UNIT 4 LỚP 11 SPEAKING

     

Bài học tập Speaking Unit 4 lớp 11 - Volunteer work phía dẫn những em thực hành hội thoại hỏi đáp về những hoạt rượu cồn trong công tác từ thiện buôn bản hội.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 11 speaking


1. Unit 4 Lớp 11 Speaking Task 1

2.Unit 4 Lớp 11 Speaking Task 2

3.Unit 4 Lớp 11 Speaking Task 3

4. Bài tập trắc nghiệm

5. Hỏi đáp Speaking Unit 4


Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work. (Làm bài toán theo cặp. Xác minh xem vận động nào trong các các chuyển động sau là chuyển động tình nguyện.)

Guide lớn answer

Activities are volunteer work: (Các chuyển động tình nguyện là)

Helping people in remote or mountainous areas (Giúp đỡ tín đồ ở vùng sâu, vùng xa)Giving care và comfort to the poor & the sick (Chăm sóc, yên ủi người đau ốm và người nghèo)Providing education for disadvantaged children (Giáo dục trẻ em thiệt thòi)Joining the Green Saturday Movement (Tham gia trào lưu ngày trang bị Bảy Xanh)

2. Unit 4 Lớp 11 Speaking Task 2


Work in pairs. Practise the dialogue và then make similar conversations, using the activities that follow. (Làm việc theo cập. Thực hành thực tế hội thoại và tiếp đến làm những hội thoại tương tự, bằng cách sử dụng các vận động theo sau.)

*

Guide to lớn answer

1.

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We"re helping old or sick people.

A: What exactly are you doing?

B: We"re cleaning up their houses/ cooking meals.

A: vày you enjoy the work?

B: Yes, I lượt thích helping people.

2.

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We"re helping disadvantages or handicapped children.

A: What exactly are you doing?

B: We"re taking them to lớn places of interest/ playing games with them.

A: vị you enjoy the work?

B: Yes, I lượt thích helping people.

3.

Xem thêm: 1Kg Bột Năng Làm Bánh Bột Lọc Bằng Bột Năng Nhân Tôm Thịt Dai Ngon, Hấp Dẫn

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We"re taking care of war invalids and the families of martyrs.

A: What exactly are you doing?

B: We"re listening khổng lồ their problems/ doing their shopping/ cooking meals/ clean up their houses.

A: vì chưng you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

4.

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We"re taking part in directing the traffic.

A: What exactly are you doing?

B: We"re directing vehicles at the intersections/ helping old people & young children khổng lồ cross the road.

A: bởi vì you enjoy the work?

B: Yes, I lượt thích helping people.


3. Unit 4 Lớp 11 Speaking Task 3


Work in groups. Talk about a kind of volunteer work your friends và you usually vì chưng to help people. (Làm việc nhóm. Nói về một công việc tình nguyện mà chúng ta của em cùng em thường làm để giúp đỡ mọi người.)

Guide khổng lồ answer

Dựa vào 4 đoạn hội thoại lưu ý trên, các bạn cũng có thể viết những đoạn văn tựa như như sau:

We usually take part in helping disadvantaged or handicapped children. We teach the children khổng lồ read & write, listen lớn their problems, play games with them và take them lớn places of interest.

Xem thêm: Top 9 Bài Viết Tiếng Anh Về Ngày Nghỉ Cuối Tuần, Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Kỳ Nghỉ Cuối Tuần


Câu 1:Fill in each numbered blank with one suitable word or phraseThe Global Volunteer Network currently has opportunities to lớn aim at (1) ____ primary and secondary (2) ____ lớn needy children, and community outreach & counseling with their partner organization in Uganda. This provides (3) _____ opportunity khổng lồ experience Ugandan life first-hand (4) _____ working to improve your host community. The programs provide counseling, (5) ____ , & education for (6) ____ people, orphans and underprivileged children in small villages. The main activities will (7) ___ working with local children & youth teaching nursery, primary, và vocational education. Volunteers (8) ____ work in the areas of sport, art, games and academics. For volunteers with a medical (9) ____ và education, placements can involve work in (10) ____ clinics with small health-based community organizations.