Số oxi hóa của mnso4

     

Số oxi hoá của Mn trong các đơn chất ,hợp chất và ion sau đây : Mn , MnO , MnCl4 , MnO4– lần lượt là :


- Áp dụng các quy tắc xác định số oxi hóa:

+ Số oxi hóa của nguyên tố trong các đơn chất bằng không.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của mnso4

+ Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố bằng 0.

+ Số oxi hóa của các ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion đó.

Xem thêm: Cái Gì Người Mua Biết Người Bán Biết Người Dùng Không Biết, : Mình Kết Bạn


- Mn là đơn chất: \(\mathop {Mn}\limits^0 \)

- MnO:

+ Đặt số oxi hóa của Mn là x, số oxi hóa của O là -2

+ Ta có: x + (-2) = 0 => x = +2 => $\mathop {Mn}\limits^{ + 2} $

- MnCl4:

+ Đặt số oxi hóa của Mn là x, số oxi hóa của Cl là -1

+ Ta có: x + (-1).4 = 0 => x = +4 => \(\mathop {Mn}\limits^{ + 4} \)

- \(MnO_4^ - \):

+ Đặt số oxi hóa của Mn là x, số oxi hóa của O là -2

+ Ta có: x + (-2).4 = -1 => x = +7 => \(\mathop {Mn}\limits^{ + 7} \)


*
*
*
*
*
*
*
*

Hoàn thành nội dung sau : “Trong hợp chất cộng hoá trị, hoá trị của một nguyên tố được xác định bằng ............ mà nguyên tử của nguyên tố đó tạo ra được với các nguyên tử khác trong phân tử”.

Xem thêm: Top 7 Mẫu Đóng Vai Bé Thu Kể Lại Câu Chuyện Chiếc Lược Ngà Hay Nhất (16 Mẫu)


Hoàn thành nội dung sau : “Số oxi hoá của một nguyên tố trong phân tử là ...(1)… của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử, nếu giả định rằng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử là ...(2)….”.


Số oxi hoá của Mn trong các đơn chất ,hợp chất và ion sau đây : Mn , MnO , MnCl4 , MnO4– lần lượt là :


Số oxi hóa của N, O, S, Cl, Br, Cr, Mn trong các chất và ion: NH4+, CH3COOH, SO42–, Cl2, KBrO3, K2Cr2O7, K2MnO4 lần lượt là:


Cho các chất và ion sau: NH4+, NH3, NO3–, N2O5, N2O, NO, NO2, NO2–. Số oxi hoá của nitơ trong các chất và ion trên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau: