Cho A+B+C=0 Và A^2+B^2+C^2=1

     
Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ


Bạn đang xem: Cho a+b+c=0 và a^2+b^2+c^2=1

Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

Ta có: a+b+c=0

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+2\left(ab+bc+ac\right)=0\)

\(\Leftrightarrow2\left(ab+bc+ac\right)=0-1=-1\)

hay\(ab+bc+ac=-\dfrac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\left(ab+bc+ac\right)^2=\dfrac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2+2ab^2c+2abc^2+2a^2bc=\dfrac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2+2abc\left(b+c+a\right)=\dfrac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2=\dfrac{1}{4}\)

Ta có:\(M=a^4+b^4+c^4\)

\(\Leftrightarrow M=a^4+b^4+c^4+2a^2b^2+2a^2c^2+2b^2c^2-2a^2b^2-2a^2c^2-2b^2c^2\)

\(\Leftrightarrow M=\left(a^2+b^2+c^2\right)^2-2\left(a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2\right)\)

\(\Leftrightarrow M=1^2-2\cdot\dfrac{1}{4}=1-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}\)

Vậy:\(M=\dfrac{1}{2}\)


Đúng(4)
*

Nguyễn Ngọc Lộc

Ta có : \(a+b+c=0\)

\(\Rightarrow\left(a+b+c\right)^2=0\)

\(\Rightarrow a^2+b^2+c^2=-2\left(ab+bc+ac\right)=1\) ( * )

\(\Rightarrow ab+bc+ac=-\dfrac{1}{2}\)

Lại có : \(\left(a^2+b^2+c^2\right)^2=4\left(ab+bc+ca\right)^2\) ( suy ra từ * )

*

\(\Rightarrow a^4+b^4+c^4=2\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{1}{2}\)

Vậy ...


Đúng(4)
Cho a+b+c=0 và a^2+b^2+c^2=1. Tính giá trị M= a^4+b^4+c^4
#Toán lớp 8
0
Cho a+b+c=0 và a^2+b^2+c^2=1. Tính giá trị M= a^4+b^4+c^4
#Toán lớp 8
8
Minh Triều

ta có:

(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2bc+2ac

(a+b+c)2=a2+b2+c2+2.(ab+bc+ac)

=>02 = 1 +2.(ab+bc+ac)

=>ab+bc+ac = -1/2

(ab+bc+ac)2=a2b2+a2c2+b2c2+ab2c+a2bc+abc2

(ab+bc+ac)2=a2b2+a2c2+b2c2+abc.(a+b+c)

=> (-1/2)2=a2b2+a2c2+b2c2+abc.0

=>a2b2+a2c2+b2c2=1/4

suy ra:

(a2+b2+c2)2=a4+b4+c4+a2b2+a2c2+b2c2

=>12=a4+b4+c4+1/4

=>a4+b4+c4=1-1/4=3/4


Đúng(0)
Nguyen Sy Duy Manh

3/4 bạn nhé


Đúng(0)
Cho a+b+c=0 và a^2+b^2+c^2=1. Tính giá trị M= a^4+b^4+c^4
#Toán lớp 8
1

ta có:

(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac

(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2.(ab+bc+ac)

=>0^2 = 1 +2.(ab+bc+ac)

=>ab+bc+ac = -1/2 (ab+bc+ac)2=a2b 2+a2c 2+b2c 2+ab2c+a2bc+abc2

(ab+bc+ac)2=a2b 2+a2c 2+b2c 2+abc.(a+b+c)

=> (-1/2)2=a2b 2+a2c 2+b2c 2+abc.0 =>a2b 2+a2c 2+b2c 2=1/4

suy ra:

(a2+b2+c2 ) 2=a4+b4+c4+a2b 2+a2c 2+b2c 2

=>12=a4+b4+c4+1/4

=>a4+b4+c4=1-1/4=3/4

:A


Đúng(0)

cho a+b+c=0 và a2+b2+c2=1 tính giá trị của bt M=a4+b4+c4


#Toán lớp 8
1
Nguyễn Thị BÍch Hậu

\(a^2+b^2+c^2=1\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)^2-2\left(ab+bc+ca\right)=1\Leftrightarrow0-2\left(ab+bc+ca\right)=1\Leftrightarrow ab+bc+ca=-\frac{1}{2}\)

\(M=\left(a^2+b^2+c^2\right)^2-2\left(a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2\right)=1^2-2\left<\left(ab+bc+ca\right)^2-2\left(ab^2c+abc^2+a^2bc\right)\right>\)

\(=1-2\left(\frac{1}{4}-2abc\left(a+b+c\right)\right)=1-\frac{1}{2}+4abc.0=\frac{1}{2}\)


Đúng(0)

Cho a+b+c=0 và a2+b2+c2=1.Tính giá trị của bt: M=a4+b4+c4


#Toán lớp 8
1


Xem thêm: Top 10 Bài Văn Mẫu Thuyết Minh Về Cây Bút Bi Lớp 9 Tự Thuật Lớp 9 Chọn Lọc

Nguyễn Thị BÍch Hậu

 

\(a^2+b^2+c^2=1\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)^2-2\left(ab+bc+ca\right)=1\Leftrightarrow0-2\left(ab+bc+ca\right)=1\Leftrightarrow ab+bc+ca=-\frac{1}{2}\)

\(M=\left(a^2+b^2+c^2\right)^2-2\left(a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2\right)=1^2-2\left<\left(ab+bc+ca\right)^2-2\left(ab^2c+abc^2+a^2bc\right)\right>\)

\(=1-2\left(\frac{1}{4}-2abc\left(a+b+c\right)\right)=1-\frac{1}{2}+4abc.0=\frac{1}{2}\)

 

 


Đúng(0)

Cho a+b+c=0 và a2+ b2+ c2=1 . Tính giá trị biểu thức M=a4+b4+c4.


#Toán lớp 8
3
Minh Anh

Có: \(a^2+b^2+c^2=1\Rightarrow\left(a^2+b^2+c^2\right)^2=1\)

\(\Rightarrow a^4+b^4+c^4+2a^2b^2+2b^2c^2+2a^2c^2=1\)

\(\Rightarrow a^4+b^4+c^4=1-2\left(a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2\right)\)

Lại có: \(a+b+c=0\Rightarrow\left(a+b+c\right)^2=0\)

\(\Rightarrow a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac=0\)

\(\Rightarrow2\left(ab+bc+ac\right)=-1\)

\(\Rightarrow ab+bc+ac=-\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\left(ab+bc+ac\right)^2=\left(-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2+2a^2bc+2ab^2c+2abc^2=\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2=\frac{1}{4}-2abc\left(a+b+c\right)\)

\(\Rightarrow a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2=\frac{1}{4}\)

Vậy: \(a^4+b^4+c^4=1-2\left(a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2\right)\)

\(\Leftrightarrow a^4+b^4+c^4=1-2.\frac{1}{4}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\)


Đúng(0)
Đặng Tuấn Anh

M = 1/2


Đúng(0)

tính giá trị của BT\(a^4+b^{4^{ }}+c^4+\dfrac{1}{4}\)biết a+b+c = 0 và\(a^2+b^2+c^2=1\)


#Toán lớp 8
1
Nguyễn Lê Phước Thịnh

Ta có: a+b+c=0

nên\(\left(a+b+c\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc=0\)

\(\Leftrightarrow2ab+2ac+2bc=-1\)

\(\Leftrightarrow ab+ac+bc=\dfrac{-1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\left(ab+ac+bc\right)^2=\dfrac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2+2a^2bc+2ab^2c+2abc^2=\dfrac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2+2abc\left(a+b+c\right)=\dfrac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2=\dfrac{1}{4}\)

Ta có:\(a^2+b^2+c^2=1\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2+b^2+c^2\right)^2=1\)

\(\Leftrightarrow a^4+b^4+c^4+2a^2b^2+2a^2c^2+2b^2c^2=1\)

\(\Leftrightarrow a^4+b^4+c^4+2\left(a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2\right)=1\)

\(\Leftrightarrow a^4+b^4+c^4+2\cdot\dfrac{1}{4}=1\)

\(\Leftrightarrow a^4+b^4+c^4=1-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow a^4+b^4+c^4+\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{2}{4}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{4}\)

Vậy:\(a^4+b^4+c^4+\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{4}\)


Đúng(1)

a) Cho a+b+c = 0 và a2+b2+c2= 14. Tính giá trị của A =a4+b4+c4

b) Cho x+y+z = 0 và xy+yz+zx= 0. Tính giá trị B = (x-1)2007+ y2008+ (z+1)2009


#Toán lớp 8
1
Phương Akane

\(a,\)\(a+b+c=0\Rightarrow\left(a+b+c\right)^2=0\)\(\Leftrightarrow14+2\left(ab+bc+ac\right)=0\)\(\Rightarrow\left(ab+bc+ac\right)^2=49\)\(\Leftrightarrow a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2+2abc\left(a+b+c\right)=49\)\(\Leftrightarrow a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2=49\)Ta có:\(a^2+b^2+c^2=14\Rightarrow\left(a^2+b^2+c^2\right)=196\)\(\Leftrightarrow a^{^{ }4}+b^4+c^4+2\left(a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2\right)=196\)\(\Leftrightarrow\)\(a^4+b^4+c^4=98\)


Đúng(0)

Cho a+b+c=0;a2+b2+c2=1.Tính giá trị biểu thức M=a4+b4+c4


#Toán lớp 8
1
Hoàng Phúc

Từ \(a+b+c=0=>a+b=-c=>\left(a+b\right)^2=\left(-c\right)^2=>a^2+2ab+b^2=c^2\)

\(=>a^2+2ab+b^2-c^2=0=>a^2+b^2-c^2=-2ab\)

\(=>\left(a^2+b^2-c^2\right)^2=\left(-2ab\right)^2=>a^4+b^4+c^4+2a^2b^2-2b^2c^2-2a^2c^2=4a^2b^2\)

\(=>a^4+b^4+c^4=4a^2b^2-\left(2a^2b^2-2b^2c^2-2a^2c^2\right)=2a^2b^2+2b^2c^2+2a^2c^2\)

\(=>2\left(a^4+b^4+c^4\right)=a^4+b^4+c^4+2a^2b^2+2b^2c^2+2a^2c^2\)

\(=>2\left(a^4+b^4+c^4\right)=\left(a^2+b^2+c^2\right)^2=1^2=1=>a^4+b^4+c^4=\frac{1}{2}\)


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần Tháng Năm

ccevents.vn


Học liệu Hỏi đáp
Các khóa học có thể bạn quan tâm ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: 5 Món Quà Tặng Giáng Sinh Cho Đồng Nghiệp Nên Tặng Gì Ý Nghĩa?

Tới giỏ hàng Đóng