(Tiếng Việt) HỘI SÁCH TP. HỒ CHÍ MINH LẦN X TẠI CÔNG VIÊN LÊ VĂN TÁM.