ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

     

Việc bảo đảm an toàn môi trường là trọng trách của từng quốc gia, mỗi cộng đồng và mỗi cá nhân chúng ta. Nếu khách hàng đang hy vọng viết về đảm bảo an toàn môi trường bằng tiếng Anh nhằm truyền cảm xúc cho bạn bè, hay đơn giản và dễ dàng là một bài tập bên trên lớp mà bạn muốn viết thật hay, thì hãy để Step Up giúp cho bạn nhé. 
Bạn đang xem: đoạn văn tiếng anh về bảo vệ môi trường

1. Tía cục bài viết về bảo đảm môi trường bởi tiếng Anh

Để bài viết được mạch lạc cùng rõ ý, các bạn hãy lập bố cục tổng quan (dàn ý) trước khi viết. Bạn cũng có thể viết theo dàn ý cơ phiên bản sau đây: 

Phần 1: Phần mở đầu: Đề cập mang đến tầm đặc biệt của việc đảm bảo an toàn môi trường 

Phần 2: văn bản chính: vào phần này, bạn có thể nói đến:

Các biện pháp đảm bảo môi trường hiện nay nayĐưa ra thông điệp bảo đảm môi trường (hậu trái của tàn phá môi trường, sự nỗ lực cố gắng của vắt giới,…)Những hành động cụ thể giúp bảo đảm an toàn môi trường… 

Phần 3: Phần kết: bắt tắt lại ý thiết yếu và nhấn mạnh vấn đề tầm quan lại trọng/ý nghĩa của việc bảo đảm an toàn môi trường, nêu lưu ý đến của bạn (hy vọng, góp sức của phiên bản thân,…) 

 

2. Trường đoản cú vựng thường dùng làm viết về bảo vệ môi trường bởi tiếng Anh

Chủ đề môi trường rất rộng lớn lớn, Step Up sẽ cung ứng bạn một vài từ vựng cơ phiên bản dùng nhằm viết về đảm bảo an toàn môi trường bởi tiếng Anh nhé. 

Loại từTừ vựngPhiên âmDịch nghĩa
nenvironment/ɪnˈvaɪrənmənt/môi trường
necosystem/ˈikoʊˌsɪstəm/hệ sinh thái
nclimate/ˈklaɪmət/khí hậu
nclimate change/ˈklaɪmət/ /ʧeɪnʤ/biến đổi khí hậu
natmosphere/ˈætməˌsfɪr/khí quyển
nbiodiversity/ˌbaɪoʊdaɪˈvɜrsəti/sự đa dạng và phong phú sinh học
nnatural resources/ˈnæʧərəl/ /ˈrisɔrsɪz/tài nguyên thiên nhiên
nacid rain/ˈæsəd/ /reɪn/mưa axit
ndestruction/dɪˈstrʌkʃən/sự phá hủy
ndeforestation/dɪˌfɔrɪˈsteɪʃən/sự phá rừng
nalternative energy/ɔlˈtɜrnətɪv/ /ˈɛnərʤi/năng lượng ráng thế
nawareness/əˈwɛrnəs/nhận thức
nglobal warming/ˈgloʊbəl/ /ˈwɔrmɪŋ/hiện tượng ấm lên toàn cầu
ngreenhouse effect/ˈgrinˌhaʊs/ /ɪˈfɛkt/hiệu ứng bên kính
npollution/pəˈluʃən/sự ô nhiễm
nexploitation/ˌɛkˌsplɔɪˈteɪʃən/sự khai thác

 
Xem thêm: Làm Sao Để Lưu Video Trên Facebook Về Điện Thoại Android Và Iphone

1000 Khoá phạt âm IPA trên ứng dụng Hack não Pro – nắm chắc 90% toàn bộ phiên âm đặc trưng nhất trong tiếng Anh chỉ với sau 4 giờ. Rộng 205.350 học tập viên vẫn tự tin mở miệng to phát âm dựa vào tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.


Xem thêm: Nhảy Đốc Cờ Lê Nghĩa Là Gì Trên Facebook? (Nhảy Đốc Cờ Lê, Đôn

adjharmful/ˈhɑrmfəl/gây hại
adjrenewable/riˈnuəbəl/có thể phục hồi
adjreusable/riˈuzəbəl/có thể tái sử dụng
adjtoxic/ˈtɑksɪk/độc hại
adjpolluted/pəˈlutəd/bị ô nhiễm
adjman-made/mæn/-/meɪd/nhân tạo
adjsustainable/səˈsteɪnəbəl/bền vững
vpollute/pəˈlut/làm bẩn, làm ô nhiễm
vcontaminate/kənˈtæməˌneɪt/làm độc hại
vdestroy/dɪˈstrɔɪ/phá hủy
vdie out/daɪ/ /aʊt/chết dần
vdry up/draɪ/ /ʌp/khô can
vemit/ɪˈmɪt/bốc ra
vprotect/prəˈtɛkt/bảo vệ
vrecycle/riˈsaɪkəl/tái chế
vprohibit/proʊˈhɪbət/cấm

3. Mẫu nội dung bài viết về đảm bảo môi trường bằng tiếng Anh

Sau đấy là ba đoạn văn mẫu viết về bảo đảm môi trường bằng tiếng Anh để chúng ta tham khảo với hoàn thiện nội dung bài viết của riêng biệt mình. 

3.1. Đoạn văn mẫu mã viết về biện pháp đảm bảo môi trường bằng tiếng Anh

Các chúng ta hoàn toàn có thể viết về các biện pháp bảo đảm môi trường nổi bật hiện thời trong bài viết về bảo đảm môi trường bởi tiếng Anh. 

Đoạn văn mẫu:

Environment plays a crucial part in our life. Therefore, we need khổng lồ protect the environment as well as the ecosystem as much as possible. There are some main ways to vì that. Firstly, a good strategy is khổng lồ save energy and natural resources which are limited. We can use less energy by switching off all electronic devices when they are not in use, not wasting water, using a xe đạp or a bus instead of driving a car. The government should also phối a limit for the exploitation of resources. Secondly, we need to conserve the old forest, rainforest, build more safari & national parks, và plant more trees khổng lồ make a place khổng lồ live for wild animals. Prohibiting hunters who hunt animals out of the law allowance is also important. Last but not least, there is a must to lớn raise people’s awareness. People should be encouraged strongly to bởi good things like: using less plastic things, not throwing trash everywhere,… I hope that in the future the earth will be cleaner.