Unit 11 lớp 11 writing

     

Hướng dẫn giải bài bác tập tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Writing (trang 130) ngắn gọn, chi tiết giúp học tập sinh dễ dàng soạn giờ đồng hồ Anh 11.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 11 writing


Tiếng Anh 11 Unit 11: Writing (trang 130)

Task 1. (Trang 103 tiếng Anh lớp 11): Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 & fill in the gaps with the information from the chart. (Nghiên cứu vớt biểu vật về tiêu thụ tích điện ở Tây Nguyên năm 2000 và điền vào các chỗ trống với những thông tin từ bỏ biểu đồ.)

*

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000. As can be seen, the total energy consumption was (1)_____million tons. Petroleum made up the largest amount of this figure (57 million tons). This was followed by the consumption of (2)_____(40 million tons). Nuclear và Hydroelectricity made up the (3)_____amount of energy consumption (20 million tons).

Đáp án:

1. 117

2. Coal

3. Smallest

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000. As can be seen, the total energy consumption was (1)117million tons petroleum made up the largest amount of this figure (57 million tons). This was followed by the consumption of (2)coal(40 million tons). Nuclear & Hydroelectrieity made up the (3)smallestamount of energy consumption (20 million tons).

Hướng dẫn dịch:

Biểu đồ cho biết mức tiêu thụ tích điện ở Tây Nguyên trong thời điểm 2000. Như có thể thấy, tổng giá trị tiêu thụ năng lượng là 117 triệu tấn. Xăng dầu chiếm phần lượng lớn nhất trong tổng giá trị (57 triệu tấn). Kế sẽ là mức tiêu thụ than đá (40 triệu tấn). Năng lượng hạt nhân và thủy điện chiếm phần mức tiêu thụ nhỏ tuổi nhất (20 triệu tấn).

Task 2. (Trang 130 tiếng Anh lớp 11): Continue your mô tả tìm kiếm of the trends in energy consumption in the year 2005 in Highland. (Tiếp tục phần mô tả của người sử dụng về các xu hướng tiêu thụ năng lượng trong năm 2005 tại Tây Nguyên).

Xem thêm: Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật An Dương Vương ❤️️14 Bài Văn Hay

Gợi ý:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2005. As can be seen, the total energy consumption was 170 million tons. Nuclear và Hydroelectricity now made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the consumption of petroleum (50 million tons). Coal made up the smallest amount of energy consumption (45 million tons).

Hướng dẫn dịch:

Biểu đồ cho thấy mức tiêu thụ tích điện ở Tây Nguyên trong thời gian 2005. Như rất có thể thấy, tổng mức vốn tiêu thụ năng lượng là 170 triệu tấn. Năng lượng hạt nhân và thủy điện chỉ chiếm lượng lớn số 1 trong tổng mức vốn tiêu thụ (75 triệu tấn). Tiếp sẽ là mức tiêu tốn xăng dầu (50 triệu tấn). Than đá chiếm phần lượng tối thiểu trong tổng mức vốn tiêu thụ năng lượng (45 triệu tấn).

Task 3. (Trang 130 giờ Anh lớp 11): Describe the chart, using the information from Task 1 & Task 2. (Mô tả biểu đồ, sử dụng những thông tin tự Task 1 với Task 2.)

Gợi ý:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000 and 2005. It is clear that the total energy consumption was 287 million tons in two years. Petroleum made up the largest amount in 2000 (57 million tons) whereas petroleum became the most consumed energy (50 million tons) in 2005. In 2000, the consumption of coal came the second (40 million tons); however, that came the third (45 million tons) in 2005 after petroleum consumption. And, the consumption of Nuclear & Hydroelectricity was 20 million in 2000. Nevertheless, it increased up to lớn 75 million tons in 2005. In conclusion, the energy consumption in Highland in 2000 is less than that in 2005.

Hướng dẫn dịch:

Biểu đồ cho thấy mức tiêu thụ năng lượng ở Tây Nguyên trong năm 2000 và 2005. Chúng ta cũng có thể thấy rõ tổng vốn tiêu thụ năng lượng là 287 triệu tấn trong nhị năm. Năm 2000, lượng tiêu tốn xăng dầu sở hữu tới 57 triệu tấn, trong lúc vào năm 2005, dầu mỏ đang trở thành năng lượng được tiêu thụ các nhất với mức 50 triệu tấn. Năm 2000, lượng tiêu thụ than đá xếp trang bị hai (40 triệu tấn); tuy vậy mức tiêu thụ than đá đang xuống địa điểm thứ tía (45 triệu tấn) vào thời điểm năm 2005 sau mức tiêu thụ xăng dầu. Với mức tiêu thụ năng lượng hạt nhân cùng thủy điện là đôi mươi triệu vào khoảng thời gian 2000. Tuy nhiên, vào năm 2005, nó đã tăng lên mức 75 triệu tấn. Kết luận rằng, mức tiêu thụ năng lượng ở Tây Nguyên năm 2000 thấp hơn năm 2005.

Reading (trang 124-125-126-127): Work in pairs. Answer the following questions. (Làm vấn đề theo cặp. Trả lời các thắc mắc sau.)...

Speaking (trang 127-128): The following statements danh mục some advantages and disadvantages of various sources of energy...

Xem thêm: Có Nên Uống Nước Sả Gừng Mỗi Ngày Có Tốt Không ? Cách Nấu Nước Chanh Sả Gừng

Listening (trang 128-129-130): Work in pairs.List some of the things you use energy for in your house...