NGUYÊN TỬ CỦA NGUYÊN TỐ X CÓ CẤU HÌNH ELECTRON LỚP NGOÀI CÙNG LÀ NS2NP4

     

Nguyên tử của nhân tố X có thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp hóa học khí của thành phần X cùng với Hidro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm cân nặng của yếu tố X trong oxit cao nhất là


Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron phần ngoài cùng là ns2np4 . Trong hợp hóa học khí cảu yếu tắc X với hiđro, X chỉ chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm cân nặng của nhân tố X vào oxit cao nhất là

A.

B.

C.

D.


Đáp án DX có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là ns2np4 → hợp chất khí của X cùng với H làXH2Trong XH2, X chiếm 94,12% về khối lượng nên ta có

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ion làm sao sau đây là ion nhiều nguyên tử

Cation R+ có thông số kỹ thuật e phân phần bên ngoài cùng là 2p6. Links giữa nguyên tử yếu tắc R với oxi trực thuộc loại link gì?

link trong phân tử KCl là liên kết nào?

thông số kỹ thuật electron của nguyên tử yếu tố X là 1s22s22p63s23p4. Số hiệu nguyên tử của X là?


cấu hình electron nghỉ ngơi trạng thái cơ bạn dạng của nguyên tử thành phần X gồm tổng số electron trong các phân lớp phường là 8. Yếu tắc X là

Nguyên tử các nguyên tố halogen được thu xếp theo chiều nửa đường kính nguyên tử sút dần (từ trái sang trọng phải) là

link trong phân tử Cl2là

Nguyên tử nào sau đó là đồng vị củaX1735

trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kỳ nhỏ và chu kì bự là

M là kim loại thuộc đội IIA. Tổng hợp hết 10,8 gam hỗn kim loại tổng hợp loại với muối cacbonat của nó trong dung dịch HCl, nhận được 4,48 lít tất cả hổn hợp khí A (đktc). Tỷ khối của A đối với khí hiđro là 11,5. Sắt kẽm kim loại M là

vào một chu kì, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử, số oxi hóa tối đa của các nguyên tố đội A trong oxit biến đổi như nuốm nào?

đến biết thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử nhân tố M (thuộc chu kỳ luân hồi 4) là ns2. Xác định M

sắp tới xếp các chất sau theo thứ chưa có người yêu tự tính bazơ tăng cao là

phân phát biểu như thế nào sau đấy là không đúng?

Cacbon bao gồm 2 đồng vị: C12 cùng C13. Oxi tất cả 3 đồng vị: O16, O17, O18. Số phân tử CO không giống nhau tạo được đề nghị từ những đồng vị trên là


Các yếu tố từ Li đến F, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân thì


Phát biểu nào sau đấy là sai?

Trong những hidroxit dưới đây, hidroxit nào có tính lưỡng tính?

Cấu hình electron như thế nào sau đây là của nhân tố thuộc nhóm VIIA?


Nguyên tử của nguyên tố X có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là n s 2 n p 4 . Vào hợp chất khí của nhân tố X cùng với hiđro, X chiếm phần 94,12% khối lượng. Phần trăm trọng lượng của nhân tố X vào oxit tối đa là

A. 27,27%.

B. 40,00%.

C. 60,00%.

D. 50,00%.

Bạn đang xem: Nguyên tử của nguyên tố x có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4

Nguyên tử của yếu tố X có cấu hình electron phần ngoài cùng là n s 2 n p 4 . Trong hợp hóa học khí của yếu tắc X cùng với hiđro, X chỉ chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của thành phần X trong oxit cao nhất là

A. 50%.

B. 27,27%.

C. 60%.

D. 40%.

Nguyên tử của thành phần X có thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng là ns2np4. Vào hợp chất khí của nhân tố X với hiđro, X chiếm phần 94,12% khối lượng. Phần trăm cân nặng của X vào oxit cao nhất là

A. 50,00%.

B. 27,27%.

C. 60,00%.

D.

Xem thêm: Sáng Tác 1 Bài Thơ Về 5 Điều Bác Hồ Dạy Về Thiếu Nhi Và Bác, 5 Điều Bác Hồ Dạy Chế

40,00%.

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng là ns2np4. Vào hợp hóa học khí của thành phần X với hiđro, X chiếm phần 94,12% khối lượng. Phần trăm trọng lượng của X vào oxit tối đa là


A. 50,00%

B.27,27%

C. 60,00%.

D. 40,00%.

Xem thêm: Cách Tìm Số Bé Nhất Có 3 Chữ Số Bé Nhất Có 3 Chữ Số, Số Lớn Nhất

A. 50%

B. 27,27%

C. 60%

D. 40%

A. 50%

B. 27,27%

C. 60%

D. 40%

Nguyên tử của yếu tắc X có cấu hình electron phần bên ngoài cùng là ns 2 np 4 . Trong hợp chất khí của thành phần X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm cân nặng của X trong oxit tối đa là

A. 50%. B. 27%. C. 60%. D. 40%.

A. 50%

B. 27,27%

C. 60%

D. 40%


Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Nguyên tử X có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns2np4