VIẾT TẤT CẢ CÁC SỐ TỰ NHIÊN TỪ 1 ĐẾN 99 THÌ CHỮ SỐ 9 ĐƯỢC XUẤT HIỆN SỐ LẦN LÀ

     
Access cho ccevents.vn 365 Access 2021 Access 2019 Access 2016 Access 2013 Access 2010 Access 2007 Xem thêm...Ít hơn

Các tiêu chí truy vấn giúp bạn tập trung vào các mục cụ thể trong cơ sở dữ liệu Access. Nếu một mục khớp với tất cả các tiêu chí bạn nhập, mục đó sẽ xuất hiện trong kết quả truy vấn.

Bạn đang xem: Viết tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 9 được xuất hiện số lần là

Để thêm tiêu chí vào truy vấn Access, hãy mở truy vấn đó trong cửa sổ Thiết kế và xác định các trường (cột) mà bạn muốn chỉ định tiêu chí. Nếu trường đó không nằm trong lưới thiết kế, hãy bấm đúp vào trường để thêm trường vào lưới thiết kế, rồi nhập tiêu chí vào hàng Tiêu chí cho trường đó. Nếu bạn không rõ cách thực hiện thao tác này, hãy xem mục Giới thiệu về truy vấn.

Tiêu chí truy vấn là một biểu thức được Access so sánh với các giá trị trường truy vấn để xác định xem có đưa vào bản ghi chứa từng giá trị hay không. Ví dụ: = "Chicago" là một biểu thức mà Access có thể so sánh với các giá trị trong trường văn bản ở một truy vấn. Nếu giá trị của trường đó trong một bản ghi đã cho là "Chicago" thì Access sẽ đưa bản ghi đó vào các kết quả truy vấn.

Sau đây là một số ví dụ về các tiêu chí thường được sử dụng mà bạn có thể dùng làm điểm bắt đầu để lập tiêu chí của mình. Các ví dụ này được nhóm theo loại dữ liệu.

Trong chủ đề này

Giới thiệu về tiêu chí truy vấn

Tiêu chí cũng tương tự như công thức — tiêu chí là một chuỗi có thể bao gồm các tham chiếu trường, toán tử và hằng số. Tiêu chí truy vấn còn được gọi là biểu thức trong Access.

Bảng sau đây cho thấy một số tiêu chí mẫu và giải thích cách thức hoạt động của các tiêu chí đó.

Tiêu chí

Mô tả

>25 và 30

Tiêu chí này áp dụng cho trường Ngày/Giờ, chẳng hạn như Ngày_Sinh. Chỉ những bản ghi có số năm tính từ ngày sinh của một người cho đến ngày hôm nay lớn hơn 30 được đưa vào kết quả truy vấn.

Is Null

Tiêu chí này có thể được áp dụng cho mọi loại trường để hiển thị những bản ghi có giá trị trường là null.

Như bạn có thể thấy, các tiêu chí có thể trông rất khác nhau, tùy theo kiểu dữ liệu của trường mà tiêu chí áp dụng và yêu cầu cụ thể của bạn. Một số tiêu chí rất đơn giản và sử dụng các toán tử cũng như hằng số cơ bản. Các tiêu chí khác lại phức tạp, đồng thời sử dụng các hàm, toán tử đặc biệt và chứa các tham chiếu trường.

Chủ đề này liệt kê một số tiêu chí thường được sử dụng theo kiểu dữ liệu. Nếu các ví dụ được đưa ra trong chủ đề này không giải quyết nhu cầu cụ thể của bạn thì có thể bạn cần phải viết tiêu chí của riêng mình. Để làm điều đó, trước tiên, bạn phải tự làm quen với toàn bộ danh sách các hàm, toán tử, ký tự đặc biệt và cú pháp của các biểu thức tham chiếu đến các trường và ký tự.

Tại đây, bạn sẽ thấy nơi và cách bạn thêm tiêu chí. Để thêm tiêu chí vào truy vấn, bạn phải mở truy vấn trong cửa sổ Thiết kế. Sau đó, bạn xác định trường mà mình muốn chỉ định tiêu chí. Nếu trường đó không có sẵn trong lưới thiết kế, bạn hãy thêm trường bằng cách kéo trường từ cửa sổ thiết kế truy vấn vào lưới trường hoặc bằng cách bấm đúp vào trường đó (Việc bấm đúp vào trường có tác dụng tự động thêm trường vào cột trống tiếp theo trong lưới trường.). Cuối cùng, bạn nhập tiêu chí vào hàng Tiêu chí

Tiêu chí mà bạn chỉ định cho các trường khác nhau trong hàng Tiêu chí được kết hợp bằng cách sử dụng toán tử AND. Nói cách khác, tiêu chí được xác định trong trường Thành_phố và Ngày_Sinh được diễn giải như sau:

Thành_phố = "Chicago" AND Ngày_Sinh

Tiêu chí cho các trường Văn bản, Bản ghi nhớ và Siêu kết nối


Lưu ý: Bắt đầu từ Access 2013, trường Văn bản hiện có tên là Văn bản Ngắn và trường Bản ghi nhớ hiện có tên là Văn bản Dài.


Ví dụ sau đây là cho trường Quốc_gia_Vùng_lãnh_thổ trong truy vấn được dựa trên bảng lưu trữ thông tin liên hệ. Tiêu chí được chỉ định trong hàng Tiêu chí của trường trong lưới thiết kế.

*

Tiêu chí mà bạn chỉ định cho trường Siêu kết nối theo mặc định được áp dụng cho phần văn bản hiển thị của giá trị trường. Để chỉ định tiêu chí cho phần Bộ định vị Tài nguyên Đồng nhất (URL) đích của giá trị, hãy sử dụng biểu thức HyperlinkPart. Cú pháp biểu thức này như sau: HyperlinkPart(.,1) = "http://www.ccevents.vn.com/", trong đó Bảng_1 là tên của bảng có chứa trường siêu kết nối, Trường_1 là trường siêu kết nối và http://www.ccevents.vn.com là URL mà bạn muốn khớp.

Để bao gồm bản ghi...

Sử dụng tiêu chí này

Kết quả truy vấn

Khớp chính xác với một giá trị, chẳng hạn như China

"China"

Trả về bản ghi có trường Quốc_gia_Vùng_lãnh_thổ được đặt là "China" (Trung Quốc).

Không khớp với một giá trị, chẳng hạn như Mexico

Not "Mexico"

Trả về bản ghi có trường Quốc_gia_Vùng_lãnh_thổ được đặt là một quốc gia/vùng lãnh thổ không phải Mexico.

Bắt đầu bằng chuỗi đã cho, chẳng hạn như U

Like U*

Trả về bản ghi cho tất cả các quốc gia/vùng lãnh thổ có tên bắt đầu bằng chữ "U", chẳng hạn như UK (Vương quốc Anh), USA (Hoa Kỳ), v.v..


Lưu ý: Khi được sử dụng trong một biểu thức, dấu sao (*) đại diện cho bất kỳ chuỗi ký tự nào — dấu sao còn được gọi là ký tự đại diện. Để biết danh sách các ký tự đó, hãy xem bài viết Tham khảo về ký tự đại diện trong Access.


Không bắt đầu bằng chuỗi đã cho, chẳng hạn như U

Not Like U*

Trả về bản ghi cho tất cả các quốc gia/vùng lãnh thổ có tên bắt đầu bằng một ký tự không phải "U".

Có chứa chuỗi đã cho, chẳng hạn như Korea

Like "*Korea*"

Trả về bản ghi cho tất cả các quốc gia/vùng lãnh thổ có chứa chuỗi "Korea" (Hàn Quốc).

Không chứa chuỗi đã cho, chẳng hạn như Korea (Hàn Quốc)

Not Like "*Korea*"

Trả về bản ghi cho tất cả các quốc gia/vùng lãnh thổ không chứa chuỗi "Korea" (Hàn Quốc).

Kết thúc bằng chuỗi đã cho, chẳng hạn như "ina"

Like "*ina"

Trả về bản ghi cho tất cả các quốc gia/vùng lãnh thổ có tên kết thúc bằng "ina" chẳng hạn như China (Trung Quốc) và Argentina.

Không kết thúc bằng chuỗi đã cho, chẳng hạn như "ina"

Not Like "*ina"

Trả về bản ghi cho tất cả các quốc gia/vùng lãnh thổ có tên không kết thúc bằng "ina" chẳng hạn như China (Trung Quốc) và Argentina.

Chứa các giá trị rỗng (hoặc thiếu)

Is Null

Trả về bản ghi mà trường đó không chứa giá trị.

Không chứa các giá trị rỗng

Is Not Null

Trả về bản ghi mà trường đó có chứa giá trị.

Có chứa các chuỗi độ dài bằng 0

"" (một cặp dấu ngoặc kép)

Trả về bản ghi có trường được để trống (nhưng không phải là null). Ví dụ: các bản ghi giao dịch bán hàng được tạo cho một phòng khác có thể chứa giá trị trống trong trường Quốc_gia_Vùng_lãnh_thổ.

Không chứa các chuỗi độ dài bằng 0

Not ""

Trả về bản ghi mà trường Quốc_gia_Vùng_lãnh_thổ có giá trị không trống.

Có chứa các giá trị rỗng hoặc các chuỗi độ dài bằng 0

"" Or Is Null

Trả về bản ghi không có giá trị trong trường hoặc trường được đặt là một giá trị trống.

Is not empty or blank

Is Not Null And Not ""

Trả về bản ghi có trường Quốc_gia_Vùng_lãnh_thổ có giá trị không trống, không phải là null.

Theo sau một giá trị, chẳng hạn như Mexico, khi được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái

>= "Mexico"

Trả về bản ghi của tất cả các quốc gia/vùng lãnh thổ, bắt đầu bằng Mexico và tiếp tục đến cuối bảng chữ cái.

Nằm trong một phạm vi cụ thể, chẳng hạn như A đến D

Like "*"

Trả về bản ghi cho các quốc gia/vùng lãnh thổ có tên bắt đầu bằng các chữ cái "A" đến "D".

Khớp với một trong hai giá trị, chẳng hạn như USA hoặc UK

"USA" Or "UK"

Trả về bản ghi cho USA (Hoa Kỳ) và UK (Vương quốc Anh).

Có chứa một trong các giá trị trong danh sách giá trị

In("France", "China", "Germany", "Japan")

Trả về bản ghi cho tất cả các quốc gia/vùng lãnh thổ được chỉ định trong danh sách.

Có chứa các ký tự nhất định ở một vị trí cụ thể trong giá trị trường

Right(, 1) = "y"

Trả về bản ghi cho tất cả các quốc gia/vùng lãnh thổ có ký tự cuối cùng là "y".

Thỏa mãn yêu cầu về độ dài

Len() > 10

Trả về bản ghi cho các quốc gia/vùng lãnh thổ có tên dài hơn 10 ký tự.

Khớp với một mẫu hình cụ thể

Like "Chi??"

Trả về bản ghi cho các quốc gia/vùng lãnh thổ có tên dài năm ký tự và ba ký tự đầu là "Chi", chẳng hạn như China (Trung Quốc) và Chile.


Lưu ý: Các ký tự ?_, khi được dùng trong một biểu thức, đại diện cho một ký tự đơn — những ký tự này cũng được gọi là ký tự đại diện. Không thể sử dụng ký tự _ trong cùng biểu thức với ký tự ? và cũng không thể sử dụng ký tự này trong cùng biểu thức với ký tự đại diện *. Bạn có thể sử dụng ký tự đại diện _ trong biểu thức cũng chứa ký tự đại diện %.


Tiêu chí cho các trường Số, Tiền_tệ và Số_Tự_động

Ví dụ sau đây là cho trường Đơn_Giá trong truy vấn được dựa trên bảng lưu trữ thông tin sản phẩm. Tiêu chí được chỉ định trong hàng Tiêu chí của trường trong lưới thiết kế truy vấn.

Xem thêm: Đoạn Văn Tả Cảnh Mặt Trời Mọc, Bài Văn Tả Cảnh Mặt Trời Mọc Trên Quê Hương Em

*

Để bao gồm bản ghi...

Sử dụng tiêu chí này

Kết quả Truy vấn

Khớp chính xác với một giá trị, chẳng hạn như 100

100

Trả về bản ghi có đơn giá sản phẩm là $100.

Không khớp với một giá trị, chẳng hạn như 1000

Not 1000

Trả về bản ghi có đơn giá sản phẩm không phải là $1000.

Có chứa một giá trị nhỏ hơn một giá trị nào đó, chẳng hạn như 100

99,99>=99,99

Trả về bản ghi có đơn giá lớn hơn $99,99 (>99,99). Biểu thức thứ hai hiển thị các bản ghi có đơn giá lớn hơn hoặc bằng $99,99.

Có chứa một trong hai giá trị, chẳng hạn như 20 hoặc 25

20 or 25

Trả về bản ghi có đơn giá là $20 hoặc $25.

Có chứa một giá trị nằm trong một phạm vi giá trị

>49,99 and -or-Between 50 and 100

Trả về bản ghi có đơn giá trong khoảng (nhưng không bao gồm) $49,99 đến $99,99.

Có chứa một giá trị nằm ngoài một phạm vi

100

Trả về bản ghi có đơn giá không nằm trong khoảng $50 đến $100.

Có chứa một trong nhiều giá trị cụ thể

In(20, 25, 30)

Trả về bản ghi có đơn giá là $20, $25 hoặc $30.

Có chứa một giá trị kết thúc bằng các chữ số đã cho

Like "*4,99"

Trả về bản ghi có đơn giá kết thúc bằng "4,99", chẳng hạn như $4,99, $14,99, $24,99, v.v..


Lưu ý: Các ký tự *%, khi được dùng trong một biểu thức, đại diện cho một số ký tự bất kỳ — những ký tự này còn được gọi là ký tự đại diện. Không thể sử dụng ký tự % trong cùng biểu thức với ký tự * và cũng không thể sử dụng ký tự này trong cùng biểu thức với ký tự đại diện ?. Bạn có thể sử dụng ký tự đại diện % trong biểu thức cũng chứa ký tự đại diện _.


Chứa các giá trị null (hoặc thiếu giá trị)

Is Null

Trả về bản ghi mà trong đó không có giá trị nào được nhập vào trường Đơn_Giá.

Có chứa các giá trị không rỗng

Is Not Null

Trả về bản ghi mà trường Đơn_Giá có chứa giá trị.

Tiêu chí cho trường Ngày/Giờ

Các ví dụ sau đây là cho trường Ngày_Đặt_hàng trong truy vấn được dựa trên bảng lưu trữ thông tin Đặt hàng. Tiêu chí được chỉ định trong hàng Tiêu chí của trường trong lưới thiết kế truy vấn.

*

Để bao gồm bản ghi ...

Sử dụng tiêu chí này

Kết quả truy vấn

Để xem các giao dịch diễn ra vào hoặc sau ngày này, hãy sử dụng toán tử >= thay vì toán tử >.

Chứa các giá trị nằm trong một phạm vi ngày

Chứa một trong số nhiều giá trị

Chứa một ngày trong một tháng cụ thể (không phân biệt năm), chẳng hạn như Tháng Mười Hai.

DatePart("m", ) = 12

Trả về bản ghi có các giao dịch diễn ra vào Tháng Mười Hai của bất cứ năm nào.

Chứa một ngày trong một quý cụ thể (không phân biệt năm), chẳng hạn như quý một

DatePart("q", ) = 1

Trả về bản ghi có các giao dịch diễn ra vào quý một của bất cứ năm nào.

Chứa ngày hôm nay

Date()

Chứa ngày hôm qua

Date()-1

Chứa ngày mai

Date() + 1

Chứa các ngày trong tuần hiện tại

DatePart("ww", ) = DatePart("ww", Date()) and Year( ) = Year(Date())

Trả về bản ghi của các giao dịch diễn ra trong tuần hiện tại. Một tuần bắt đầu vào Chủ Nhật và kết thúc vào Thứ Bảy.

Chứa ngày trong tuần trước đó

Year()* 53 + DatePart("ww", ) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww", Date()) - 1

Trả về bản ghi của các giao dịch diễn ra trong tuần trước. Một tuần bắt đầu vào Chủ Nhật và kết thúc vào Thứ Bảy.

Chứa các ngày trong tuần sau đó

Year()* 53+DatePart("ww", ) = Year(Date())* 53+DatePart("ww", Date()) + 1

Trả về bản ghi của các giao dịch diễn ra trong tuần tiếp theo. Một tuần bắt đầu vào Chủ Nhật và kết thúc vào Thứ Bảy.

Chứa một ngày trong vòng 7 ngày trước

Between Date() and Date()-6

Chứa một ngày của tháng hiện tại

Year() = Year(Now()) And Month() = Month(Now())

Chứa một ngày của tháng trước đó

Year()* 12 + DatePart("m", ) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) - 1

Chứa một ngày của tháng tiếp theo

Year()* 12 + DatePart("m", ) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) + 1

Chứa một ngày trong vòng 30 hoặc 31 ngày trước

Between Date( ) And DateAdd("M", -1, Date( ))

Chứa một ngày trong quý hiện tại

Year() = Year(Now()) And DatePart("q", Date()) = DatePart("q", Now())

Chứa một ngày trong quý trước đó

Year()*4+DatePart("q",) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())- 1

Chứa một ngày trong quý tiếp theo

Year()*4+DatePart("q",) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())+1

Chứa một ngày trong năm hiện tại

Year() = Year(Date())

Chứa một ngày trong năm trước đó

Year() = Year(Date()) - 1

Chứa một ngày trong năm tiếp theo

Year() = Year(Date()) + 1

Chứa một ngày trong phạm vi từ 01 Tháng Một đến hôm nay (các bản ghi từ đầu năm đến nay)

Year() = Year(Date()) and Month() Date()

Trả về bản ghi của các giao dịch diễn ra sau ngày hôm nay.

Bộ lọc cho giá trị null (hoặc thiếu)

Is Null

Trả về các bản ghi bị thiếu ngày giao dịch.

Bộ lọc cho giá trị không phải là null

Is Not Null

Trả về các bản ghi có ngày giao dịch.

Tiêu chí cho trường Có/Không

Ví dụ, bảng Customers của bạn có một trường Yes/No mang tên Active, được dùng để chỉ báo liệu tài khoản của khách hàng có hiện hoạt hay không. Bảng sau đây hiển thị cách thức các giá trị được nhập vào hàng Tiêu chí đối với trường Yes/No được đánh giá như thế nào.

Giá trị trường

Kết quả

Yes, True, 1 hoặc -1

Kiểm tra giá trị Yes. Giá trị của 1 hay -1 được chuyển thành "True" trong hàng Tiêu chí sau khi bạn nhập giá trị vào.

No, False hoặc 0

Kiểm tra giá trị No. Giá trị của 0 được chuyển thành "False" trong hàng Tiêu chí sau khi bạn nhập giá trị vào.

Không có giá trị (null)

Không kiểm tra

Bất kỳ số nào ngoài 1, -1 hay 0

Không có kết quả nào nếu đó là giá trị tiêu chí duy nhất trong trường

Bất kỳ chuỗi giá trị nào ngoài Yes, No, True hoặc False

Truy vấn không chạy vì lỗi không khớp kiểu Dữ liệu

Tiêu chí cho các trường khác

Tệp đính kèm Trong hàng Tiêu chí, nhập Is Null để bao gồm các bản ghi không chứa bất cứ tệp đính kèm nào. Nhập Is Not Null để bao gồm các bản ghi có chứa các tệp đính kèm.

Trường tra cứu Có hai loại trường Tra cứu: trường tra cứu giá trị trong nguồn dữ liệu hiện có (bằng cách sử dụng khóa ngoại) và trường dựa trên danh sách các giá trị đã chỉ định khi tạo trường Tra cứu.

Các trường tra cứu dựa trên danh sách các giá trị đã chỉ định đều thuộc loại dữ liệu Văn bản, đồng thời các tiêu chí hợp lệ tương tự như các trường văn bản khác.

Tiêu chí mà bạn có thể sử dụng trong trường Tra cứu dựa trên các giá trị từ một nguồn dữ liệu hiện có sẽ phụ thuộc vào kiểu dữ liệu khóa ngoại, chứ không phải kiểu dữ liệu cần tra cứu. Ví dụ: bạn có thể có trường Tra cứu hiển thị Tên Nhân viên nhưng sử dụng khóa ngoại thuộc kiểu dữ liệu Số. Vì trường lưu trữ một số thay vì văn bản nên bạn sẽ sử dụng tiêu chí hoạt động với các số; là >2.

Nếu bạn không biết loại dữ liệu của khóa ngoại thì bạn có thể kiểm tra bảng nguồn trong cửa sổ Thiết kế để xác định kiểu dữ liệu của trường đó. Để thực hiện điều này:

Định vị bảng nguồn trong Ngăn Dẫn hướng.

Mở bảng trong cửa sổ Thiết kế bằng một trong các cách sau:

Bấm vào bảng, rồi nhấn CTRL+ENTER

Bấm chuột phải vào bảng, rồi bấm vào Cửa sổ Thiết kế.

Kiểu dữ liệu cho mỗi trường được liệt kê trong cột Kiểu Dữ liệu của lưới thiết kế bảng.

Trường đa giá trị Dữ liệu trong trường đa giá trị được lưu trữ dưới dạng các hàng trong một bảng ẩn mà Access tạo và điền để đại diện cho trường đó. Trong cửa sổ Thiết kế truy vấn, điều này được thể hiện trong Danh sách Trường bằng cách sử dụng trường có thể bung rộng. Để sử dụng tiêu chí cho trường đa giá trị, bạn cung cấp tiêu chí cho một hàng đơn của bảng ẩn. Để thực hiện điều này:

Tạo một truy vấn có chứa trường đa giá trị, rồi mở truy vấn đó ở cửa sổ Thiết kế.

Bung rộng trường đa giá trị bằng cách bấm vào ký hiệu dấu cộng (+) bên cạnh trường đó — nếu trường đã được bung rộng, đây sẽ là ký hiệu dấu trừ (-). Ngay dưới tên trường, bạn sẽ thấy một trường đại diện cho một giá trị đơn của trường đa giá trị đó. Trường này sẽ có cùng tên với trường đa giá trị, có gắn chuỗi .Giá trị.

Kéo trường đa giá trị và trường giá trị đơn của trường đa giá trị để phân tách các cột trong lưới thiết kế. Nếu bạn chỉ muốn xem toàn bộ trường đa giá trị trong kết quả của mình, hãy bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị cho trường giá trị đơn.

Xem thêm: Cuộc Thi Gì Càng Thắng Càng Thua? Cười Rụng Cả Răng Càng Thắng Càng Thua

Nhập tiêu chí của bạn vào hàng Tiêu chí cho trường giá trị đơn bằng cách sử dụng tiêu chí phù hợp cho bất cứ kiểu dữ liệu nào mà các giá trị đại diện.

Mỗi giá trị trong trường đa giá trị sẽ được đánh giá riêng lẻ bằng cách sử dụng các tiêu chí bạn cung cấp. Ví dụ: bạn có thể có trường đa giá trị lưu trữ danh sách các số. Nếu bạn cung cấp tiêu chí >5 AND

Giới thiệu về truy vấn