Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m

     
*Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé là 26m,đáy lớn hơn đáy bé 8m,đáy bé hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

ko cần lời giải nhé !


*

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m,đáy lớn hơn đáy bé 8m,đáy bé hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó?


*

Đáy lớn hình thang là:

26+8=34(m)

Chiều cao hình thang là:

26-6=20(m)

Diện tích hìn thang là:

(26+34)x20:2=600(m2)

Số thóc cửa hàng thu được là:

600:100x70,5=423(kg)

đáp số:423kg


Bài 1: Đáy bé của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ


Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m,đáy lớn hơn đáy bé 8m,đáy bé hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? các ban ơi nhớ kết bạn với mình nhé!


Bài 1: Đáy bé của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ


Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m,đáy lớn hơn đáy bé 8m,đáy bé hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi thu hoạch được bao nhiêu kg thóc trên thửa ruộng đó


Day lon thua ruong hinh thang:

26+8=34 (m)

Chieu cao thua ruong hinh thang:

26-6=20 (m)

Dien tich thua ruong hinh thang:

(34+26)*20/2=600 (m2)

So thoc thu hoach duoc tren thua ruong do:

600*70,5/100=423 (kg thoc)

Dap so: 423 kg thoc


đáy lớn thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 ( m )

Chieuf cao thửa ruộng hình thang là :

26 - 6 = 20 ( m )

S thửa ruộng hình thang là 

 ( 34 + 26 ) x 20/2 = 600 ( m2 )

Số thóc thu hoạch đc trên thửa ruộng là : 

600 x 70,5/100 = 423 ( kg )

Vậy thủa ruộng đó thu hoạch đc 423 kg thóc


Bài 1: Đáy bé của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ


một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m , đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó?


đáy lớn hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao hình thang là : 

26 - 6 = 20 (m)

diện tích hình thang là : 

(26+34)x20:2=600 (m2)

số thóc của hàng thu hoạch được là :

600 : 100x70,5 = 423 (kg)

đáp số 423 kg

*
Xem thêm: Công Thức Nấu Ăn Bằng Tiếng Anh, Công Thức Nấu Ăn

Bài 1: Đáy bé của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ


Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26 cm,đáy lớn hơn đáy bé 8 m,đáy bé hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


Đề sai phải là 26m nếu thế thì :

Đáy lớn thửa ruộng là :

26+8=34(m)

Chiều cao thửa ruộng là :

26-6=20(m)

S thửa ruộng là :

(34+26)x20:2=600(m2)

Cả thửa ruộng thu số tạ thóc là :

600:100x70,5=423(kg)=4,23 tạ

Đ/s:...


Đáy lớn của thửa ruộng là: 

26+8=34(m)

Chiều cao thửa ruộng là:

 26-6=20(m)

Diện tích thửa ruộng là:

 (34+26)*20:2=600(m2)

Thửa ruộng thu hoạch được ó ki-lô-gam thóc là:

 600:100*70,5=423(kg)

Vậy thửa ruộng thu hoạch được 423kg=4,23 tạ thóc.


Đề sai nha

Mk viết lại đề vì mk thấy ko hợp lí lắm:

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26 m,đáy lớn hơn đáy bé 8 m,đáy bé hơn chiều cao 6 m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc

Đáy lớn thửa ruộng là:

26+8=34(m)

Chiều cao thửa ruộng là:

26-6=20(m)

Diện tích thửa ruộng là:

\(\frac{\left(26+34\right)x20}{2}=600m^2\)

 Số thóc thu hoạch được từ thửa ruộng là:

600:100x70,5=423(kg thóc)

=4,23( tạ thóc)

Đáp số:4,23 tạ thóc

Chúc bn học tốt


Một thửa ruộng hình thang có đấy bé 26m , đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70.5 kg thóc. Hỏi ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc


Đáy lớn của thửa ruộng hình thang đó là: 26+8=34(m)

Chiều cao của thủa ruộng hình thang đó là: 26-6=20(m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang đó là: (26+34)x20:2=600(m2)

Số thóc thửa ruộng đó thu hoạch được là :70.5x(600:100)=423(kg)

Đổi:423 kg=4,23 tạ

Đáp số : 4, 23 tạ


Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m , đáy bé hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100 m2 thu8 hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

 


Đáy lớn của thửa ruộng dài là:26+8=34(m)Chiều cao của thửa ruộng là:26-6=20(m)S thửa ruộng là: (34+26)x20:2=600(m2)Thửa ruộng đó thu hoạch được là: (600:100).70,5=423(kg)Đáp số:423 kg


một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m đáy lớn hơn đáy bé 8m đáy bé hơn chiều cao 6m . trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc . hỏi thu hoạch được bao nhiêu kg thóc trên thửa ruộng đó ?


Chiều cao thửa ruộng đó là:

26-6=20 (m)

Đáy lớn thửa ruộng hình thang đó là:

26+8=34 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang đó là:

(34+26)x20:2=600 (m2)

Thu hoạch được số kg thóc trên thửa ruộng đó là:

600:100x70,5=423 ( kg thóc)


Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


Độ dài đáy lớn là :

26 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao của thửa ruộng là :

26 - 6 = 20 ( m )

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

( 26 + 34 ) x 20 : 2 = 600 ( m2 )

Thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ thóc là :

600 : 100 x 70,5 = 423 ( kg )

Đổi 423 kg = 4,23 tạ

Đáp số : 4,23 tạ thóc
Xem thêm: Cách Làm Thơ 4 Chữ Lớp 6 Hay Nhất, Soạn Bài Tập Làm Thơ Bốn Chữ

Đáy lớn :

36 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao thửa ruộng :

26 - 6 = 30 ( m )

Diện tích :

( 26 + 34 ) x 20 : 2 = 600 ( m2 )

Thửa ruộng thu hoạch được số tạ là :

600 : 100 x 70.5 = 423 ( kg )

Đổi 423 kg = 4.23 tạ