Tính Ph Của Dung Dịch Thu Được Khi Trộn

     

Tính pH của hỗn hợp thu được lúc trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10-2 M với 60 ml hỗn hợp CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH gồm Ka = 10-4,76.
Bạn đang xem: Tính ph của dung dịch thu được khi trộn

+) Tính lại độ đậm đặc HCl cùng CH3COOH sau khi trộn

+) vị HCl phân li trọn vẹn => sống PT phân li CH3COOH coi ban sơ đã gồm nồng độ ion H+

+) Phương trình phân li (CH_3COOH) : (CH_3COOH ightleftharpoons CH_3COO_^-+H_^+)

$K_a=frac ext !!!! ext ext. !!!! ext ext !!!! ext $


Sau lúc trộn: $C_HCl = dfrac2,5.10^ - 2.40100 = 0,01 ext M = 10^ - 2M$

$C_CH_3COOH = dfrac1,67.10^ - 4.60100 = 10^ - 4M$

Các quy trình xảy ra trong dung dịch:

H+ + OH- → H2O

10-2  → 10-2

$CH_3^COOH ightleftarrows CH_3^COO_^-+H_^+(K_a=10^-4,76)$

Ban đầu: 10-4 10-2

Phân li: x $ o $ x $ o $ x

Cân bằng: 10-4-x x 10-2 + x

Ta có: Ka = $10^ - 4,76 = dfracx(10^ - 2 + x)10^ - 4 - x$

$eginarraylx^2 + (10^ - 2 + 10^ - 4,76)x - 10^ - 8,76 = 0 m m \Rightarrow m m x = 1,73.10^ - 7endarray$

≈ 10-2 → pH = 2


Đáp án cần chọn là: a


...

Bài tập gồm liên quan


Ôn tập chương sự điện li Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi reviews năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên và

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


(ĐH B - 2008)Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là


Dãy nào dưới đây chỉ bao gồm những chất điện li mạnh?


Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu là


Các dung dịch dưới đây có thuộc nồng độ 0,001M, dung dịch nào dẫn điện kém độc nhất vô nhị ?


Dung dịch axit fomic 0,007M bao gồm pH = 3. Kết luận nào sau đây không đúng ?


Dung dịch HF 0,02M tất cả độ điện li α = 0,015M. Mật độ ion H+ gồm trong dung dịch là


Trong dung dịch CH3COOH 4,3.10-2 M fan ta xác định được độ đậm đặc ion H+ là 8,6.10-4 M. Xác suất phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Theo thuyết A-rê-ni-ut, tóm lại nào sau đó là đúng ?


Muối nào tan vào nước tạo ra dung dịch có môi trường xung quanh kiềm ?


Trong các muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, phần đông muối có môi trường thiên nhiên trung tính là


Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, tất cả bao nhiêu dung dịch có môi trường axit ?
Xem thêm: Tư Vấn Các Tên Chi Có Ý Nghĩa Gì ? Gợi Ý Đặt Tên Cho Con Gái Tên Chi Hay Nhất

Cho dãy các chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số hóa học trong hàng vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là


Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất bao gồm tính lưỡng tính là


Khối lượng chất rắn khan khi cô cạn dung dịch chứa 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- với a mol $SO_4^2 - $ là


Một dung dịch chứa 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ cùng b mol $SO_4^2 - $. Tổng cân nặng muối tan tất cả trong hỗn hợp là 62,3 gam. Quý hiếm của a cùng b theo thứ tự là


Dung dịch Y chứa Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Lúc cô cạn hỗn hợp lượng muối khan thu được là


Khi mang đến 100 ml hỗn hợp KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl nhận được dung dịch có chứa 6,525 gam hóa học tan. Mật độ mol của HCl trong hỗn hợp đã sử dụng là


Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M chiếm được 5,32 lít H2 (ở đktc) cùng dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y bao gồm pH là:


Trộn 100ml hỗn hợp (gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M với 400 ml hỗn hợp (gồm H2SO4 0,0375 M với HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, quý giá pH của dung dịch X là:


Trộn 200 ml dd hỗn hợp bao gồm HNO3 0,3M cùng HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit thu được dd có pH = 3. Vậy a có giá trị là:


Thể tích của n­ước phải thêm vào 15 ml hỗn hợp axit HCl gồm pH = 1 để đ­ược dung dịch axit tất cả pH = 3 là:


Trộn V1 lít dung dịch HCl (pH = 5) cùng với V2 lít dung dịch NaOH (pH = 9) thu được dung dịch có pH = 8. Tỉ lệ thành phần V1/ V2 là:


Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04M. PH của hỗn hợp thu được:


Dung dịch axit fomic HCOOH 0,007 M tất cả độ điện li = 0,1. Tính pH của hỗn hợp HCOOH:


Các ion nào sau không thể cùng tồn trên trong một dung dịch ?


Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ chứa 1 cation và 1 anion trong các các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:


Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn gàng của phản nghịch ứng


Cho các phản ứng chất hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các bội nghịch ứng đều phải có cùng một phương trình ion thu gọn gàng là


Tính pH của dung dịch thu được lúc trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10-2 M cùng với 60 ml dung dịch CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH gồm Ka = 10-4,76.


Chất dùng làm phân biệt 3 muối: NaCl; NaNO3 cùng Na3PO4 là:


Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ sử dụng thêm quỳ tím thì hoàn toàn có thể nhận hiểu rằng mấy chất?
Xem thêm: Chúc Mừng Năm Mới 2021 Khách Hàng, Please Wait

Đối với dung dịch axit táo bạo HNO3 0,1M nếu bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước thì review nào sau đấy là đúng?


Để được hỗn hợp chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Nên hòa chảy vào nước hồ hết muối nào, bao nhiêu mol ?