ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 8

     
Bạn đã xem tư liệu "Đề khám nghiệm 15 phút môn tiếng Anh 8 - Unit 1, 2", để cài đặt tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Tài liệu thêm kèm:

*
de_kiem_tra_15_phut_mon_tieng_anh_8_unit_1_2.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra 15 phút môn giờ đồng hồ Anh 8 - Unit 1, 2

ĐỀ KIỂM TRA 15 MINUTES UNIT 1,2 ENGLISH 8A4 Câu 1:I hate up late to vị homework A.Staying B.a& d are right C.stays D.to stay Câu 2:In the countryside,we can water by getting it from the river A.dry B.collect C.herd D. Pick Câu 3: Choose the different pronunciation (chọn phân phát âm khác) A. Relax B. Detest C. Best D. Define Câu 4:I think riding a horse is much than riding a bike A.More hardly B.harder C.the hardest D.the more hardly Câu 5: I love ___with my friends at the weekend. A. Eat out B. Ate out C. Having eaten D. To lớn eat out Câu 6:Choose the different bao tay (chọn dấu trọng âm khác) A. Chất lượng B. Culture C. Habit D. Pasture Câu 7: Some people in the mountains of North Viet nam giới used khổng lồ have life. They moved to lớn get food và find new lands for growing rice. A. Vast B. Nomadic C. Inconvenient D. Peaceful Câu 8:Chose the word(s) CLOSET (đồng nghĩa) Nomadic people live in a ger. It keeps them cool in summer và warm in winter. A. House B. Circular tent C. Cave D. Yatch Câu 9:He runs ___ than his friends A. Slower B. Slowlier C. More slowly D. More slow Câu 10: Nomads often live in a ger, their traditional circular___ A. House B. Home C. Room D. Tent Câu 11:Find the mistake(tìm lỗi sai)I love go window-shopping or to lớn the cinema on the weekend A.go B.or C.the D.on Câu 12: It is in the đô thị than it is in the country. A. Noisily B. More noisier C.

Xem thêm: Top 20 Cảm Nghĩ Về Bộ Đội Biên Phòng Hay Nhất 2022, Cảm Nghĩ Của Em Về Bộ Đội Biên Phòng (5 Mẫu)Xem thêm: " Từ Nào Trong Tiếng Việt Có 9 Từ Gì Trong Tiếng Việt Có 9 Từ H?

Noisier D. Noisy Câu 13:He did the kiểm tra I did. A. As bad as B. Badder than C. More badly than D. Worse than Câu 14: The Math kiểm tra was than I thought A. The easier B. More easy C. More difficult D. Difficult Câu 15:Lan adores___ pictures every weekend. A.taking B. To take C.took D.takes Câu 16: Mary doesn"t mind ___ volleyball ,but she doesn"t want to lớn play it. A.watches B.watching C.watched D.to take Câu 17:Riding a horse is ___ than I thought. A.more easily B.easier C.much difficult D.easily Câu 18:you can grow many types of ___ in the garden. A.pastures B.grassland C.vegetables D.crop Câu 19:You can find many kinds of ___ in the shed such as cows, sheep, and buffalos. A.Group B.cattle C.crop D.vegetables Câu 20: Minh playing football It makes him tired. A.Enjoy B.fancy C.like D.dislike HẾTĐÁP ÁN 1. B 2. B 3. C 4. B 5. D 6. A 7. B 8. B 9. C 10. D 11. A 12. C 13. D 14. C 15. A 16. B 17. B 18. C 19. B 20. D