UNIT 2 LỚP 12: LISTENING TRANG 25

     

Bài viết này cung ứng các trường đoản cú vựng, cấu trúc cần xem xét cũng như giải đáp làm những bài tập vào phần nghe chủ đề đa dạng và phong phú văn hóa.


Before you read: Listen & repeat. Task 1 + Task 2: Đoạn hội thoại giữa khách du ngoạn và khuyên bảo viên
*

I. Từ bỏ vựng

altar<"ɔ:ltə>(n): bàn thờbanquet<"bæηkwit>(n): buổi tiệc, yến tiệcceremony<"seriməni>(n): nghi lễtray (n): cái khayancestor (n)<"ænsistə>: tổ tiênblessing<"blesiη>(n): lời cầu chúc

II. Kết cấu cần nhớ

to be charge of sb/sth: đảm tráchto ask their ancestors’ permission: xin phép ông bàto be/get married to lớn sb: mang aithe newly wedded couples: phần đông cặp vợ ông chồng mới cưới

III. Trả lời giải bài xích tập

1. Before you listen

Work with a partner. Discuss the following questions.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 12: listening trang 25

(Làm vấn đề với một chúng ta cùng học. Bàn luận những câu hỏi sau.)

1. Have you ever attended a wedding ceremony: chúng ta đã lúc nào tham gia một lễ cưới chưa?

Yes. I often have

2. What bởi vì the bride and the groom usually bởi at wedding ceremony? (Cô dâu và chú rể thường làm gì trong đám cưới?)

The bride và the groom usually stand in front of their ancestors’ altar praying & asking them to lớn bless their love and they wear rings & other jewelry lớn each other. Afterwards, the bride’s và the groom’s parents và relatives give them presents or jewels. Then the bride and the groom come over lớn present themselves lớn their grandparents, families’members & relatives. At the end, they have a tiệc ngọt either at home or at a restaurant.

Listen and repeat:

Altar: bàn thờMaster of Ceremony: công ty hônBanquet: Tiệc lớnGroom: chú rểBride: cô dâuAncestor: Tổ tiênTray: khaySchedule: kế hoạch trìnhBlessing: khấn

2. While you listen:

Tapescipt: nội dung phần nghe: WEDDING in VIET NAM

Tourist :Can you tell me something about the wedding ceremony in Vietnam?Tourist Guide: Well, wedding is very important to lớn the Vietnamese, not only lớn the couple involved but also for both families. The wedding day is usually chosen by the groom"s parents.Tourist :What does the groom’s family vì chưng on the wedding day?Tourist Guide: On the wedding day, the groom"s family and relatives go to the bride’s house bringing gifts wrapped in red papers. Those who hold the trays of gifts are also carefully chosen.Tourist.:Do you have the Master of Ceremonies? & what does he vì chưng during ihe wedding ceremony?Tourist Guide: The Master of Ceremonies introduces the groom, the bride, the parents, the relatives & guests of the two families. The wedding ceremony starts in front of the altar. The bride và the groom would pray, asking their ancestors" permission lớn be married. The Master of Ceremonies would give the wedding couple advice on starting a new family. The groom và the bride then exchange their wedding rings.Tourist.:Where is the wedding banquet held?Tourist Guide: Well, it depends. Often the wedding banquet is scheduled at the groom or bride’s trang chủ or at a restaurant and all close relatives, friends and neighbours are invited.Tourist.What kind of food và drinks are served? Traditional food và beer or wine are. During the reception, the groom & bride & their parents stop by each table to lớn thank their guests. The guests, in return, will give envelopes containing wedding cards & money gifts to the newly wedded couples alone with their blessings.Tourist.:Oh. That’s very interesting. Thank you.Tourist Guide: You"re welcome.

Task 1:Listen to the passage and fill in the missing information. (Nghe đoạn văn và điền những thông tin thiếu.)

1. The wedding day is carefully chosen by the groom’s parents.

2. The gifts are wrapped in red paper

3. The wedding cereony starts in front of the altar.

4. Food and drinks are served at the wedding banquet.

5. The guests give the newly wedded couples envelopes containing money & wedding card.

Task 2: Listen again & answer the questions. (Nghe lại và vấn đáp các câu hỏi.)

1. What is the most important thing the groom’s family has to vày on the wedding day.

The most important thing the groom"s family has to bởi on the wedding day is to go the bride’s house bringing gifts wrapped in red paper. 2. What would the gorrm & the bride usually vì during the wedding ceremony?

They would pray và ask their ancestors lớn bless their love in from of the family"s altar. 3. When do the groom and the bride exchange their wedding rings?

After they pray to lớn their ancestors .

Xem thêm: Đố Vui : Làm Sao Để Cái Cân Tự Cân Chính Nó :), Làm Sao Đẻ Cái Cân Tự Cân Chính Nó

4. Where is the wedding banquet usually held?

The wedding banquet is usually held either at the groom"s và bride’s trang chủ or at a restaurant.

5. What vì the groom, the bride & their parents bởi at the wedding banquet?

They come up khổng lồ each table lớn thank their guests.

3. After you listen

Work in groups.Discuss the questions, "What vì families often vì chưng to prepare for a wedding ceremony?

(Làm câu hỏi từng nhóm. Bàn luận câu hỏi. "Các gia đình thường làm cái gi để chuẩn bị lễ cưới"")

1.

A: The wedding ceremony is a very important occasion lớn every Vietnamese family."B: Sure it is. It"s one of the most important of the Vietnamese traditional ceremonies. Therefore it must be well prepared.

2.

A:There’s no doubt about it. Then, what bởi vì related families vị for it?B:I think the ceremony must he prepared tor weeks before the scheduled day.

3.

A.What should they do?B.Well. As I know, both families must decorate their houses, especially the family altars. All things must be clean or new, và gorgeous!C: Next they send letters of invitation to lớn relatives, friends & neighbours, usually ten days before. Lớn the people who live nearby, they must come to lớn invite them in person.A: Simultaneously, they have lớn make a reservation at a restaurant for the wedding reception, or vì all things necessary for it.

Xem thêm: Một Lò Xo Có Khối Lượng Không Đáng Kể,, Có Chiều Dài Tự Nhiên Là 40Cm

4.

A:And the most important thing the groom’s parents must do is they must prepare all things, for example jewels, money, presents, for the wedding day.B:Besides, the groom’s parents should choose the people who will accompany the groom - bringing the trays of gifts - to go to lớn the bride"s house.