Một người đi từ a đến b

     
*Bạn đang xem: Một người đi từ a đến b

Một fan đi từ A đến B. 1/3 quãng mặt đường đầu người đó đi với gia tốc v1, 2/3 thời gian còn lại đi với tốc độ v2. Quãng mặt đường cuối đi cùng với vạn tốc v3. Tính vận tốc trung bình của bạn đó trên cả quãng đường


*

(s_1=dfrac13s=v_1t_1Rightarrow t_1=dfracs3v_1) (1)Do (t_2=2t_3) nên (dfracs_2v_2=2.dfracs_3v_3) (2)Ta có: s2 + s3 = (dfrac23s) (3)Từ (2) với (3) => (dfracs_3v_3=t_3=dfrac2s3left(2v_2+v_3 ight)) (4)=> (dfracs_2v_2=t_2=dfrac4s3left(2v_2+v_3 ight)) (5)Từ (1), (4), (5), ta có vận tốc tb của ng đó trên cả quãng đường:(v_tb=dfracst_1+t_2+t_3=dfrac1{dfrac13v_1+dfrac23left(2v_2+v_3 ight)+dfrac43left(2v_2+v_3 ight)...
Đọc tiếp

(s_1=dfrac13s=v_1t_1Rightarrow t_1=dfracs3v_1) (1)

Do (t_2=2t_3) nên (dfracs_2v_2=2.dfracs_3v_3) (2)

Ta có: s2 + s3 = (dfrac23s) (3)

Từ (2) cùng (3) => (dfracs_3v_3=t_3=dfrac2s3left(2v_2+v_3 ight)) (4)

=> (dfracs_2v_2=t_2=dfrac4s3left(2v_2+v_3 ight)) (5)

Từ (1), (4), (5), ta có gia tốc tb của ng kia trên cả quãng đường:

(v_tb=dfracst_1+t_2+t_3=dfrac1dfrac13v_1+dfrac23left(2v_2+v_3 ight)+dfrac43left(2v_2+v_3 ight))

= (dfrac3v_1left(2v_2+v_3 ight)6v_1+2v_2+v_3)
Xem thêm: Có Chàng Trai Viết Lên Cây Lyrics, Có Chàng Trai Viết Lên Cây

Đúng 7
Bình luận (4)
*

(dfrac13) quãng mặt đường đầu đi cùng với vận tốc V1 : V1 = (dfrac13).S = V1Quãng đường sót lại đi với vận tốc V2 và V3= (dfrac23)S = V2.t2 +V3.t3Ta có: t2= ((dfrac23)) . (t2 + t3) => t3= (dfrac12). T2=> (dfrac23).S = V2.t2 + (dfrac12) . V3.t2 = ( V2 + (dfrac12). V3.).t2Vận tốc trung bình: V = (dfracst) = (dfracleftt_2t_1+t_2+t_3) = (...


Xem thêm: Tổng Của Hai Số Lẻ Là 98.Tìm Số Lớn Biết Giữa Chúng Có 6 Số Chẵn

Đọc tiếp

(dfrac13) quãng con đường đầu đi với vận tốc V1 : V1 = (dfrac13).S = V1

Quãng đường còn lại đi với vận tốc V2 và V3= (dfrac23)S = V2.t2 +V3.t3

Ta có: t2= ((dfrac23)) . (t2 + t3) => t3= (dfrac12). T2

=> (dfrac23).S = V2.t2 + (dfrac12) . V3.t2 = ( V2 + (dfrac12). V3.).t2

Vận tốc trung bình: V = (dfracst) = (dfracleftt_2t_1+t_2+t_3)

= (dfracleftt_2t_1+dfrac12t_2)

Ta thấy: (dfrac23)S = 2.((dfrac13)S) (=) (V2 + (dfrac12) . V3 ). T2 = 2. V1 . T1 

=> = 3.V1.t1 và t2= (dfracleft(2.V_1.t_1 ight)V_2+dfrac12.V_3)

Thay vào gia tốc trung bình, khử t1, quy đồng mẫu, ở đầu cuối ra được: v=(dfracleft<3.V_1left(V_2+dfrac12.V_3 ight) ight>left<3.V_1+V_2+dfrac12.V_3 ight>)