Động từ trong tiếng anh và 8 loại động từ thường gặp

     

Cũng giống trong tiếng Việt, tiếng Anh cũng đều có các từ bỏ loại: danh từ, tính từ, trạng từ,… bài viết hôm nay sẽ nói đến một từ loại cực kỳ quan trọng chính là động từ. Động từ mở ra trong 95% các loại câu cùng đóng những vai trò vào câu.

Bạn đang xem: động từ trong tiếng anh và 8 loại động từ thường gặp

Cùng ccevents.vn tìm hiểu về động từ, các dạng đụng từ trong tiếng Anh.


*
*
*
Cách thức thực hiện và chia động từ

Động từ tận cùng bằng E –> mách nhỏ D:to live –> He lived in Hanoi for 2 years.

Động từ tận cùng bởi phụ âm + Y –> Đổi Y thành IED:to study –> They studied in the library last weekend.

Xem thêm: Từ Năm 1771 Đến Năm 1783 Thành Tựu Mà Nghĩa Quân Tây Sơn Đạt Được Là

Động xuất phát từ 1 âm ngày tiết tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm và hễ từ được nhấn mạnh vấn đề (stressed) nghỉ ngơi âm tiết cuối –> gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước khi thêm ED:to stop –> stopped; lớn control –> controlled

Một số đụng từ 2 âm tiết, tận cùng bởi L, được nhấn mạnh (stressed) ở âm tiết đầu tiên cũng gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước khi thêm ED:to travel –> travelled; lớn kidnap –> kidnapped; lớn worship –> worshipped

5.3. Cách phát âm V-ed

Có cho tới 3 phương pháp để phát âm từ có -ed tận cùng:

/id/: sau các âm /t/ cùng /d//t/: sau các phụ âm câm (voiceless consonant sounds)/d/: sau những nguyên âm (vowel sounds) cùng phụ âm tỏ (voiced consonant sounds)

5.4. Phương pháp thêm -ing sau rượu cồn từ

V-ing được có mặt để khiến cho hiện tại phân từ (present participle), trong số thì tiếp diễn (Continuous Tenses) cùng để chế tạo thành cồn danh trường đoản cú (Gerund). Gồm 6 trường đúng theo thêm ING.

Thông thường: thêm -ING và cuối cồn từ nguyên mẫu

to walk –> walkingto vì –> doing

Động từ tận cùng bởi E –> bỏ E trước lúc thêm -ING

to live –> livingto love –> loving

Động từ bỏ tận cùng bằng -IE –> đổi thành -Y trước khi thêm -ING.

to die –> dyingto lie –> lying

Động từ một âm tiết tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm và cồn từ được nhấn mạnh (stressed) sinh hoạt âm máu cuối –> gấp đôi phụ âm cuối trước lúc thêm -ING.

Xem thêm: Nghị Luận Về Góc Nhìn Khác Suy Nghĩ Khác, Suy Nghĩ Khác, Nghị Luận Về Góc Nhìn Khác Suy Nghĩ Khác (6 Mẫu)

to run –> runningto cut –> cutting

Một số hễ từ 2 âm tiết, tận cùng bởi L, được nhấn mạnh (stressed) ở âm tiết thứ nhất cũng gấp đôi phụ âm cuối trước lúc thêm -ING.

to travel –> travelling

Một số hễ từ có các thêm -ING quan trọng để né nhầm lẫn:

to dye (nhuộm) –> dyeing khác với to lớn die (chết) –> dyingto singe (cháy xém) –> singeing khác với to lớn sing (hát) –> singing

6. Bài bác tập áp dụng

Bài 1

Al’s doctor insists______ for a few days.a. That he is resting b. His resting c. Him khổng lồ rest d. That he restI don’t lượt thích iced tea, and ______.a. She doesn’t too b. Either doesn’t she c. Neither does she d. She doesn’t neitherWe wish that you_______ such a lot of work, because we know that you would have enjoyed the party.a. Hadn’t had b. Hadn’t c. Didn’t have had d. Hadn’t haveSince your roommate is visiting her family this weekend, _______ you like to have dinner with us tonight.a. Will b. Won’t c. Vì chưng d. Wouldn’tPlease______ photocopies of documents.a. Not to lớn submit b. Do not submit c. No submit d. Not submitI __________ bacon and eggs every morning.a. Am used to lớn eat b. Used lớn eating c. Am used to eating d. Use to lớn eatThe team really looks good tonight because the coach had them________ every night this week.a. Practice b. Practiced c. Khổng lồ practice d. The practiceWould you mind _________ please?a. To lớn answer the telephone b. Answering the telephonec. Answer the telephone d. To the telephone answeringYou ________ your seats today if you want to lớn go lớn the game.a. Had better lớn reserve b. Had to better reservec. Had better reserve d. Had to lớn reserve betterIf it___________ so late we could have coffee.a. Wasn’t b. Isn’t c. Weren’t d. Not beYour sister used to visit you quite often________?a. Didn’t she b. Doesn’t she c. Wouldn’t she d. Hadn’t sheIf Bod _______ with us, he would have had a good time.a. Would come b. Would have come c. Had come d. CameFrankly, I’d rather you________ anything about if for the time being.a. Vày b. Didn’t do c. Don’t d. Didn’tSince they aren’t answering their telephone, they_________a. Must have left b. Need have left c. Should have left d. Can have leftWe were hurrying because we thought that the bell_________a. Had already rang b. Has already rangc. Had already rung d. Have already ringingThe brakes need _________a. Adjusted b. Lớn adjust c. Lớn adjustment d. AdjustingI wish that we_____ with my brother when he flies to lớn England next week.a. Could go b. Will go c. Had gone d. Are goingI am sure Miss Smith_______ use the new equipment.a. Knows to lớn b. Knows the c. Knows how lớn d. Knows howMary and John ________ khổng lồ the parties at the Student Union every Friday.a. Used to go b. Use lớn go c. Are used khổng lồ go d. Were used khổng lồ goYou ___________ me, because I didn’t say that.a. Must misunderstand b. Must be misunderstandingc. Must have misunderstood d. Had khổng lồ misunderstand

Bài 2

I hadn’t expected James to lớn apologize but I had hoped_____a. Him calling me b. That he would gọi mec. Him to hotline me d. That he call meMy husband lived at home before we were married, và so______a. Did I b. Had I c. I had d. I didDoes your new secretary _________ shorthand?a. Know to lớn take b. Know how khổng lồ take c. Know how take d. Know how takingTommy had his big brother _________ his shoes for him.a. To lớn tie b. Tie c. Tied d. TyingI wish that he weather_______ not so warm.a. Was b. Be c. Were d. IsHis English teacher recommends that he_______ a regular degree program.a. Begin b. Begins c. Will begin d. Is beginningLet’s go out for dinner, _________?a. Will we b. Don’t we c. Shall we d. Are wereI’d __________ the operation unless it is absolutely necessary.a. Rather not have b. Not rather had c. Rather not to have d. Rather not havingWould you please____________ write on the chạy thử books?a. Don’t b. Not to lớn c. Not d. To notThe old man asked her to move because he__________ in that chair.a. Used to lớn sit b. Was used to sit c. Used lớn sitting d. Was used to lớn sittingAfter the way she treated you, if I _______ in your place, I wouldn’t return the call.a. Be b. Am c. Was d. WereIf I ________ the flu I would have gone with you.a. Hadn’t b. Hadn’t had c. Didn’t have d. Wouldn’t have hadHe’s taken his medicine, _______?a. Hasn’t he b. Didn’t he c. Doesn’t he d. Isn’t heYour mother & I are looking forward_______ you.a. Of seeing b. For seeing c. Khổng lồ see d. Khổng lồ seeingIt is imperative that you ________ there in person.a. Be b. Will be c. Will d. Are_________ you rather sit by the window?a. Don’t b. Will c. Wouldn’t d. Won’tHis government insisted that he________ until he finished hi degree.a. Should stay b. Shall stay c. Stayed d. StayAfter he had researched and ________ his paper, he found some additional material that he should have included.a. Wrote b. Written c. Writing d. Have writtenThe man who was driving the truck would not admit that he had been at fault, and_______a. Neither the other driver b. Neither would the other driverc. Neither had the other driver d. The other driver neitherIf it__________ rain, we’ll have the buổi tiệc nhỏ outside.a. Wouldn’t b. Doesn’t c. Didn’t d. Won’t

Đáp án

Bài 1Bài 2
1d 2c 3a 4d 5b 6c 7a 8b 9c 10c 11a 12c 13b 14a 15c 16d 17a 18c 19a 20c1b 2c 3a 4 chiều 5b 6c 7a 8b 9c 10c 11a 12c 13a 14d 15a 16c 17d 18b 19b 20b

Những kỹ năng về rượu cồn từ trong giờ Anh được tổng thích hợp trên đây sẽ có lợi cho bài toán học giờ đồng hồ Anh của bạn. Hãy có tác dụng nhiều bài xích tập và ứng dụng vào thực tiễn để sử dụng thành thạo các loại rượu cồn từ trong giờ đồng hồ Anh nhé!