(Tiếng Việt) HỆ QUẢ CỦA VIỆC KHÔNG XIN PHÉP TỔ CHỨC SỰ KIỆN