Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 360m

     

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài
Bạn đang xem: Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 360m

*

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 300m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu héc-ta?


*

Bài làm

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

\(300\times\frac{2}{3}=200\)( m )

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

\(300\times200=60000\)( m2)

Đổi 60000 m2= 6 ha

Đáp số: 6ha

# Học tốt #


*Xem thêm: Top 6 Bột Bánh Bao Làm Được Bánh Gì ? Cách Làm Bánh Bao Bằng Bột Bánh Bao

Chiều rộng khu đất là :

\(300.\frac{2}{3}=200\left(m\right)\)

Diện tích khu đất là :

300 . 200 = 60 000 ( m2)

60 000 m2= 6 ha#Kỳ Nhi

chiều rộng là

300:3x2 = 200m

diện tích khu đất:

300x200=60000m

60000m=600hm

Đ/S: 600hm

mình lớp 6 rồi nên bài này ez lắm:))

chúc bạn học tốt

Chiều rộng là: 300x2/3=200(m)

Diện tích khu đất là: 300x200=60000(m2)=6ha

ĐS:6ha

k giùm mk nha. Chúc bn hok tốt -.-

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

300×23=200" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">300×23=200300×23=200( m )

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

300×200=60000" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">300×200=60000300×200=60000( m2)

Đổi 60000 m2= 6 ha

Đáp số: 6ha

Bài làm

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

300×23=200" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">300×23=200300×23=200( m )


Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

300×200=60000" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">300×200=60000300×200=60000( m2)

Đổi 60000 m2= 6 ha

Đáp số: 6ha

# Học tốt #

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 300m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu héc-ta?

một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 300m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu héc-ta ?

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 300m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu héc-ta ?

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 360m và chiều rộng bằng 2 3 chiều dài.Hỏi diện tích khu đất đó bao nhiêu héc ta

một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 300m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài .Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu héc-ta

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200 m. Chiều rộng bằng 3/4 chiều dài.

hỏi diện tích khu đất đó= bao nhiêu héc ta

một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m,chiều rộng bằng 3/4 chiềudài.hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông,bằng bao nhiêu héc-ta?

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3,5km, chiều rộng bằng \(\dfrac{4}{7}\)chiều dài.Hỏidiện tích khu rừng đó là bao nhiêu héc-ta ?

Một khu đất có chiều dài là 360m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu héc-ta?


Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 300m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu héc-ta?


*Xem thêm: Tại Sao Đại Bộ Phận Lục Địa Ô-Xtrây-Li-A, Bài 3 Trang 146 Sách Địa 7, Bài 3

.

Giải

Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật là :

(300:3)*2 = 200 (m )

Diện tích khu đất hình chữ nhật là :


300 *200 = 60000(m2)

Đổi 60000m2 = 6 ha

Đáp số : 6 ha

m2 có nghĩa là mét vuông

Mình có thể tính luôn bằng cách này: Diện Tích khu đất là: (300x2/3)x300=60000(m2) 60000m2-6ha ĐS:6ha