Tính Tổng Các Số Từ 1 Đến 100

     
Bạn đã chiếm hữu đến giới hạn của mình. Bằng phương pháp Đăng ký tài khoản, bạn có thể xem toàn cục nội dung trả lời
Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản ccevents.vn.

Bạn đang xem: Tính tổng các số từ 1 đến 100

Xem toàn cục các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với team ngũ thầy giáo ccevents.vn bằng phương pháp Đăng ký tài khoản ngay bây giờ
*
Đăng ký với Google
*
Đăng ký với Facebook
*

*

*
Mốc
bài 2Program tinh_tong;Uses crt;Var A:array<1..100> of integer;n,S,i: integer;Beginclrscr;write("Nhap so n="); readln(n);for i:=1 to n dobeginwrite("Nhap phan tu thu:",i,"=");readln(A);end;S:=0;for i:=1 to lớn n bởi S:= S+A;write("Tong can tinh la:",S);readlnEnd.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Có Sử Dụng Quan Hệ Từ Hay Nhất, Viết Đoạn Văn Có Sử Dụng Các Quan Hệ Từ


cho một dãy bao gồm 10 số nguyên . Tính đếm với tổng những số chẵn trong dãy số. Viết hiệu quả ra màn hình hiển thị .

Xem thêm: Vì Sao Hô Hấp Và Quang Hợp Trái Ngược Nhau Nhưng Lại Có Quan Hệ Chặt Chẽ Với Nhau


var i,n: integer;s: real;beginwrite ("nhập số n:");readln(n);for i:=1 to lớn n dobegins:=(1/i)+s;i:=i+1;end;write("tổng là",s:3:3);readlnend.
B1: Nhập vào N số nguyên 3B2: VCT in ra các số từ 100->1 làm thế nào cho 10 số bên trên 1 dòngB3: Tính tổng Sn=1+1/2+1/3+....+1/n(n nhập từ bàn phím)
1. Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên X, Y tự bàn phím, in quý giá X, Y ra màn hình. Hoán đổi quý hiếm X, Y rồi in lại X, Y ra màn hình.2. Viết chương trình in ra bảng cửu chương n (2
*

*
Viết công tác tính tổng những số chẵn từ là một đến 100Viết lịch trình tính tổng A = 1 + 2 + 3 + ... + nViết công tác tính tổng 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/20Turbo Pascal tin học tập lớp 8Tin học - Lớp 8Tin họcLớp 8
*
Viết lại các biểu thức toán học tiếp sau đây sử dụng kí hiệu trong pascal? A. 5x(2+18) : 7; B. 200 - <130 + (200 - 180)2>(Tin học - Lớp 8)