Cho X+Y=1 Tính X^3+Y^3+3Xy

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

x3​-y​3-3xy=x3-y3-3xy.1

mà x-y=1 nên

x3-y3-3xy=x3-y3-3xy.(x-y)

=x3-y3-3x2y+3xy2

=(x-y)3

=13

=1

vậy với x-y=1 thì B=1


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!
*

Bài 4:

a) mang đến x+y=1.Tính x3+y3+3xy

b) đến x-y=1.Tính x3-y3-3xy

c) mang đến x+y=1.Tính x3+y3+3xy(x2+y2)+6x2y2(x+y)

giúp mình với ,gấpppppppppppp


(a,x+y=1Leftrightarrowleft(x+y ight)^3=1Leftrightarrow x^3+y^3+3xyleft(x+y ight)=1\ Leftrightarrow x^3+y^3+3xycdot1=1Leftrightarrow...

Bạn đang xem: Cho x+y=1 tính x^3+y^3+3xy


(a,x+y=1Leftrightarrowleft(x+y ight)^3=1Leftrightarrow x^3+y^3+3xyleft(x+y ight)=1\ Leftrightarrow x^3+y^3+3xycdot1=1Leftrightarrow x^3+y^3+3xy=1)

(b,x^3-y^3-3xy\=x^3-3x^2y+3xy^2-y^3-3xy+3x^2y-3xy^2\=left(x-y ight)^3-3xyleft(x-y-1 ight)\=1^3-3xyleft(1-1 ight)=1-0=1)

(c,x^3+y^3+3xyleft(x^2+y^2 ight)+6x^2y^2left(x+y ight)\=left(x+y ight)left(x^2-xy+y^2 ight)+3xyleft+6x^2y^2\=x^2-xy+y^2+3xy-6x^2y^2+6x^2y^2\=x^2+2xy+y^2=left(x+y ight)^2=1)


Đúng(5)

Tính giá trị biểu thức:

a) A =2(x3+y3)–3(x2+y2)biết x + y = 1;

b) B =x3+y3+ 3xy biết x + y = 1.


#Toán lớp 8
1
Cao Minh Tâm

a) A = -1; b) B =(x+y)3=1.

Xem thêm: Tại Sao Lá Cây Có Màu Xanh Lục? Tại Sao Diệp Lục Có Màu Xanh?


Đúng(0)

b, đến x + y = 5.Tính GTBT: N=x3+y3–2x2–2y2+3xy(x+y)–4xy+3(x+y)+10


#Toán lớp 8
1
Lấp La bao phủ Lánh

(x^3+y^3-2x^2-2y^2+3xyleft(x+y ight)-4xy+3left(x+y ight)+10=left-2left(x^2+2xy+y^2 ight)+3left(x+y ight)+10=left(x+y ight)^3-2left(x+y ight)^2+3left(x+y ight)+10=5^3-2.5^2+3.5+10=100)


Đúng(0)

Cho x+y=1. Tính B= x3+y3+3xy(x2+y2)+6x3y2+ 6x2y3


#Toán lớp 8
1
Lấp La phủ Lánh

(B=left(x+y ight)left(x^2-xy+y^2 ight)+3xyleft+6x^2y^2left(x+y ight))

(=x^2-xy+y^2+3xyleft(1-2xy ight)+6x^2y^2=x^2-xy+y^2+3xy-6x^2y^2+6x^2y^2=x^2+2xy+y^2=left(x+y ight)^2=1)


Đúng(0)

a) tìm x,y thỏa mãn x3+y3+1=3xy tính P= (1+1/x)(1+1/y)(x+y)

b) mang đến a+2b+c=0 Tính P= a2/2ab + 4b2/ac + c2/2ab

c) mang lại x,y thỏa mãn x3+y3+8=6xy Tính P=(1 + z/y)(1 + z/x)(x+y)

giúp mik với ạ cảm ơn các nhiều!!!


#Toán lớp 8
0

Tính giá trị của biểu thức sau: a) p = (x2 + 4xy + 4y2 ) – 2(x + 2y)(y – 1) + (y2 – 2y + 1) cùng với x + y = 10 b) Q = (x + y)2 + 4(x – y)2 = 4(x – y)(x + y) cùng với x = 3y

c) M = x3 + y 3 + 3xy cùng với x + y = 1

d) N = x 3 + y 3 cùng với x + y = 2 cùng x 2 + y2 = 10


#Toán lớp 8
1
Nguyễn Hoàng Minh

(P=left(x+2y ight)^2-2left(x+2y ight)left(y-1 ight)+left(y-1 ight)^2\P=left(x+2y-y+1 ight)^2=left(x+y+1 ight)^2\Q.sai.đề\M=left(x+y ight)^3-3xyleft(x+y ight)+3xy\M=1^3-3xyleft(x+y-1 ight)=1-3xyleft(1-1 ight)=1-0=1\x+y=2Leftrightarrowleft(x+y ight)^2=4\Leftrightarrow x^2+y^2+2xy=4\Leftrightarrow2xy=4-10=-6\Leftrightarrow xy=-3\N=x^3+y^3=left(x+y ight)left(x^2-xy+y^2 ight)\N=2left(10+3 ight)=2cdot13=26)


Đúng(1)

a) mang lại x+y=1. Tính A=(x^3+y^3+3xy)b) cho x-y=1 . Tính B=(x^3-y^3-3xy)


#Toán lớp 8
0

a) mang lại x+y=1. Tính cực hiếm biểu thức x^3+ y^3+ 3xy

b) đến x-y=1. Tính quý hiếm biểu thức x^3- y^3- 3xy


#Toán lớp 8
2
Bùi Tiến Vỹ

x^3+ y^3+ 3xy

=(x+y)(x^2 -xy + y^2 ) + 3xy=x^2 -xy + y^2 + 3xy

=x^2 + 2xy + y^2

=(x+y)^2 =1

=>x^3+ y^3+ 3xy=1


Đúng(0)
nguyễn Thái Như Ý

còn câu b ai góp m vs


Đúng(0)

a, mang đến x+y=1.Tính x3+y3+3xyb, chox-y=1.Tính x3-y3-3xy


#Toán lớp 8
3
Lightning Farron
a) vì chưng x + y = 1 =>( x + y )3= 1=> x3+3x2y + 3xy2+ y3= 1=> x3+ y3+ 3xy ( x + y ) = 1=> x3+ y3+3xy = 1 (do x+y=1)b) x-y=1 => (x-y)3=1=> x3- 3x2y + 3xy2-y3= 1=> x3-y3- 3xy (x - y) = 1=> x3- y3-3xy =1 (do...
Đọc tiếp

a) vì x + y = 1 =>( x + y )3= 1

=> x3+3x2y + 3xy2+ y3= 1

=> x3+ y3+ 3xy ( x + y ) = 1

=> x3+ y3+3xy = 1 (do x+y=1)

b) x-y=1 => (x-y)3=1

=> x3- 3x2y + 3xy2-y3= 1

=> x3-y3- 3xy (x - y) = 1

=> x3- y3-3xy =1 (do x-y=1)


Đúng(0)
Lưu Hiền
x + y = 1=> (x + y)3= 1 x3+ y3+ 3x2y + 3xy2= 1x3+ y3+ 3xy (x+y) = 1x3+ y3+ 3xy = 1Vậy ... = 1x - y = 1=> (x - y)3= 1 x3- y3- 3x2y + 3xy2= 1x3- y3- 3xy (x - y) = 1x3- y3- 3xy = 1Vậy ... =...

Xem thêm: Tay Nhặt Lá Đá Ống Bơ Là Gì ? Nhặt Lá, Đá Ống Bơ Ý Nghĩa Của Từ Nhặt Lá Đá Ống Bơ Là Gì


Đọc tiếp

x + y = 1

=> (x + y)3= 1

x3+ y3+ 3x2y + 3xy2= 1

x3+ y3+ 3xy (x+y) = 1

x3+ y3+ 3xy = 1

Vậy ... = 1

x - y = 1

=> (x - y)3= 1

x3- y3- 3x2y + 3xy2= 1

x3- y3- 3xy (x - y) = 1

x3- y3- 3xy = 1

Vậy ... = 1


Đúng(0)

Bài 1: a) mang đến x+y = 1 Tính x^3 +y^3 + 3xy

b) cho x-y = 1 Tính x^3 - y^3 -3xy

c) mang lại q+b =1 Tính A = a^3 + b^3 + 3ab. ( a^2 +b^2 ) + ba^2 . B^2 . ( a+b)

d) mang đến x+y = 3 Tính B = x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 4y + 1


#Toán lớp 8
1
ST
a,(x^3+y^3+3xy=left(x+y ight)left(x^2-xy+y^2 ight)+3xy=x^2-xy+y^2+3xy=x^2+2xy+y^2=left(x+y ight)^2=1)b, tương tự như ac, Sửa đề mang lại a+b=1. Tính giá trị của các biểu lắp thêm :A= a3+b3+3ab(a2+b2)+ 6a2b2(a+b)(A=left(a+b ight)left(a^2-ab+b^2 ight)+3ableft+6a^2b^2left(a+b ight))(=left(a+b ight)left+3ableft+6a^2b^2left(a+b ight))Thay a+b=1 vào A ta...
Đọc tiếp

a,(x^3+y^3+3xy=left(x+y ight)left(x^2-xy+y^2 ight)+3xy=x^2-xy+y^2+3xy=x^2+2xy+y^2=left(x+y ight)^2=1)

b, giống như a

c, Sửa đề đến a+b=1. Tính giá trị của các biểu đồ vật :A= a3+b3+3ab(a2+b2)+ 6a2b2(a+b)

(A=left(a+b ight)left(a^2-ab+b^2 ight)+3ableft+6a^2b^2left(a+b ight))

(=left(a+b ight)left+3ableft+6a^2b^2left(a+b ight))

Thay a+b=1 vào A ta có:

(A=1-3ab+3ableft(1-2ab ight)+6a^2b^2)

(=1-3ab+3ab-6a^2b^2+6a^2b^2=1)

d.(B=x^2+2xy+y^2-4x-4y+1=left(x+y ight)^2-4left(x+y ight)+1=left(x+y ight)left(x+y-4 ight)+1)

Thay x+y=3 vào B ta có:

(B=3left(3-4 ight)+1=3.left(-1 ight)+1=-3+1=-2)


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học trực tuyếnccevents.vn


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học hoàn toàn có thể bạn quan liêu tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng