Tìm m để 2 đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành

     

nếu 2 đường thẳng y=2x+3+m và y=x+6-m cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành thì hoành độ giao điểm đó là ...Bạn đang xem: Tìm m để 2 đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành


*

Nếu 2 đường thẳng y=2x+3+m và y=x+6-m cắt nhau tại một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao điểm đó là


*

Trục hoành là y = 0, tìm giao điểm của trục hoành với một trong hai đường, chẳng hạn :

y = x + 6 - m

PT hoành độ giao điểm :

x + 6 - m = 0 x = m - 6

Phương trình hoành độ giao điểm của : y = 2x + 3 + m với y = 0 (trục Ox) :

2x + 3 + m = 0

Thay x = m - 6 vào phương trình trên :

2(m - 6) + 3 + m = 0

3m = 9

m = 3

****

1) Cho 2 hàm số y=-x+1 và y=3x + 2 .

Bạn đang xem: Tìm m để 2 đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành

a) vẽ đồ thị 2 hàm số trên cùng 1 hệ trục tọa độ .

b) Tính góc tạo bởi 2 đường thẳng đó trên trục hoành

2) Cho đường thẳng (d) có phương trình y = m+1.x-3m+6.Tìm m,n để: .

â) (d) // với đường thẳng -2x+5 và đi qua điểm có tọa độ (2 ; -1).

b) (d) tạo bởi trục hoành 1 góc tù .

c) (d) có hệ số góc bằng -2 và trung độ góc bằng 1.

3) Cho hàm số y=(m+3).+2m+1 (d1) và y=2m.x-3m-4 (d2)

â) Tìm m để d1 cắt d2, d1 song song với d2, d1 trùng d2.

b) d1 và d2 cắt nhau tại 1 điểm trên trục trung .

c) d1 và d2 cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành .

Xem thêm: Đồ Cúng Ông Công Ông Táo Gồm Những Gì ? Lễ Cúng Chi Tiết Nhất!

đ) Tìm góc tạo bởi 2 đường thẳng với trục Ox khi m =-1

Lớp 9 Toán 0 0 Gửi Hủy

Tìm mđểđường thẳng y = (2m + 3)x + m - 1 vàđường thẳng y = 2x + 3 cắt nhau tại 1điểm trên trục hoành

Lớp 9 Toán Chương II - Hàm số bậc nhất 1 0 Gửi Hủy

Thay y=0 vào y=2x+3, ta được:

2x+3=0

hay\(x=-\dfrac{3}{2}\)

Thay\(x=-\dfrac{3}{2}\)và y=0 vào y=(2m+3)x+m-1, ta được:

\(-\dfrac{3}{2}\left(2m+3\right)+m-1=0\)

\(\Leftrightarrow-3m-\dfrac{9}{2}+m-1=0\)

\(\Leftrightarrow-2m=\dfrac{11}{2}\)

hay\(m=-\dfrac{11}{4}\)

Đúng 1 Bình luận (0)

Cho (d) : y = (m-2) x x+5-3m( m khác 2 ).Tìm m để (d) :

a, song sòng với đường thẳng y = x+7.

b, trùng với đường thẳng y=x-4.

c, cắt đường thẳng y=1/2x-7

d, cắt đường thẳng y=2x+3 tại 1 điểm trên A trục tung.

e, cắt đường thẳng y=4x-4-2x tại1 điểm trên trục hoành.

g, cắt đường thẳng y=4-2x tại 1 điểm trên trục hoành độ bằng -4.

h, cắt đường thẳng y=2+3x tại 1 điểm có tung đọ bằng -1 .

Anh em giúp mình nhé mai mình kiểm tra rồi nhé

 

Lớp 9 Toán 0 0 Gửi Hủy

Định m để:

a) Hai đường thẳng (d): y=2x-1 +2m và (d"https://ccevents.vn/): y=-x-2m cắt nhau tại 1 điểm có hoành độ dương

b) Hai đường thẳng (D1): mx+y=2m và (D2): (2m+1)x+my=​2m^2 + m -1 cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung. Tìm điểm đó

Lớp 9 Toán 0 0 Gửi Hủy

Tìm m để đường thẳng (d1) y=2x+3 và (d2) y=(m-1)x +1/2 cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành?

Lớp 7 Toán 1 0 Gửi Hủy

Vì (d1) và (d2) cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành nên tung độ y = 0Thay y=0 vào (d1) ta tìm được x = -3/2Thay y=0 và x=-3/2 vào (d2) ta tìm được m = 4/3Vậy với m = 4/3 thì (d1) và (d2) cắt nhau tại một điểm trên trục hoành

Đúng 0
Bình luận (0)

Nếu hai đường thẳng y=2x+3+m và y=x+6-m cắt nhau tại một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao điểm đó là x= ....

Xem thêm: Access To This Page Has Been Denied, Al + Hno3 = Al(No3)3 + N2O + H2O

Lớp 9 Toán 1 0 Gửi Hủy

Trục hoành là y = 0, tìm giao điểm của trục hoành với một trong hai đường, chẳng hạn : y = x + 6 - mPT hoành độ giao điểm : x + 6 - m = 0 x = m - 6Phương trình hoành độ giao điểm của y = 2x + 3 + m với y = 0 (trục Ox) :2x + 3 + m = 0Thay x = m - 6 vào phương trình trên :2(m - 6) + 3 + m = 0 3m = 9 m = 3Vậy m cần tìm là m = 3

=>x=3-2.3=-3

Đúng 0
Bình luận (0)

2/.TÌm m để 2 đường thẳng y=5x+1-2m y=x-m-4 cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành.

Lớp 9 Toán 1 0 Gửi Hủy

1) Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục tung khi\(\int^{a\ne a^,}_{b=b^,}\Rightarrow\int^{2\ne3}_{5m-4=-2m+1}\)

=> 7m=5 => m= 5/7

2) y=5x+1-2m : Với y=0 =>5x +1-2m =0 => x =(2m-1)/5

y =x - m -4 : Với y =0 => x= m + 4

Để hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục hoành thì:\(\int^{1\ne5}_{\frac{2m-1}{5}=m+4}\)

=> 2m-1=5m+20 => m=-7

Đúng 0
Bình luận (0)

tìm m để 2 đường thẳng y=2x-1 và y=3x+m cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành

Lớp 9 Toán 1 0 Gửi Hủy

Gọi giao điểm của (d1) y = 2x - 1 và (d2) y = 3x + m trên trục hoành là A(xA; 0)