SỤC V LÍT CO2 VÀO DD BA(OH)2 THU ĐƯỢC 9 85G KẾT TỦA

     

hấp thụ hết V lít CO2 ngơi nghỉ đktc vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05 M nhận được 15 gam kết tủa. Cực hiếm của V là

A. 4,48 lít hoặc 5,6 lít.


B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.

D. 3,36 lít hoặc 5,60 lít.

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải: Lời giải+ Theo trả thiết ta có: Ca(OH)2 = 0,2 mol CaCO3 max = 0,2 molĐiểm cực tiểu là: (0; 0,4)+ vì chưng CaCO3 = 0,15 mol đề xuất ta gồm đồ thị:+ Từ đồ thị x = 0,15 mol cùng 0,4 - y = 0,15 mol y = 0,25 mol V = 3,36 hoặc 5,6 lít.

Câu hỏi nằm trong đề thi sau. Bạn cũng muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút đặc điểm vật lý, đặc điểm hoá học - chất hóa học 12 - Đề số 2

Làm bài

chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài bác thi.Các sắt kẽm kim loại kiềm tất cả kiểu mạng tinh thể:

Cho V lít dung dịch đựng đồng thời Ba(OH)2 1M và NaOH 0,5M vào 200ml hỗn hợp H2SO4 1M và HCl 1M. Sau phản nghịch ứng nhận được dung dịch bao gồm pH = 7. Cực hiếm của V là:

Để trung hòa 40 ml hỗn hợp H2SO4 0,25 M phải 50 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Quý hiếm của x là ?


Hòa tan trọn vẹn 8,5 gam láo hợp có 2 sắt kẽm kim loại kiềm X, Y (ở hai chu kì liên tiếp, MX

Dung dịch X cất 0,6 mol NaHCO3 với 0,3 mol Na2CO3. Thêm cực kỳ từ từ bỏ dd cất 0,8 mol HCl vào dd X được dd Y và V lít CO2 (đkc). Sản xuất dd Y nước vôi vào dư thấy tạo thành m gam kết tủa. Kiếm tìm V với m.

Cặp chất nào thuộc tồn trên trong một dung dịch?

cho sơ đồ dùng phản ứng: NaCl

(X)

NaHCO3

(Y)

NaNO3. X và Y hoàn toàn có thể là:

Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch cất H2SO4 1M với Al2(SO4)3 x M. Đồ thị biểu đạt sự phụ thuộc của lượng kết tủa vào thể tích dung dịch NaOH được biểu diễn như sau: giá trí của X tương ứng là:


*

chất nào dưới đây không tan trong nước tất cả hòa rã khí CO2?

Hòa tan trọn vẹn m gam mãng cầu vào 100 ml hỗn hợp Y bao gồm H2SO4 0,5 M và HCl 1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc) hỏi cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu được từng nào gam hóa học rắn.

Hợp chất nào sau đây không màu cùng tan giỏi trong nước?

Để trung hòa 40 ml hỗn hợp H2SO4 0,25 M bắt buộc 50 ml hỗn hợp NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là ?

Sử dụng hỗn hợp NaOH hoàn toàn có thể phân biệt trực tiếp dãy dung dịch như thế nào sau đây:

Nung lạnh 100 gam lếu láo hợp bao gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi cân nặng không đổi, đem cân chất rắn nhận được thì thấy nặng 69g. Nhân tố phần trăm khối lượng của mỗi chất trong các thành phần hỗn hợp là?

Hòa tan hết 28,6 gam Na2CO3.xH2O vào nước thu được dung dịch X. Nhỏtừtừđến không còn V ml hỗn hợp HCl 1M vào X, xong các bội nghịch ứng thu được hỗn hợp Y và 1,12 lít CO2(đktc). đến dung dịch Ba(OH)2tới dư vào hỗn hợp Y, sinh ra tối đa 9,85 gam kết tủa. Giá trịcủa x cùng V lần lượt là:

đến 3,6 gam Mg công dụng hết với hỗn hợp HNO3 (dư), sinh ra 0,84 lít khí X (sản phẩm khử tốt nhất (ở đktc). Khí X là

phản ứng nào ko đúng?

Dẫn 0,12 mol khí CO2 vào dung dịch đựng 0,15 mol Ca(OH)2. Sau bội nghịch ứng nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm m là?

Không gặp mặt kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ trong tự nhiên ở dạng thoải mái vì


cho 1 mẫu kim loại tổng hợp K - na vào nước (dư), thu được dung dịch X và 4,48 lít H2 (đktc). Thể tích hỗn hợp axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là

Khi nung 54,2 g tất cả hổn hợp muối nitrat của kali với natri chiếm được 6,72 lit khí (đktc). Yếu tắc % trọng lượng của hỗn hợp muối là:

bội phản ứng biểu diễn về sự tạo thạch nhũ tuyệt măng đá trong các hang, động đá vôi?

Sục CO2 vào dung dịch đựng Ca(OH)2 và NaOH ta thu được tác dụng như hình bên. Cực hiếm của b là

Một số câu hỏi khác rất có thể bạn quan tiền tâm. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the most suitable response to lớn complete each of the following exchanges:

“Do you think all this money will change your life?” – “_________”

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the questions:

Studies about how students use their time might shed light on whether they face increased academic and financial pressures compared with earlier eras. Based on data about how students are spending time, academic or financial pressures don’t seem to lớn be greater now than a generation ago. The data show that full-time students in all types of colleges study much less now than they did a generation ago–a full 10 hours a week less. Students are also receiving significantly higher grades. So it appears that academic pressures are, in fact, considerably lower than they used to lớn be. The time–use data don’t suggest that students feel greater financial pressures, either. When the time savings and lower opportunity costs are factored in, college appears less expensive for most students than it was in the 1960s. Và though there are now full-time students working khổng lồ pay while in college, they study less even when paid work choices are held constantly. In other words, full-time students vì chưng not appear to be studying less in order lớn work more. They appear to be studying less & spending the extra time on leisure activities or fun. It seems hard khổng lồ imagine that students feeling increased financial pressures would respond by taking more leisure. Based on how students are spending their time then, it doesn’t look as though academic or financial pressures are greater now than a generation ago. The time-use data don’t speak directly khổng lồ social pressures, và it may well be that these have become more intense lately. In one recent set of data, students reported spending more than 23 hours per week either socializing with friends or playing on the computer for fun. Social activities, in person or on computer would seem lớn have become the major focus of campus life. It is hard to tell what kinds of pressures would be associated with this change.

Bạn đang xem: Sục v lít co2 vào dd ba(oh)2 thu được 9 85g kết tủa

Question: According lớn the author, the fact that students have more time for leisure is a proof that__________

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer khổng lồ each of the questions:

Studies about how students use their time might shed light on whether they face increased academic và financial pressures compared with earlier eras. Based on data about how students are spending time, academic or financial pressures don’t seem khổng lồ be greater now than a generation ago. The data show that full-time students in all types of colleges study much less now than they did a generation ago–a full 10 hours a week less. Students are also receiving significantly higher grades. So it appears that academic pressures are, in fact, considerably lower than they used to lớn be. The time–use data don’t suggest that students feel greater financial pressures, either. When the time savings & lower opportunity costs are factored in, college appears less expensive for most students than it was in the 1960s. And though there are now full-time students working to lớn pay while in college, they study less even when paid work choices are held constantly. In other words, full-time students bởi vì not appear to lớn be studying less in order khổng lồ work more. They appear to be studying less & spending the extra time on leisure activities or fun. It seems hard khổng lồ imagine that students feeling increased financial pressures would respond by taking more leisure. Based on how students are spending their time then, it doesn’t look as though academic or financial pressures are greater now than a generation ago. The time-use data don’t speak directly lớn social pressures, and it may well be that these have become more intense lately. In one recent mix of data, students reported spending more than 23 hours per week either socializing with friends or playing on the computer for fun. Social activities, in person or on computer would seem to have become the major focus of campus life. It is hard to tell what kinds of pressures would be associated with this change.

Question: Research studies have shown that pressures put on students nowadays are _________

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the questions:

A number of factors related to the voice reveal the personality of the speaker. The first is the broad area of communication, which includes imparting information by use of language, communicating with a group or an individual and specialized communication through performance. A person conveys thoughts & ideas through choice of words, by a tone of voice that is pleasant or unpleasant, gentle or harsh, by the rhythm that is inherent within the language itself, và by speech rhythms that are flowing và regular or uneven & hesitant, và finally, by the pitch and melody of the utterance. When speaking before a group, a person’s tone may indicate uncertainty or fright, confidence or calm. At interpersonal levels, the tone may reflect ideas & feelings over and above the words chosen, or may believe them. Here the participant’s tone can consciously or unconsciously reflect intuitive sympathy or antipathy, lack of concern or interest, fatigue, anxiety, enthusiasm or excitement, all of which are usually discernible by the acute listener. Public performance is a manner of communication that is highly specialized with its own techniques for obtaining effects by voice và /or gesture. The motivation derived from the text, and in the case of singing, the music, in combination with the performer’s skills, personality, and ability to create empathy will determine the success of artistic, political, or pedagogic communication. Second, the voice gives psychological clues to a person"s self-image, perception of others, & emotional health. Self-image can be indicated by a tone of voice that is confident, pretentious, shy, aggressive, outgoing, or exuberant, to lớn name only a few personality traits. Also the sound may give a clue lớn the facade or mask of that person, for example, a shy person hiding behind an overconfident front. How a speaker perceives the listener’s receptiveness, interest, or sympathy in any given conversation can drastically alter the tone of presentation, by encouraging or discouraging the speaker. Emotional health is evidenced in the voice by miễn phí and melodic sounds of the happy, by constricted and harsh sound of the angry, and by dull and lethargic qualities of the depressed.

Question:According lớn the passage, an exuberant tone of voice mat be an indication of a person’s ________.

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer lớn each of the questions:


A number of factors related to the voice reveal the personality of the speaker. The first is the broad area of communication, which includes imparting information by use of language, communicating with a group or an individual and specialized communication through performance. A person conveys thoughts and ideas through choice of words, by a tone of voice that is pleasant or unpleasant, gentle or harsh, by the rhythm that is inherent within the language itself, và by speech rhythms that are flowing and regular or uneven and hesitant, & finally, by the pitch và melody of the utterance. When speaking before a group, a person’s tone may indicate uncertainty or fright, confidence or calm. At interpersonal levels, the tone may reflect ideas & feelings over và above the words chosen, or may believe them. Here the participant’s tone can consciously or unconsciously reflect intuitive sympathy or antipathy, lack of concern or interest, fatigue, anxiety, enthusiasm or excitement, all of which are usually discernible by the acute listener. Public performance is a manner of communication that is highly specialized with its own techniques for obtaining effects by voice and /or gesture. The motivation derived from the text, and in the case of singing, the music, in combination with the performer’s skills, personality, and ability lớn create empathy will determine the success of artistic, political, or pedagogic communication. Second, the voice gives psychological clues khổng lồ a person"s self-image, perception of others, và emotional health. Self-image can be indicated by a tone of voice that is confident, pretentious, shy, aggressive, outgoing, or exuberant, khổng lồ name only a few personality traits. Also the sound may give a clue khổng lồ the facade or mask of that person, for example, a shy person hiding behind an overconfident front. How a speaker perceives the listener’s receptiveness, interest, or sympathy in any given conversation can drastically alter the tone of presentation, by encouraging or discouraging the speaker. Emotional health is evidenced in the voice by không lấy phí and melodic sounds of the happy, by constricted & harsh sound of the angry, và by dull and lethargic qualities of the depressed.

Question:According lớn the passage, an overconfident front may hide ________.

A number of factors related to the voice reveal the personality of the speaker. The first is the broad area of communication, which includes imparting information by use of language, communicating with a group or an individual và specialized communication through performance. A person conveys thoughts và ideas through choice of words, by a tone of voice that is pleasant or unpleasant, gentle or harsh, by the rhythm that is inherent within the language itself, & by speech rhythms that are flowing and regular or uneven và hesitant, và finally, by the pitch and melody of the utterance. When speaking before a group, a person’s tone may indicate uncertainty or fright, confidence or calm. At interpersonal levels, the tone may reflect ideas & feelings over and above the words chosen, or may believe them. Here the participant’s tone can consciously or unconsciously reflect intuitive sympathy or antipathy, lack of concern or interest, fatigue, anxiety, enthusiasm or excitement, all of which are usually discernible by the acute listener. Public performance is a manner of communication that is highly specialized with its own techniques for obtaining effects by voice and /or gesture. The motivation derived from the text, & in the case of singing, the music, in combination with the performer’s skills, personality, & ability to create empathy will determine the success of artistic, political, or pedagogic communication. Second, the voice gives psychological clues lớn a person"s self-image, perception of others, and emotional health. Self-image can be indicated by a tone of voice that is confident, pretentious, shy, aggressive, outgoing, or exuberant, khổng lồ name only a few personality traits. Also the sound may give a clue to lớn the facade or mask of that person, for example, a shy person hiding behind an overconfident front. How a speaker perceives the listener’s receptiveness, interest, or sympathy in any given conversation can drastically alter the tone of presentation, by encouraging or discouraging the speaker. Emotional health is evidenced in the voice by không tính phí and melodic sounds of the happy, by constricted và harsh sound of the angry, and by dull & lethargic qualities of the depressed.

Xem thêm: Ý Nghĩa Mùa Vu Lan ( Ngày 15 Tháng 7 Là Ngày Gì, Rằm Tháng 7 Là Ngày Gì

According lớn the passage, what does a constricted and harsh voice indicate?

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the questions:

U.N diplomats abandoned efforts lớn draft a treaty that would outlaw human cloning. They will likely settle for a weaker statement, và won"t seek a widespread ban, officials said. The debate began when Italy introduced document into the U.N khổng lồ stop any attempt at cloning human life. The Belgians objected to the use of term "human life" in the document, because they feareditwould put a stop to all forms of human cloning.There is near universal support among the United Nation"s 191 members for a ban on reproductive cloning-creating cloned babies. Many countries have wrested over whether to lớn allow cloning for stem cell & other types of research. Indeed, many researchers beleive that stem cells could be used lớn repair nerve tissue or cure diseases, including Alzheimer"s. Stem cells are taken from embryos và cloned, but extracting these cells kills the embryo. Opponents say that this is equal khổng lồ murder.

Question:What is the main topic of this passage?

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the questions:

A number of factors related to the voice reveal the personality of the speaker. The first is the broad area of communication, which includes imparting information by use of language, communicating with a group or an individual & specialized communication through performance. A person conveys thoughts & ideas through choice of words, by a tone of voice that is pleasant or unpleasant, gentle or harsh, by the rhythm that is inherent within the language itself, & by speech rhythms that are flowing and regular or uneven & hesitant, & finally, by the pitch & melody of the utterance. When speaking before a group, a person’s tone may indicate uncertainty or fright, confidence or calm. At interpersonal levels, the tone may reflect ideas & feelings over and above the words chosen, or may believe them. Here the participant’s tone can consciously or unconsciously reflect intuitive sympathy or antipathy, lack of concern or interest, fatigue, anxiety, enthusiasm or excitement, all of which are usually discernible by the acute listener. Public performance is a manner of communication that is highly specialized with its own techniques for obtaining effects by voice and /or gesture. The motivation derived from the text, & in the case of singing, the music, in combination with the performer’s skills, personality, & ability to create empathy will determine the success of artistic, political, or pedagogic communication. Second, the voice gives psychological clues to lớn a person"s self-image, perception of others, and emotional health. Self-image can be indicated by a tone of voice that is confident, pretentious, shy, aggressive, outgoing, or exuberant, lớn name only a few personality traits. Also the sound may give a clue lớn the facade or mask of that person, for example, a shy person hiding behind an overconfident front. How a speaker perceives the listener’s receptiveness, interest, or sympathy in any given conversation can drastically alter the tone of presentation, by encouraging or discouraging the speaker. Emotional health is evidenced in the voice by free and melodic sounds of the happy, by constricted và harsh sound of the angry, và by dull và lethargic qualities of the depressed.

Question:What does the passage mainly discuss?

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer khổng lồ each of the questions:

A number of factors related khổng lồ the voice reveal the personality of the speaker. The first is the broad area of communication, which includes imparting information by use of language, communicating with a group or an individual và specialized communication through performance. A person conveys thoughts và ideas through choice of words, by a tone of voice that is pleasant or unpleasant, gentle or harsh, by the rhythm that is inherent within the language itself, and by speech rhythms that are flowing & regular or uneven & hesitant, and finally, by the pitch và melody of the utterance. When speaking before a group, a person’s tone may indicate uncertainty or fright, confidence or calm. At interpersonal levels, the tone may reflect ideas and feelings over và above the words chosen, or may believe them. Here the participant’s tone can consciously or unconsciously reflect intuitive sympathy or antipathy, lack of concern or interest, fatigue, anxiety, enthusiasm or excitement, all of which are usually discernible by the acute listener. Public performance is a manner of communication that is highly specialized with its own techniques for obtaining effects by voice và /or gesture. The motivation derived from the text, và in the case of singing, the music, in combination with the performer’s skills, personality, và ability khổng lồ create empathy will determine the success of artistic, political, or pedagogic communication. Second, the voice gives psychological clues to a person"s self-image, perception of others, and emotional health. Self-image can be indicated by a tone of voice that is confident, pretentious, shy, aggressive, outgoing, or exuberant, khổng lồ name only a few personality traits. Also the sound may give a clue lớn the facade or mask of that person, for example, a shy person hiding behind an overconfident front. How a speaker perceives the listener’s receptiveness, interest, or sympathy in any given conversation can drastically alter the tone of presentation, by encouraging or discouraging the speaker. Emotional health is evidenced in the voice by không tính tiền and melodic sounds of the happy, by constricted & harsh sound of the angry, và by dull và lethargic qualities of the depressed.

Xem thêm: Một Phao Bơi Có Thể Tích 25, Trọng Lượng Riêng Của Nước Là 10000N/M3

Question:What does the tác giả mean by stating that “At interpersonal levels, tone may reflect ideas and feelings over và above the words chosen”?

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the questions:

A number of factors related to the voice reveal the personality of the speaker. The first is the broad area of communication, which includes imparting information by use of language, communicating with a group or an individual và specialized communication through performance. A person conveys thoughts và ideas through choice of words, by a tone of voice that is pleasant or unpleasant, gentle or harsh, by the rhythm that is inherent within the language itself, & by speech rhythms that are flowing và regular or uneven & hesitant, & finally, by the pitch & melody of the utterance. When speaking before a group, a person’s tone may indicate uncertainty or fright, confidence or calm. At interpersonal levels, the tone may reflect ideas and feelings over and above the words chosen, or may believe them. Here the participant’s tone can consciously or unconsciously reflect intuitive sympathy or antipathy, lack of concern or interest, fatigue, anxiety, enthusiasm or excitement, all of which are usually discernible by the acute listener. Public performance is a manner of communication that is highly specialized with its own techniques for obtaining effects by voice & /or gesture. The motivation derived from the text, & in the case of singing, the music, in combination with the performer’s skills, personality, & ability to create empathy will determine the success of artistic, political, or pedagogic communication. Second, the voice gives psychological clues khổng lồ a person"s self-image, perception of others, and emotional health. Self-image can be indicated by a tone of voice that is confident, pretentious, shy, aggressive, outgoing, or exuberant, lớn name only a few personality traits. Also the sound may give a clue to the facade or mask of that person, for example, a shy person hiding behind an overconfident front. How a speaker perceives the listener’s receptiveness, interest, or sympathy in any given conversation can drastically alter the tone of presentation, by encouraging or discouraging the speaker. Emotional health is evidenced in the voice by không tính tiền and melodic sounds of the happy, by constricted & harsh sound of the angry, và by dull and lethargic qualities of the depressed.