ANH 8 : UNIT 8

     

4. Make comparisons between the city & the country about these things. The adjectives in the box will help you.

Bạn đang xem: Anh 8 : unit 8


1. Read the dialogues. (Đọc các đoạn đối thoại sau.)

a) Mrs. Vui: Is the boat lớn Dong Hoi leaving at 10.25?

Clerk: Is that Lady of the Lake?

Mrs. Vui: That’s right.

Clerk: I’m very sorry, madam, but it’s been delayed.

Mrs. Vui: Oh, no!

Clerk: Now, it’s leaving at 10.40.

b) Mr. Hung: Is the boat from hai Phone arriving at 10.30?

Clerk: Are you talking about Bright Sky?

Mr. Hung: Yes.

Clerk: It’s arriving on time, sir.

Now make similar dialogues. Use the shipping information. (Hãy làm các hội thoại tương tự, áp dụng bảng tin tức về tiếng tàu chạy.)

*

Trả lời:

1. You: Excuse me! Is the boat to lớn Quy Nhon leavina at 11.30?

Clerk: Is that Good Fortuned

You: That’s right

Clerk: I’m sorry but it’s been delayed.

You: Oh. No!

Clerk: Now, it’s leaving at 13.55.

You: Thank you

2. Mrs Lien: Excuse me! Is the boat to Nha Trang leaving at 11.40?

Clerk: Are you talking about city of Hue?

Mrs Lien: Yes.

Clerk: It’s leaving on time, madam.

Mrs. Lien: Thank you.

3. You: Is the boat to lớn Ho đưa ra Minh đô thị leaving at 11.55?

Clerk: Is that Golden Trail?

You: That’s right.

Clerk: I’m sorry, the boy, but it’s been delayed.

You: Oh, no!

Clerk: Now, it’s leaving at 16.20.

4. Mr. Lam: Is the boat from Ho bỏ ra Minh đô thị arriving at 10.40?

Clerk: Are you talking about speed of Lights?

Mr. Lam: Yes.

Clerk: I’m sorry, sir, it’s been delayed.

Mr. Lam: Oh, no!

Clerk: It’s arriving at 12.30.

5. You: Excuse me! Is the boat from Ca Mau arriving at 11.00?

Clerk: Are you talking about kim cương Eyes"?

You: Yes.

Clerk: It’s arriving on time.

You: Thank you.

6. You: Excuse me! Is the boat from Phu Quoc arriving at 12.00?

Clerk: Is that Stars Above?

You: That’s right.

Clerk: I"m very sorry it’s been delayed.

Xem thêm: Đã Có Một Lần Em Cùng Bố, Mẹ (Hoặc Anh, Chị) Đi Thăm Mộ Người Thân Trong Ngày Lễ, Tết

You: Oh, no!

Clerk: It’s arriving at 18.15.


2. Complete the diologues. Use the verbs in the present progressive tense. (Em hãy xong các đối thoại sau, sử dụng động từ sinh hoạt thì hiện nay tại)

a. Nam: What are you doine tonight?

Bao: I"m playing (0) table tennis.

b. Uncle Thach: Would you & Lan like to go to the movies?

Hoa: Sorry, we can"t. We (1)_________ homework.

c. Mrs. Vui: Are you watching the seven o’clock news?

Mr. Nhat: No. I (2) ________ a program on rainforests.

d. Hoa:I’m going khổng lồ the beach on Saturday.

Lan: Lucky you! I (3) _________ to my violin lesson.

e. Mrs. Thoa: Are you free on Sunday afternoon?

Na: No, Mom và I (4) ________ the house.

Nga: Can you fix my computer on Friday afternoon?

Mr. Lam: I’m afraid not. I (5)_________ a meeting that afternoon

Trả lời:

(1) are doing

(2) am watching

(3) am going

(4) are cleaning

(5) am having

3. Complete the sentences. Use the verbs and adjectives in the boxes. (Hoàn thành những câu sau, thực hiện động từ và tính từ mang đến trong khung.)


get

become 

cleaner

cold

dark

tall

weak

a) The boys are getting taller.

b) The old men_____ .

c) We should go home. It_____ .

d) The weather______

e) The students_____ .

f) The school yard_____ .

Trả lời:

a. The boys are getting taller.

b. The old men are getting weak.

c. We should go home. It"s getting dark.

d. The weather is becoming cold.

e. The students are becoming better.

f. The school yard is becoming cleaner.


4. Make comparisons between the city and the country about these things. The adjectives in the box will help you. (Hãy so sánh giữa thành thị với nông xóm về những điều dưói đây. Các tính từ cho trong khung sẽ giúp em.)

busy easy expensive cheap good

bad poor big accessible fresh

food

traffic

transport

air

entertainments

medical facilities

schools

electricity

Trả lời:

The food in the thành phố is more expensive than the food in the countryside. The food in the countryside is cheaper than the food in the city.

The traffic in the city is busier than the traffic in the countryside.

The transport in the thành phố is easier than the transport in the countryside.

The air in the countryside is fresher than the air in the city. The air in the city is more polluted than the air in the countryside.

The entertainments in the thành phố are better than the entertainments in the countryside. The entertainments in the countryside is poorer than the entertainments in the city.

The medical facilities in the đô thị are more accessible than those (= the medical facilities) in the countryside.

The schools in the thành phố are better than the schools in the countryside.

Xem thêm: Những Câu Thơ Có Sử Dụng Từ Ngữ Địa Phương, Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Có Từ Ngữ Địa Phương

The electricity in the đô thị is better than the electricity in the countryside.

5. Look at the advertisements. Compare the house, the villa and the apartment. Use the adjectives in the box. (Hãy xem các quáng cáo sau. Em hãy so sánh nhà ở, biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang với các hộ tầm thường cư, sử dụng tính từ đến trong khung.)