LÊN MEN M GAM GLUCOZO

     

Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 hiện ra hấp thụ không còn vào hỗn hợp nước vôi trong, nhận được 10 gam kết tủa. Cân nặng dung dịch sau bội nghịch ứng bớt 3,4 gam so với trọng lượng nước vôi vào ban đầu. Cực hiếm của m là
Bạn đang xem: Lên men m gam glucozo

+) mdung dịch bớt = $m_CaC extO_3-m_CO_2$ => Tính $m_CO_2~$

C6H12O6 $xrightarrowmen,ruou$ 2C2H5OH + 2CO2 (1)

+) nglucozơ (LT) $=~frac12.n_CO_2$ => mglucozơ (LT) 

+) năng suất phản ứng $H=90\%=> m _TT=fracm_LT90\%$


Ta có: mdung dịch giảm = $m_CaC extO_3-m_CO_2$ => $m_CO_2~=m_CaCO_3~$– mdung dịch bớt = 10 – 3,4 = 6,6 gam

$n_CO_2~=frac6,644=0,15 ext mol$

C6H12O6 $xrightarrowmen,ruou$ 2C2H5OH + 2CO2 (1)

Theo PTHH (1) ta có: nglucozơ (LT) $=~frac12.n_CO_2=frac12.0,15=0,075 ext mol$

=> mglucozơ (LT) = 0,075.180 = 13,5 gam

Vì công suất phản ứng $H=90\%~=>m_gluc extozo(TT)=frac13,590\%=15,gam$


*
*
*
*
*
*
*
*

Bệnh nhân đề nghị tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch con đường vào tĩnh mạch), kia là các loại đường nào trong số các loại đường sau:
Xem thêm: Khai Bút Là Gì? Ngày Đẹp Khai Bút Năm 2021 Please Wait

Người mắc dịch tiểu mặt đường trong nước tiểu thường có lẫn glucozơ. Để kiểm tra xem nội địa tiểu có glucozơ giỏi không có thể dùng loại thuốc thử nào trong các chất sau:


Chất cơ học X có đặc điểm sau:

- Ở đk thường thể rắn, color trắng.

- Tan các trong nước.

- lúc đốt cháy thu đượcCO2và H2O. Vậy X là


Đun lạnh 50 gam dung dịch glucozơ với lượng dung dịch AgNO3/NH3dư nhận được 4,32 gam bạc. Mật độ % của hỗn hợp glucozơ là


Cho 5 kg glucozơ đựng 20% tạp hóa học lên men thành rượu etylic. Khối lượng rượu etylic nhận được (biết hiệu suất của bội phản ứng đã có được 90%) là
Xem thêm: Bảy Tác Dụng Hữu Ích Của Hồng Sâm Nước Hàn Quốc Có Tác Dụng Gì ?

Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ nhận được 86,4 gam Ag. Ví như lên men trọn vẹn m gam glucozơ rồi cho khí CO2thu được hấp thụ vào nước vôi vào dư thì lượng kết tủa thu được là


Lên men m gam glucozơ với công suất 90%, lượng khí CO2 hiện ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, nhận được 10 gam kết tủa. Trọng lượng dung dịch sau phản ứng bớt 3,4 gam so với cân nặng nước vôi vào ban đầu. Cực hiếm của m là