Tìm Một Số Biết Rằng Nếu Viết Thêm Chữ Số 6 Vào Bên Phải Số Đó Thì Số Mới Hơn Số Cần Tìm 537 Đơn Vị

     
Home/ Toán học/Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên và thoải mái có 5 chữ số, hiểu được nếu viết thêm chữ số 7 vào đằng trước số kia thì được một trong những lớn vội vàng 4 lần so với số dành được bằng


Bạn đang xem: Tìm một số biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số đó thì số mới hơn số cần tìm 537 đơn vị

Toán Lớp 6: tra cứu số thoải mái và tự nhiên có 5 chữ số, hiểu được nếu viết thêm chữ số 7 vào đằng trước số đó thì được một số trong những lớn vội vàng 4 lần so với số có được bằng


Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên có 5 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 7 vào đằng trước số kia thì được một số trong những lớn vội vàng 4 lần đối với số tất cả được bằng cách viết thêm chữ số 7 vào sau cùng số đó, lý giải giải giúp em bài bác này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.


*

Gọi số phải tìm là abcde" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Gọi số buộc phải tìm là abcde
Lần lượt tìm các chữ số" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Lần lượt tìm những chữ số
7×4 có tận cùng là e =>e=8 nhớ 2" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">7×4 tất cả tận thuộc là e ⇒ e=8 lưu giữ 2
4e+2 có tận cùng bằng d   =>d=4   nhớ 3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">4e+2 tất cả tận cùng bởi d⇒d=4 ghi nhớ 3
4d +3 có tận cùng bằng c     =>c=9 nhớ 1" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">4d +3 gồm tận cùng bằng c⇒c=9 lưu giữ 1
4c +1 có tận cùng bằng b   =>b=7  nhớ 3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">4c +1 có tận cùng bằng b⇒b=7 nhớ 3


Xem thêm: Buổi Đầu Độc Lập Nhà Lý Đóng Đô Ở Đâu ? Tên Gọi Nước Ta Ở Thời Kì Đó Là Gì?

4b +3 có tận cùng bằng a  =>a=1   nhớ 3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">4b +3 gồm tận cùng bởi a⇒a=1 nhớ 3
4a +3 có tận cùng bằng 7 (đúng với kết quả vừa tìm)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">4a +3 gồm tận cùng bởi 7 (đúng với công dụng vừa tìm)
Vậy abcde=17948" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Vậy abcde=17948
Thử lại, 179487×4=717948" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Thử lại, 179487×4=717948 (đúng)
Thử lại, 179487×4=717948" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Xin tốt nhất ạ
Thử lại, 179487×4=717948" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">nguyenquanghuy24#
*

Gọi số đề xuất tìm là overline(abcde)

Lần lượt tìm các chữ số

7×4 bao gồm tận cùng là overline(e) ⇒ overline(e)=8 lưu giữ 2

overline(4e)+2 bao gồm tận cùng bằng overline(d)⇒overline(d)=4 nhớ 3

overline(4d) +3 có tận cùng bằng overline(c)⇒overline(c)=9 ghi nhớ 1

overline(4c) +1 có tận cùng bằng overline(b)⇒overline(b)=7 ghi nhớ 3

overline(4b) +3 bao gồm tận cùng bởi overline(a)⇒overline(a)=1 ghi nhớ 3

overline(4a) +3 có tận cùng bởi 7

Vậy overline(abcde)=17948


*Xem thêm: Viết Chương Trình Pascal Tính Tổng, Viết Chương Trình Tính Tổng Trong Pascal