TÍNH TỔNG CÁC SỐ TỪ 1 ĐẾN 100

     
Bạn đã đạt đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký tài khoản, bạn có thể xem toàn bộ nội dung trả lời
Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản ccevents.vn.

Bạn đang xem: Tính tổng các số từ 1 đến 100

Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ Gia sư ccevents.vn bằng cách Đăng ký tài khoản ngay bây giờ
*
Đăng ký với Google
*
Đăng ký với Facebook
*

*

*
Mốc
bài 2Program tinh_tong;Uses crt;Var A:array<1..100> of integer;n,S,i: integer;Beginclrscr;write("Nhap so n="); readln(n);for i:=1 to n dobeginwrite("Nhap phan tu thu:",i,"=");readln(A);end;S:=0;for i:=1 to n do S:= S+A;write("Tong can tinh la:",S);readlnEnd.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Có Sử Dụng Quan Hệ Từ Hay Nhất, Viết Đoạn Văn Có Sử Dụng Các Quan Hệ Từ


cho một dãy gồm 10 số nguyên . tính đếm và tổng các số chẵn trong dãy số. viết kết quả ra màn hình .

Xem thêm: Vì Sao Hô Hấp Và Quang Hợp Trái Ngược Nhau Nhưng Lại Có Quan Hệ Chặt Chẽ Với Nhau


var i,n: integer;s: real;beginwrite ("nhập số n:");readln(n);for i:=1 to n dobegins:=(1/i)+s;i:=i+1;end;write("tổng là",s:3:3);readlnend.
B1: Nhập vào N số nguyên 3B2: VCT in ra các số từ 100->1 sao cho 10 số trên 1 dòngB3: Tính tổng Sn=1+1/2+1/3+....+1/n(n nhập từ bàn phím)
1. Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên X, Y từ bàn phím, in giá trị X, Y ra màn hình. Hoán đổi giá trị X, Y rồi in lại X, Y ra màn hình.2. Viết chương trình in ra bảng cửu chương n (2
*

*
Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100Viết chương trình tính tổng A = 1 + 2 + 3 + ... + nViết chương trình tính tổng 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/20Turbo Pascal tin học lớp 8Tin học - Lớp 8Tin họcLớp 8
*
Viết lại các biểu thức toán học dưới đây sử dụng kí hiệu trong pascal? A. 5x(2+18) : 7; B. 200 - <130 + (200 - 180)2>(Tin học - Lớp 8)