(Tiếng Việt) Lễ hội chùa Chân Tiên, khởi đầu cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh