Chuỗi phản ứng hóa học lớp 10

     
Chuỗi phản ứng hóa học lớp 10

Cách ngừng phương trình hóa học về Halogen hay, cụ thể

A. Cách thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

– nắm vững các tính chất hóa học của những halogen và hợp chất của chúng

– một số trong những tính chất đặc trưng cần lưu giữ ý:

Liên quan: chuỗi phản bội ứng hóa học lớp 10

+ Halogen là đầy đủ phi kim điển hình. Đi từ bỏ flo mang lại iot, tính oxi hoá giảm dần. Những halogen đứng trước đẩy halogen thua cuộc nó thoát ra khỏi dung dịch muối hạt halogen.

Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học lớp 10

+ Flo gồm độ âm điện lớn số 1 nên trong toàn bộ các hợp chất chỉ tất cả số oxi hoá 1. Các nguyên tố halogen khác, xung quanh số oxi hoá -1 còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

+ Tính khử của HX: tăng dần từ HF HBrO4 > HIO4.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. kết thúc chuỗi phản nghịch ứng sau:

a) MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → CaCl2 → Ca(OH) 2 → Clorua vôi

b, KMnO4 → Cl2 → KCl → Cl2 → axit hipoclorơ

→ NaClO → NaCl → Cl2 → FeCl3

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

H2 + Cl2 → 2HCl

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Ca + Cl2 → CaCl2

CaCl2 + NaOH → Ca(OH)2 + NaCl

Cl2 + Ca(OH) 2 → CaOCl2 + H2O

b, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Cl2 + 2K → 2 KCl

2KCl → 2K + Cl2

Cl + H2 O → HCl+ HClO

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

NaClO + 2HCl → Cl2 + NaCl + H2 O

2NaCl + 2H2 O → H2 + 2NaOH + Cl2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Ví dụ 2. cân nặng bằng những phản ứng oxi hóa – khử sau:

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

c) KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O

d) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

f) CrO3 + HCl → CrCl3 + Cl2 + H2O

g) Cl2 + Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O

Hướng dẫn:

a, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

b, KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2 O

c, 6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2 O

d, Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2 SO4

e, Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

f, 2CrO3 + 12HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 6H2 O

g, 2Cl2 + 2Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

Ví dụ 3: chấm dứt các phương trình hóa học theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện phản ứng(nếu có):

*

Hướng dẫn:

a, 1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Cl2 + SO2 + 2H2 O → 2HCl + H2SO4

3. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

4. 2NaCl + 2H2 O

*
H2 ↑ + 2NaOH + Cl2

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

b, 1. Sắt + HCl → FeCl2 + H2

2. FeCl2 + NaOH → Fe(OH) 2 + NaCl

3. Fe(OH) 2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

4. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

5. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. Viết phương trình hóa học của làm phản ứng tiến hành các thay đổi dưới đây, ghi tên các chất và điều kiện của bội nghịch ứng.

*

Câu 2. Hoà tan khí Cl2 vào hỗn hợp KOH đặc, nóng, dư. Hỗn hợp thu được có những chất thuộc hàng nào dưới đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

Xem thêm: Đoạn Văn Về Môi Trường Hay Nhất, 502 Bad Gateway

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Câu 3. Hoà chảy khí Cl2 vào hỗn hợp KOH loãng, nguội, dư. Hỗn hợp thu được có những chất thuộc dãy nào sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Câu 4. Cho những chất sau : KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl công dụng được với những chất :

A. (1), (2), (4), (5). B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4). D. (1), (2), (3), (5).

Câu 5. Cho các chất sau : CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl không tác dụng được với những chất :

A. (1), (2). B. (3), (4). C. (5), (6). D. (3), (6).

Câu 6. Cho các phản ứng :

(1) O3 + hỗn hợp KI →

(2) F2 + H2O -to→

(3) MnO2 + HCl quánh -to→

(4) Cl2 + dung dịch H2S →

Các bội nghịch ứng tạo nên đơn chất là :

A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4).

Câu 7. Cho sơ đồ gửi hóa:

Fe3O4 + dung dịch HI (dư) X + Y + H2O

Biết X cùng Y là sản phẩm cuối cùng của quy trình chuyển hóa. Các chất X với Y là :

A. Fe và I2. B. FeI3 với FeI2.

C. FeI2 với I2. D. FeI3 và I2.

Xem thêm: Công Lý Chỉ Là Diễn Viên Hài

Câu 8. Cho sơ đồ:

*

Viết các phản ứng xảy ra theo sơ thiết bị trên cùng với X là NaCl.

Dạng 1: Bài tập về đặc điểm hóa học và phương pháp điều chế Halogen

Dạng 2: Bài tập dìm biết, bóc tách chất đội Halogen

Dạng 4: Kim loại chức năng với Halogen

Dạng 5: Halogen chức năng với muối hạt của halogen yếu hèn hơn

Dạng 6: Muối halogen tính năng với AgNO3

Dạng 7: Bài tập về nhóm Halogen

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại ccevents.vn

Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 bao gồm đáp án hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 tất cả đáp án bỏ ra tiếtGần 4000 câu trắc nghiệm thiết bị lý 10 bao gồm đáp án