(Tiếng Việt) Ngày 8/3/2017, Quảng Nam tổ chức Lễ hội Bà Thu Bồn