(Tiếng Việt) Một số thuật ngữ Tiếng Anh trong nghề tổ chức sự kiện