(Tiếng Việt) TEABREAK – HỘI THẢO “TÌNH HÌNH QUẢNG CÁO TẠI VIỆT NAM THÁNG 6 ĐẦU NĂM 2018″