Viết chương trình tính tổng các phần tử trong mảng

     
Yêu cầu: Viết lịch trình tính tổng, hiệu, tích, thương nhị số nguyên a và b.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các phần tử trong mảng

Input: Nhập hai số nguyên a cùng b tự bàn phímOutput: In ra screen tổng, hiệu, tích, thương nhị của hai số a với b

2. Thuật toán:

Bước 1. Nhập thông tin; cách 1.1. Nhập số a; cách 1.2. Nhập số b; bước 2. Xử lý: cách 2.1. Tong := a + b; bước 2.2. Hieu:= a - b; cách 2.3. Tich:= a * b; cách 2.4. Thuong:= a/b;Bước 3.

Xem thêm: Vì Sao Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất Phi Nghĩa, Tại Sao Gọi Là Chiến Tranh Phi Nghĩa

Xuất tài liệu ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương.

3. Code Pascal:

Program phep_tinh;uses crt;var a,b,tong,hieu,tich:integer; ---> Khai báo vươn lên là số nguyên thuong: real;---> Khai báo thuong là số thực;Begin clrscr; write("Nhap so thu nhat: "); readln(a); write("Nhap so thu hai: "); readln(b); tong:= a + b; hieu:= a - b; tich:= a * b; thuong:= a/b; writeln("Tong cua nhị so ",a," + ",b, " = ",tong); writeln("Hieu cua nhị so ",a," - ",b, " = ",hieu); writeln("Tich cua nhị so ",a," * ",b, " = ",tich); writeln("Thuong cua nhì so ",a," / ",b, " = ",thuong:4:2); readln;End.

Xem thêm: Tư Vấn Các Tên Chi Có Ý Nghĩa Gì ? Gợi Ý Đặt Tên Cho Con Gái Tên Chi Hay Nhất

4. Giải thích code:

Dong codeÝ nghĩa Program phep_tinh; Khai báo tên công tác phep_tinh uses crt; Khai báo các hàm tủ sách var a,b,tong,hieu,tich:integer; Khai báo những biến của vấn đề a(số a), b(số b), tong(tổng a và b), hieu(hiệu a cùng b), tich(tích a cùng b) theo phong cách số nguyên Integer thuong: real; khai báo biến thuong(thương của a và b) thứ hạng số thực clrscr; dùng để xóa màn hình khi chạy lịch trình write("Nhap so thu nhat: "); In ra màn hình dòng chữ Nhap so thu nhat: readln(a); Nhập số từ bàn phím để gán quý giá cho biến a write("Nhap so thu hai: "); In ra screen dòng chữ Nhap so thu hai: readln(b); Nhập số từ bàn phím để gán cực hiếm cho biến b tong:= a + b; Gán cực hiếm của trở nên tong bằng a + b hieu:= a - b; Gán giá trị của trở nên hieu bởi a - b tich:= a * b; Gán cực hiếm của đổi thay tich bằng a * b thuong:= a/b; Gán giá trị của đổi mới thuong bằng a / b writeln("Tong cua nhì so ",a," + ",b, " = ",tong); In ra màn hình dòng chữ "Tong cua nhị so a + b =" cùng in giá bán trị biến chuyển tong ra màn hình writeln("Hieu cua nhì so ",a," - ",b, " = ",hieu); In ra màn hình hiển thị dòng chữ "Hieu cua nhị so a - b =" với in giá trị phát triển thành hieu ra screen writeln("Tich cua hai so ",a," * ",b, " = ",tich); In ra màn hình hiển thị dòng chữ "Tich cua nhì so a / b =" cùng in giá chỉ trị đổi thay tich ra màn hình writeln("Thuong cua nhị so ",a," / ",b, " = ",thuong:4:2); In ra màn hình hiển thị dòng chữ "Thuong cua nhị so a + b =" với in giá trị vươn lên là thuong ra màn hình hiển thị readln;

5. Công dụng Pascal


*

Kết luận: bài xích này họ chỉ xét tại mức độ khía cạnh định khi tính thương thì b vẫn khác 0. Về sau khi học đk if - else thì chúng ta sẽ xét không hề thiếu trường hợp.