Unit 10 Lớp 10 Listening

     

Task 1: Listen và number the events in the order you hear. (Nghe và đánh số hầu như sự kiện theo thứ tự em nghe.)


Before

BEFORE YOU LISTEN

Work in pairs.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 10 listening

 Talk about what may cause a forest fire.

(Làm câu hỏi từng đôi. Nói tới những gì có thể gây cháy rừng.)

Lời giải bỏ ra tiết:

A forest fire can be made mostly by a careless cigarette butt or a campfire. Sometimes a lightning can be the cause of a forest fire, especially in the very dry weather.

Tạm dịch:

Một vụ cháy nổ rừng hoàn toàn có thể gây ra đa phần do một điếu thuốc lá bất cẩn hoặc lửa trại. Đôi khi sét hoàn toàn có thể là nguyên nhân gây cháy rừng, nhất là trong thời tiết hết sức khô.


While

WHILE YOU LISTEN

Task 1: Listen and number the events in the order you hear. 

(Nghe cùng đánh số những sự khiếu nại theo sản phẩm tự em nghe.)

 


□ A campfire near a heap of leaves may easily cause a forest fire.

□ In late summer, fire is the greatest danger to lớn forests, and sometimes people are not allowed khổng lồ go into them.

□ All of us must care for our great forests và save them from fire.

□ It’s an unpleasant thing lớn sec a great forest fire.

□ A forest fire destroys valuable wood, wildlife & good soil.


Phương pháp giải:

TAPESCRIPT 

Have you ever seen a forest destroyed by fire? A great forest fire is an awful thing lớn see. Once a fire has started, it spreads quickly. Foresters say that late summer is the season when fire is the greatest danger to woods & foresters.

They are very dry then. Sometimes when the danger of fire is very great, foresters will not allow anyone khổng lồ go into the forests.

If people leave a campfire burning near a heap of leaves, this often causes a forest fire. Campers must always remember lớn put out their campfire and cover the place with the earth. It is the duty of every camper lớn take the greatest care not to start a forest fire.

Anyone careless enough lớn start a forest fire has done something, which makes life more dúifficult for all of US. Every fire destroys valuable wood, wildlife, và good soil. Everyone of us must know how important it is to care for our great forests và save them from fire.

Dịch bài bác nghe:

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một vùng đồi núi bị phá hủy bởi lửa? Một vụ cháy nổ rừng lớn là 1 trong những điều phệ khiếp. Một khi lửa đã bắt đầu, nó lan nhanh chóng. Những người trồng rừng nói rằng cuối mùa hè là mùa cháy là mối gian nguy lớn nhất so với rừng và lâm nghiệp.

Chúng rất khô rồi. Đôi khi nguy cơ tiềm ẩn hỏa hoạn là siêu lớn, những nhà lâm nghiệp sẽ không còn cho phép bất cứ ai đi vào rừng.

Nếu bạn ta đốt lửa trại gần một gò lá, điều đó thường tạo cháy rừng. Những trại viên phải luôn nhớ đốt lửa trại của mình và bịt phủ nơi này bởi đất. Đó là trọng trách của mọi người cắm trại để không bắt đầu một đám cháy rừng.

Bất cứ ai bất cẩn, đầy đủ để bắt đầu một đám cháy rừng đã làm cho điều gì đó, khiến cuộc sống đời thường trở nên trở ngại hơn đến tất toàn bộ cơ thể Mỹ. Mỗi ngọn lửa tiêu diệt gỗ quý giá, cuộc sống đời thường hoang dã và đất. Mọi tín đồ dân Hoa Kỳ đều phải ghi nhận tầm quan trọng đặc biệt của việc chăm lo rừng của họ và cứu bọn chúng khỏi lửa.

Lời giải bỏ ra tiết:

3. A campfire near a heap of leaves may easily cause a forest fire.

2. In late summer, fire is the greatest danger to forests, và sometimes people are not allowed khổng lồ go into them.

5. All of us must care for our great forests & save them from fire.

1. It’s an unpleasant thing khổng lồ sec a great forest fire.

4. A forest fire destroys valuable wood, wildlife & good soil.

Tạm dịch:

3. Lửa trại sát một đụn lá hoàn toàn có thể dễ dàng tạo ra cháy rừng.

2. Vào thời gian cuối mùa hè, lửa là mối nguy nan lớn nhất đối với rừng, và đôi khi mọi bạn không được phép vào rừng.

5. Vớ cả họ phải quan tâm cho những khu rừng tuyệt đối hoàn hảo của họ và cứu bọn chúng khỏi lửa.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chiên Khoai Tây Bằng Nồi Chiên Không Dầu

1. Đó là một trong những điều tức giận để ngăn ngừa một vụ cháy nổ rừng lớn.

4. Cháy rừng tiêu diệt gỗ quý, động vật hoang dã hoang dã và đất tốt.


Task 2

Task 2Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false(F).

(Nghe lại và quyết định những câu sau đúng (T) xuất xắc sai(F)).

1. Once a fire has started, it takes time to lớn spread.

2. In late autumn, forests may easily catch fire.

3. Campers must use the earth to put out their campfires completely.

4. A forest fire may make life more difficult for all of us.

5. It is the duty of every forester lớn take care not to start a forest fire.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. F 2. F 3. T 4. T 5. T

Tạm dịch:

1. Lúc hỏa hoạn vẫn bắt đầu, cần có thời gian để lan truyền.

2. Vào cuối mùa thu, rừng rất có thể dễ dàng bắt lửa.

3. Trại viên phải áp dụng đất để dập tắt đám cháy hoàn toàn.

4. Cháy rừng có thể làm cho cuộc sống trở nên trở ngại hơn cho tất cả chúng ta.

5. Nhiệm vụ của mỗi học viên phải cảnh giác không ban đầu cháy rừng.


Task 3

Task 3Listen again, & tick (✓) the sentences you hear.

(Nghe một lượt nữa, và ghi dấu ấn (✓) câu em nghe.)

1. □ a. Have you ever seen a forest destroyed by fire?

□ b. Have you ever seen a forest fire?

2. □ a. A great forest fire spreads quickly.

□ b. A great forest fire is an awful thing to lớn see.

3. □ a. They are very dry then.

□ b. Woods và forests are really dry then.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. A 2. B 3. A

Tạm dịch:

1. □ a. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một vùng rừng núi bị hủy diệt bởi lửa chưa?

□ b. Các bạn đã bao giờ thấy cháy rừng chưa?

2. □ a. Một vụ cháy rừng béo lan cấp tốc chóng.

□ b. Một vụ cháy nổ rừng lớn là một trong những điều khủng khiếp.

3. □ a. Chúng khá khô rồi.

□ b. Gỗ và rừng là đích thực khô.


After

AFTER YOU LISTEN 

Work in pairs. Say how a forest fire may start và what every camper ought to lớn remember.

(Làm việc từng đôi. Nói một đám cháy rừng tất cả thế bắt đầu như thê làm sao và phần nhiều gì một tín đồ cắm trại phải nhớ.)

Lời giải đưa ra tiết:

A forest fire can start with a small burning cigarette butt, or with a burning campfire near a heap of dry leaves or grass. Sometimes lightning can cause a forest, too.

Every camper ought to lớn remember khổng lồ put out the campfire before he leaves the place by covering it with the earth. And another thing they should keep in their mind is they should not make a campfire near heaps of dead leaves or grass, especially in the very dry weather.

Tạm dịch:

Một vụ cháy rừng tất cả thể bắt đầu với một điếu xì con gà đốt cháy nhỏ, hoặc đốt lửa trại gần một lô lá thô hoặc cỏ. Đôi khi 1 tia sét cũng hoàn toàn có thể gây ra một quần thể rừng.

Xem thêm: Vẽ Cách Điệu Hoa Lá Lop 7 - Vẽ Cách Điệu Lá Phong Lớp 7

Mọi người cắm trại cần nhớ nhằm dập tắt bếp trại trước lúc rời khỏi khu vực đó bằng phương pháp phủ nó bởi đất. Với một điều khác họ nên hãy nhờ rằng họ cấm kị lửa trại gần đống lá hoặc cỏ, đặc biệt là trong thời tiết cực kỳ khô.