Cho tam giác abc nhọn có ab = 15cm; bc = 14cm; ac = 13cm. kẻ đường cao ah. khi đó ch = cm.

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cho tam giác abc nhọn có ab = 15cm; bc = 14cm; ac = 13cm. kẻ đường cao ah. khi đó ch = cm.

*

*

*

(coswidehatACB=fracAC^2+CB^2-AB^22.AC.CB=frac13^2+14^2-15^22.13.14=frac513)

Xét H


giải pháp khác:

Ta có:(AB^2=AH^2+HB^2)

Hay:(AB^2=AC^2-HC^2+left(BC-HC ight)^2)

(Leftrightarrow225=169-HC^2+196-28HC+HC^2)

(Leftrightarrow365-28HC=225)

(Leftrightarrow28HC=140)

(Leftrightarrow HC=5)(cm)


1.Cho tam giác ABC nhọn, vẽ con đường cao AH. Tính chu vu của tam giác ABC, biết AC = 13cm, AH = 12 cm, bảo hành = 9cm

2. Mang lại tam giác ABC, góc A = 90 độ. BIết AB + AC = 49 cm; AB - AC = 7cm. Tínnh BC

3. Cho tam giác ABC, AB = AC =17 cm. Kẻ BD vuông góc với AC. Tính BC biết BD = 15cm


Cho tam giác ABC nhọn, biết AB = 15cm, AC = 13cm, con đường cao AH = 12cm. Kẻ AH vuông góc cùng với AB ( M ở trong AB ), thành phố hà nội vuông góc cùng với AC ( N trực thuộc AC )

a) cm tam giác ANH đồng dạng với tam giác AHC 

b) Tính HB, HC

c) cm : AN.AC = AM.AB


a.Xét tam giác ANH và tam giác AHC, có:

(widehatANH=widehatAHC=90^0)

(widehatNAH=widehatHCA) ( cùng phụ với (widehatA) )

Vậy tam giác ANH đồng dạng tam giác AHC ( g.g )

b. Xét tam giác AHB với tam giác ABC, có:

(widehatBAC=widehatAHB=90^0)

(widehatB:chung)

Vậy tam giác AHB đồng dạng tam giác ABC ( g.g )

(RightarrowdfracAHAC=dfracBHAB)

(Leftrightarrowdfrac1213=dfracBH15)

(Leftrightarrow13BH=180)

(Leftrightarrow BH=dfrac18013cm)

Xét tam giác AHC cùng tam giác ABC, có:

(widehatCAB=widehatCHA=90^0)

(widehatC:chung)

Vậy tam giác AHC đồng dạng tam giác ABC ( g.g )

(RightarrowdfracAHAB=dfracCHAC)

(Leftrightarrowdfrac1215=dfracCH13) (Leftrightarrowdfrac45=dfracCH13)

(Leftrightarrow5CH=52)

(Leftrightarrow CH=dfrac525cm)


Đúng 1
phản hồi (0)

Cho tam giác ABC gồm AB = 12cm, AC = 9cm, BC = 15cm. Kẻ mặt đường cao AH.

a)Cm tam giác ABC là tam giác vuông. AH = ?

b)Kẻ HK vuông góc AC. Cm Tam giác KAH ~ Tam giác ABC

c)Cm : IK . AC = KH . BC


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi hủy

Cho tam giác ABC bao gồm AB = 5cm, AC = 12cm cùng BC = 13cm . Kẻ mặt đường cao AH (H ∈ BC) . Tính độ dài các đoạn thẳng bảo hành và CH.


Lớp 9 Toán
1
0
giữ hộ Hủy

*

Ta có: A B 2 + A C 2 = 5 2 + 12 2 = 25 + 144 = 169 = 13 2 = B C 2

Suy ra, tam giác ABC vuông trên A

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC ta có:

*


Đúng 0

comment (0)

1/Cho tam giác ABC vuông trên A, mặt đường cao AH=30cm, (dfracABAC)=(dfrac56). Tính HB,HC

2/Cho tam giác ABC gồm AB=5cm, AC=12cm, BC=13cm. Kẻ mặt đường cao AH. Tính HB, HC

 


Lớp 9 Toán
2
0
Gửi diệt

Bài 2: 

Xét ΔABC có 

(BC^2=AB^2+AC^2)

nên ΔABC vuông tại A

Xét ΔABC vuông trên A có AH là con đường cao ứng với cạnh huyền BC, ta được:

(left{eginmatrixAB^2=BHcdot BC\AC^2=CHcdot BCendmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixBH=dfrac2513left(cm ight)\CH=dfrac14413left(cm ight)endmatrix ight.)


Đúng 1

bình luận (0)

Bài 1: 

Ta có: (dfracABAC=dfrac56)

(Leftrightarrow HB=dfrac2536HC)

Ta có: (AH^2=HBcdot HC)

(Leftrightarrow HC^2cdotdfrac2536=900)

(Leftrightarrow HC=36left(cm ight))

hay HB=25(cm)


Đúng 0
comment (0)

1/Cho tam giác ABC vuông trên A, đường cao AH=30cm, (dfracABAC)=(dfrac56). Tính HB,HC

2/Cho tam giác ABC có AB=5cm, AC=12cm, BC=13cm. Kẻ con đường cao AH. Tính HB, HC
Xem thêm: Truyện Tranh Combo 2 Tập Conan: Ảo Thuật Gia Cuối Cùng Của, Đọc Truyện Tranh Conan Tập Cuối Có Hình Ảnh

Lớp 9 Toán
3
0
Gửi diệt

(1,dfracABAC=dfrac56Leftrightarrow AB=dfrac56AC)

Áp dụng HTL tam giác

(dfrac1AH^2=dfrac1AB^2+dfrac1AC^2Leftrightarrowdfrac1900=dfrac1dfrac2536AC^2+dfrac1AC^2\ Leftrightarrowdfrac1900=dfrac3625AC^2+dfrac1AC^2\ Leftrightarrowdfrac1900=dfrac36+2525AC^2Leftrightarrowdfrac1900=dfrac6125AC^2\ Leftrightarrow25AC^2=54900Leftrightarrow AC^2=2196Leftrightarrow AC=6sqrt61left(cm ight)\ Leftrightarrow AB=dfrac56cdot6sqrt61=5sqrt61\Leftrightarrow BC=sqrtAB^2+AC^2=61left(cm ight))

Áp dụng HTL tam giác: 

(left{eginmatrixAB^2=BHcdot BC\AC^2=CHcdot BCendmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixBH=dfracAB^2BC=...\CH=dfracAC^2BC=...endmatrix ight.)


Đúng 2

bình luận (0)

Bài 1:

Ta có: (dfracABAC=dfrac56)

(Leftrightarrow HB=dfrac2536HC)

Ta có: (AH^2=HBcdot HC)

(Leftrightarrow HC^2cdotdfrac2536=900)

(Leftrightarrow HC=36left(cm ight))

hay HB=25(cm)


Đúng 0
comment (0)

Bài 2: 

Xét ΔABC có (BC^2=AB^2+AC^2)

nên ΔABC vuông trên A

Xét ΔABC vuông tại A tất cả AH là đường cao ứng vói cạnh huyền BC, ta được:

(left{eginmatrixAB^2=BHcdot BC\AC^2=CHcdot BCendmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixBH=dfrac2513left(cm ight)\CH=dfrac14413left(cm ight)endmatrix ight.)


Đúng 0
bình luận (0)

cho tam giác nhọn ABC, kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC) cho biết AH=12 cm ,BH=5cm với BC =14cm tính độ nhiều năm AB cùng AC

 


Lớp 7 Toán bài 8: những trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
2
1
Gửi hủyLớp học tập trực tuyến đường

giờ đồng hồ Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học tập 9- Cô Châu Hoá học tập 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô HạnhXem thêm: Tuổi Bính Tý 1996 Mệnh Gì Hợp Màu Gì Nhất? Hợp Màu Gì

olm.vn hoặc hdtho