(Tiếng Việt) Việt Nam tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế lần thứ 27