Có Bao Nhiêu Số Chia Hết Cho 5,Bé Hơn 1000?

     

Với 15 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 8: dấu hiệu chia hết mang lại 2, mang lại 5 lựa chọn lọc, bao gồm đáp án và lời giải cụ thể đầy đủ những mức độ được Giáo viên các năm tay nghề biên soạn bám đít chương trình Toán lớp 6 Cánh diều sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện để biết phương pháp làm những dạng bài tập Toán 6.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số chia hết cho 5,bé hơn 1000?

Quảng cáo

I. Nhận biết

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất. Số chia hết cho 2 là các số

A. có chữ số tận cùng là 2

B. có chữ số tận thuộc là 0 cùng 5

C. có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8

D. gồm chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7, 9

Lời giải

Theo dấu hiệu chia hết mang đến 2, những số có chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách hết mang đến 2 cùng chỉ phần lớn số đó new chia hết đến 2.

Chọn giải đáp C.

Câu 2: Chọn giải đáp sai trong số đáp án sau:

A. Số bao gồm chữ số tận cùng là 0 thì phân tách hết đến 5

B. Số bao gồm chữ số tận thuộc là 5 thì phân chia hết đến 5

C. Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết mang lại 5

D. Số có chữ số tận cùng là 2 thì phân tách hết mang lại 5

Lời giải

Theo dấu hiệu chia hết đến 5, những số bao gồm chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì phân chia hết cho 5 và chỉ đầy đủ số đó bắt đầu chia hết mang đến 5.

Vậy câu trả lời A, B, C đúng và D sai.

Chọn câu trả lời D.

Câu 3: cho những số: 2 022, 5 025, 7 027, 8 679. Số nào phân tách hết đến 2?

A. 2 022

B. 5 025

C. 7 027

D. 8 679

Lời giải

Theo dấu hiệu chia hết cho 2, những số bao gồm chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2 với chỉ số đông số đó mới chia hết mang lại 2.

Vậy trong những số đã đến chỉ bao gồm số 2 022 là phân tách hết mang lại 2 do nó gồm chữ số tận thuộc là 2.

Chọn câu trả lời A.

Câu 4: cho những số: 10 250, 768, 35 765, 426. Trong các số sẽ cho, tất cả bao nhiêu số chia hết cho 5?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải

Theo dấu hiệu chia hết mang đến 5, những số bao gồm chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì phân chia hết mang lại 5 với chỉ phần đa số đó new chia hết mang đến 5.

Trong các số sẽ cho, ta thấy số 10 250 tất cả chữ số tận cùng là 0, số 35 765 gồm chữ số tận cùng là 5 nên các số 10 250, 35 765 chia hết đến 5.

Vậy bao gồm 2 số phân chia hết mang lại 5 trong những số đang cho.

Chọn câu trả lời B.

Câu 5: trong các số sau, số nào phân chia hết mang lại 2 tuy nhiên không phân tách hết cho 5:

A. 2 141

B. 1 345

C. 4 620

D. 2 34

Lời giải

Áp dụng tín hiệu chia hết mang lại 2, mang lại 5 để triển khai bài.

Trong các đáp án, đều số phân tách hết mang đến 2 là 4 620 với 234.


Vì số đó không phân chia hết cho 5 đề xuất số phải tìm là 234.

Chọn đáp án D.

II. Thông hiểu

Câu 1: Tổng phân tách hết mang đến 5 là

A. A = 10 + 25 + 34 + 2000

B. A = 5 + 10 + 70 + 1995

C. A = 25 + 15 + 33 + 45

D. A = 12 + 25 + 2000 + 1997

Lời giải

Nhận thấy các số 5, 10, 70, 1 995 có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 nên các số này phân chia hết đến 5, yêu cầu theo tính chất chia không còn của một tổng ta có:

(5 + 10 + 70 + 1995) ⁝ 5

Vậy A = 5 + 10 + 70 + 1995 chia hết mang đến 5.

Chọn lời giải B.

Câu 2: nên lựa chọn câu sai.

A. Số phân tách hết mang đến 2 cùng 5 có chữ số tận thuộc là chữ số 0

B. một trong những chia hết mang lại 10 thì số đó phân tách hết đến 2

C. Số phân chia hết cho 2 gồm chữ số tận cùng là số lẻ

D. Số dư vào phép chia một vài cho 2 ngay số dư vào phép phân tách chữ số tận cùng của nó mang lại 2.

Lời giải

Số phân tách hết đến 2 có chữ số tận thuộc là số chẵn đề xuất số chia hết đến 2 có chữ số tận cùng là số lẻ là sai.

Chọn đáp án C.

Câu 3: Tổng (hiệu) nào sau đây chia hết mang lại 5?

A. 136 + 420

B. 621 – 450

C.

Xem thêm: Bách Hóa Xanh Có Bạn Rong Nho Không ? Một Số Lưu Ý Bạn Cần Phải Biết

1 . 2 . 3 . 4 . 5 + 42

D. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 – 35

Lời giải

Vì 5 phân chia hết mang đến 5 nên theo tính chất chia hết của một tích ta có

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 phân chia hết mang đến 5

Lại gồm 35 bao gồm chữ số tận cùng là 5 cần 35 phân tách hết mang đến 5

Do đó theo đặc thù chia hết của một hiệu ta có

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 – 35 phân tách hết mang lại 5.

Chọn lời giải D.

Câu 4: trong các xác minh sau, xác minh nào đúng?

A. Số bao gồm chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hết mang lại 2

B. Số chia hết cho 2 thì bao gồm chữ số tận cùng bởi 4

C. Số chia hết cho 5 thì bao gồm chữ số tận cùng bởi 5

D. Số phân chia hết mang đến 5 thì tất cả chữ số tận cùng bởi 0

Lời giải

Số phân chia hết đến 2 thì bao gồm chữ số tận cùng là chữ số chẵn: 0, 2, 4, 6, 8. Do đó, lời giải B sai.

Số chia hết mang đến 5 tất cả chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 phải đáp án C và D sai

Số gồm chữ số tận cùng bởi 4 là số chẵn đề xuất chia hết mang lại 2. Vậy câu trả lời A đúng

Chọn đáp án A.

Câu 5: Tổng (hiệu) phân tách hết cho tất cả 2 với 5 là:

A. 138 + 210

B. 325 – 45

C. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 – 20

D. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 + 42

Lời giải


Ta có:

+) 2 phân tách hết vì vậy theo đặc điểm chia hết của một tích ta có một . 2 . 3 . 4 . 5 phân chia hết mang lại 2

20 gồm chữ số tận cùng là 0 nên đôi mươi chia hết mang đến 2

Theo đặc thù chia hết của một hiệu ta có một . 2 . 3 . 4 . 5 – 20 chia hết đến 2 (1).

+) 5 phân tách hết cho nên vì thế theo tính chất chia không còn của một tích ta có một . 2 . 3 . 4 . 5 chia hết đến 5

20 bao gồm chữ số tận cùng là 0 nên đôi mươi chia hết đến 5

Theo đặc thù chia hết của một hiệu ta có 1 . 2 . 3 . 4 . 5 – 20 chia hết mang đến 5 (2).

Từ (1) và (2) suy ra, 1 . 2 . 3 . 4 . 5 – 20 chia hết cho cả 2 với 5.

Chọn giải đáp C.

III. Vận dụng

Câu 1: Dùng ba chữ số 4; 0; 5 ghép thành các số tự nhiên và thoải mái có tía chữ số khác nhau và chia hết cho 5. Số những chữ số hoàn toàn có thể tạo thành là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lời giải

Số phân tách hết mang lại 5 gồm chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Những số bao gồm chữ số tận thuộc là 0 được lập từ ba chữ số 4; 0; 5 là: 450; 540

Những số có chữ số tận cùng là 5 được lập từ tía chữ số 4; 0; 5 là: 405

Vậy bao gồm 3 số từ nhiên thỏa mãn nhu cầu đề bài.

Chọn đáp án B.

Câu 2: tra cứu số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số như thể nhau, biết số đó chia hết đến 2 và chia cho 5 thì dư 3.

A. 22

B. 44

C. 66

D. 88

Lời giải

Số phân chia hết mang đến 2 gồm chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8

Số chia cho 5 dư 3 bao gồm chữ số tận thuộc là 3 hoặc 8

Vậy số chia hết mang lại 2 và phân chia cho 5 dư 3 gồm chữ số tận thuộc là 8

Mà số đề xuất tìm có hai chữ số, những chữ số tương đương nhau đề xuất số sẽ là 88.

Chọn câu trả lời D.

Câu 3: Từ bố trong tứ số 5, 6, 3, 0, hãy ghép thành số có bố chữ số khác biệt là số lớn số 1 chia hết mang đến 2 và 5.

A. 560

B. 360

C. 630

D. 650

Lời giải

Số phân chia hết cho 2 và 5 có chữ số tận cùng là 0 buộc phải chữ số hàng đơn vị là 0

Từ kia ta lập được các số có ba chữ số khác biệt từ các số sẽ cho thỏa mãn nhu cầu chia hết cho tất cả 2 với 5 (có chữ số tận cùng là 0) là

560; 530; 650; 630; 350; 360

Trong kia số lớn nhất là: 650

Chọn câu trả lời D.

Câu 4: tìm kiếm chữ số phù hợp ở lốt * để số

*

*


*

phải là 0

Vậy * = 0.

Chọn đáp án A.

Câu 5:Ở tiết mục dancing theo cặp của nhóm cổ vũ, số người của team được xếp vừa hết. Khi biểu diễn theo nhóm, mỗi nhóm bao gồm 5 người, đội cổ vũ còn thừa ra 1 người. Đội cổ vũ đó gồm bao nhiêu người, hiểu được số tín đồ của đội khoảng chừng từ 25 mang đến 30 người.

A. 26

B. 27

C. 28

D. 29

Lời giải

Gọi số người của đội khích lệ là x (người, 25 ≤ x ≤ 30, x ∈ N).

Vì sinh hoạt tiết mục dancing theo cặp (hai bạn ghép thành 1 cặp), số người của nhóm được xếp vừa hết buộc phải x phân tách hết cho 2.

Trong những số trường đoản cú 25 đến 30, theo dấu hiệu chia hết cho 2, ta thấy chỉ có những số 26, 28, 30 là thỏa mãn.

Lại có khi màn trình diễn theo nhóm, mỗi đội 5 người, đội động viên còn vượt ra 1 người, nghĩa là x chia cho 5 dư 1.

Mà 26 : 5 = 5 (dư 1), 28 : 5 = 5 (dư 3), 30 : 5 = 6

Do đó x = 26 (t/m).

Vậy team cổ vũ tất cả 26 người.

Chọn lời giải A.


*

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 tất cả đáp án


Nhóm học hành facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook với youtube:

Loạt bài dựa trên đề bài bác và hình hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - bộ sách Cánh diều (Nhà xuất bạn dạng Đại học Sư phạm). Bạn dạng quyền giải mã bài tập Toán lớp 6 Tập 1 và Tập 2 ở trong VietJack, nghiêm cấm những hành vi xào nấu mà chưa được xin phép.

Xem thêm: 50+ Hình Xăm Chữ La Mã Ở Cổ, 50+ Hình Xăm Chữ La Mã Đẹp Nhất

Nếu thấy hay, hãy cổ vũ và share nhé! Các phản hồi không phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.