KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ

     

- cân nặng mol (kí hiệu là M) của một chất là trọng lượng tính bởi gam của N nguyên tử hoặc phân tử hóa học đó. Như vậy trọng lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất bao gồm cùng số trị cùng với nguyên tử khối hoặc phân tử khối của hóa học đó.

Bạn đang xem: Khối lượng mol là gì

- Ví dụ:

Khối lượng mol nguyên tử Na: MNa = 23 g/mol.

Khối lượng mol phân tử natriclorua (NaCl): MNaCl = 58,5 g/mol.

Cùng đứng top lời giải bài viết liên quan về mol và trọng lượng mol nhé!


I. Tư tưởng mol

Khái niệm: mol là lượng chất chứa 6,02.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

- con số 6,02.1023 được gọi là số Avogađro cùng được kí hiệu là N

- nếu biết số mol ta hoàn toàn có thể tính được số phân tử hoặc số nguyên tử.

Ví dụ: Hãy tính số nguyên tử Cu tất cả trong 2 mol Cu

Cứ 1 mol Cu có 6,02.1023 nguyên tử Cu

=> 2 mol Cu có: 2.6,02.1023 nguyên tử Cu

Lưu ý: Phân biệt ý nghĩa sâu sắc của 2 biện pháp viết sau:


+ 1 mol H => chỉ 1 mol nguyên tử Hiđro.

+ 1 mol H2 => chỉ 1 mol phân tử Hiđro.

II. Cân nặng mol là gì? 

Khối lượng mol ( kí hiệu là M) của một hóa học là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử hóa học đó.

Đơn vị: g/mol

Khối lượng mol có cùng số trị với nguyên tử khối xuất xắc phân tử khối của hóa học đó.

Xem thêm: Tháng 3 Có Bao Nhiêu Ngày - Giải Đáp Bí Mật Tháng Cuối Mùa Xuân

Lưu ý, khối lượng mol của phân tử ko giống trọng lượng mol của nguyên tử. 

Ví dụ:

- cân nặng mol của nước (H2O) là 18 g/mol

- Khối lượng mol nguyên tử hidro (H) là 1g/mol

- Khối lượng mol phân tử hidro (H2) là 2 g/mol

• gồm nghĩa là:

- Khối lượng N phân tử H2Ohay 6.1023 phân tử H2O là 18 g.

*

- Khối lượng N nguyên tử hiđro (H) là một trong những g. 

*

- Khối lượng N phân tử hiđro (H2) là 2 g. 

*

III. Bí quyết tính cân nặng mol nguyên tử

M = m/n

Trong đó:

+ M là khối lượng mol hóa học (bằng nguyên tử khối hay phân tử khối của hóa học đó), tính bằng g/mol.

+ m là cân nặng của chất đó, đơn vị chức năng (g).

+ n là số mol chất, tính bởi (mol).

*

IV. Bài xích tập vận dụng

Bài 1: Hãy tìm phương pháp hóa học của 1 hợp chất bao gồm thành phần theo trọng lượng là 36,8%Fe, 21,0%S, 42,3% O. Biết trọng lượng mol của đúng theo chất bởi 152 g/mol

Lời giải:

*

Vậy trong một phân tử đúng theo chất có 1 nguyên tử Fe, 4 nguyên tử O, 1 nguyên tử S.

→ CTHH là FeSO4

Bài 2: Một vừa lòng chất có công thức chất hóa học K2CO3. Tính cân nặng mol của hóa học đã cho.

Lời giải:

Khối lượng mol của K2CO3 là:

MK2CO3 = 39.2 + 12 + 16.3 = 138 (g)

Bài 3: Có phương trình hóa học sau: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 +CO2 + H2O. Tìm cân nặng canxi clorua thu được khia cho 10g can xi cacbonat công dụng với axit clohidric dư

Lời giải:

Số mol can xi cacbonat thâm nhập phản ứng là:

nCaCO3 = 10/100 = 0,1 mol.

Phương trình hoá học tập của làm phản ứng:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 +CO2 + H2O

Theo phương trình hoá học, ta có:

nCaCl2 = nCaCO3 = 0,1 mol.

Xem thêm: So Sánh Việt Và Tnú Và Việt Trong Rừng Xà Nu Và Những Đứa Con Trong Gia Đình

Khối lượng của can xi clorua thâm nhập phản ứng:

mCaCl2 = 0,1 . (40 + 71) = 11,1 g.

Bài 4: Hãy đến biết khối lượng của những chất sau:

a) 1 mol nguyên tử Na

b) 0,5 phân tử NaCl

c) 0,05 mol phân tử con đường glucozơ C6H12O6

Lời giải:

a) trọng lượng 1 mol nguyên tử Na: 23 gam

b) khối lượng 0,5 phân tử NaCl: 0,5. (23 + 35,5) = 29,25 gam

c) trọng lượng 0,05 mol phân tử mặt đường glucozo C6H12O6: 0,05. (12.6 + 12 + 16.6) = 9 gam

Bài 5: Tính cân nặng của những lượng hóa học sau:

a) 0,3 mol nguyên tử Na; 0,3 mol phân tử O2

b) 1,2 mol phân tử HNO3; 0,5 mol phân tử Cu

c) 0,125 mol của mỗi chất sau: KNO3, KMnO4, KClO3

Lời giải:

Áp dụng cách làm tính khối lượng: m = n.M (gam)

a) khối lượng của 0,3 mol nguyên tử na bằng: mNa = nNa.MNa = 0,3.23 = 6,9 gam

Khối lượng của 0,3 mol phân tử O2 bằng: mO2 = nO2. MO2 = 0,3.32 = 9,6 gam

b) khối lượng 1,2 mol phân tử HNO3 bằng: mHNO3 = nHNO3.MHNO3 = 1,2 . 63 = 75,6 gam

Khối lượng 0,5 mol phân tử Cu bằng: mCu = nCu.MCu = 0,5.64 = 32 gam

c) khối lượng 0,125 mol phân tử KNO3 bằng: mKNO3 = nKNO3.MKNO3 = 0,125. 101 = 12,625 gam