(Tiếng Việt) Tổ chức Ngày hội Ẩm thực Pháp tại nhiều thành phố