(Tiếng Việt) Truyền thông thương hiệu thông qua Anime – Chiến dịch truyền thông của Slow Bread