(Tiếng Việt) KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM ANH NGỮ “I CAN READ”