Write a paragraph about a future means of transport

     

Câu hỏi: Write a short paragraph about a future means of transport

(Viết một đoạn văn ngắn về một phương tiện giao thông trong tương lai)

1. Hướng dẫn viết đoạn văn ngắn về phương tiện giao thông trong tương lai

Topic: Write a short paragraph about a future means of transport. Your writing should be included the following information.

Bạn đang xem: Write a paragraph about a future means of transport

+ Name of transport (tên phương tiện giao thông)


+ How it looks (nó trông như thế nào)

+ How it functions (chức năng như thế nào)

+ What you think about it (bạn nghĩ gì về nó)

2. Bài viết tham khảo

Paragraph 1:

In the future, I think people won’t be worried about travelling because of teleporters. It will look like a big magic box or maybe it will be designed as a magic lift. In my opinion, it will be powered by solar energy and it will combine the function of a 3D map. Just think about going into a teleporter in France and choosing Vietnam as the destination. Then, 3 minutes later, you will be in Hanoi – Vietnam. That will be great. People can use it anytime and anywhere. It won’t take a lot of space. I think it will replace all other vehicles and it will make people around the world closer.

Dịch:

Trong tương lai, tôi nghĩ mọi người sẽ không lo lắng về việc đi du lịch vì phương tiện dịch chuyển tức thời. Nó sẽ trông giống như một hộp ma thuật lớn hoặc có thể nó sẽ được thiết kế như một thang máy ma thuật. Theo tôi, nó sẽ được cung cấp năng lượng mặt trời và nó sẽ kết hợp chức năng của bản đồ 3D. Chỉ cần nghĩ về việc đi vào một dịch chuyển tức thời ở Pháp và chọn Việt Nam là điểm đến. Sau đó, 3 phút sau, bạn sẽ có mặt tại Hà Nội – Việt Nam. Điều đó sẽ thật tuyệt. Mọi người có thể sử dụng nó mọi lúc mọi nơi. Nó sẽ không tốn nhiều không gian. Tôi nghĩ rằng nó sẽ thay thế tất cả các phương tiện khác và nó sẽ khiến mọi người trên khắp thế giới gần gũi hơn.

*

Paragraph 2:

Traffic jams have appeared in many places of our country. So in the future, many interesting means of transport will be born by humans.

My dream means of transport is sky-cycling. In my opinion, it will be powered by solar energy and wind energy to avoid pollution and save fuel. Two people can sit on it. We can use it anytime and anywhere. It"s won"t take a lot of space. I think it will look like a big tube. People will pedal to move tubes in sky-rails. With the use of modern technology, sky-cycling will be able to help us many things and it will make our life become better. Sky-cycling will be able to avoid traffic jam, pollution and it help us comtemplate sky more clearly. In the future, I hope people will make sky-cycling is the same as my dream.

Xem thêm: Số Tự Nhiên A Nhỏ Nhất Sao Cho Khi Chia A Cho 3/5, Tìm Số Tự Nhiên A Nhỏ Nhất Sao Cho Chia A Cho 3 5

Dịch:

Ùn tắc giao thông đã xuất hiện ở nhiều nơi của nước ta. Vì vậy, trong tương lai, nhiều phương tiện giao thông thú vị sẽ được sinh ra bởi con người. Phương tiện vận chuyển ước mơ của tôi là xe đạp trên không. Theo tôi, nó sẽ được sử dụng bởi năng lượng mặt trời và năng lượng gió để tránh ô nhiễm và tiết kiệm nhiên liệu. Hai người có thể ngồi trên đó. Chúng tôi có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.Nó sẽ không mất nhiều không gian. Tôi nghĩ rằng nó sẽ giống như một ống lớn. Mọi người sẽ đạp xe để di chuyển ống trong bầu trời. Với việc sử dụng kỹ thuật hiện đại, xe đạp trên không sẽ có thể giúp chúng tôi nhiều điều và nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi trở nên tốt hơn. Xe đạp trên không sẽ có thể tránh được tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm và nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bầu trời. Trong tương lai, tôi hy vọng mọi người sẽ thiết kế chiếc xe đạp trên không giống như mong muốn của tôi.

Paragraph 3:

The future means of transport I’m thinking about is a flying car. It looks like a normal car but it has wings and it can fly in the sky. The car will have solar panels to catch heat from the sun and generate power. Therefore, it will use the solar energy. I think it is a big invention which is good for environment and save energy.

Dịch:

Phương tiện giao thông trong tương lai mà tôi đang nghĩ tới là một chiếc ô tô bay. Nó trông giống như một chiếc ô tô bình thường nhưng nó có cánh và nó có thể bay trên trời. Ô tô có những tấm mặt trời để nhận nguồn nhiệt từ mặt trời và tạo thành năng lượng. Vì vậy nó sẽ sử dụng năng lượng mặt trời. Tôi nghĩ nó là một phát minh lớn bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Paragraph 4:

I think in the future people should make solar planes. Solar planes use the sun"s energy to power many things. They will make and will use all over the word. They can keep electricity and don"t make pollution dirty. Solar planes are cover with special chemicals. Those chemicals make electricity when sun light hit them. That electricity is store in a battery, or use right then . People use solar power every day. Solar planes make that possible. Powering our planet with solar energy. That"s a bright idea

Dịch:

Tôi nghĩ trong tương lai mọi người nên chế tạo máy bay năng lượng mặt trời. Máy bay mặt trời sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho nhiều thứ. Họ sẽ làm và sẽ sử dụng tất cả các từ. Chúng có thể giữ điện và không làm ô nhiễm bẩn. Máy bay năng lượng mặt trời được bao phủ bởi các hóa chất đặc biệt. Những hóa chất đó tạo ra điện khi ánh sáng mặt trời chiếu vào chúng. Điện đó được lưu trữ trong pin, hoặc sử dụng ngay sau đó. Mọi người sử dụng năng lượng mặt trời hàng ngày. Máy bay năng lượng mặt trời biến điều đó thành khả thi. Cung cấp năng lượng cho hành tinh của chúng ta bằng năng lượng mặt trời. Đó là một ý tưởng sáng suốt.

Xem thêm: Con Mèo Nào Cực Kỳ Sợ Chuột, Đố Các Bé Con Mèo Nào Sợ Con Chuột Nhất

-----------------------------------

Như vậy, qua bài viết chúng tôi đã giải đáp câu hỏi Write a short paragraph about a future means of transport. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích trong học tập, chúc bạn học tốt!