CHO 4L N2 VÀ 14L H2

     
mang lại 17,5 lít H2 cùng 5 lít N2 vào 1 bình làm phản ứng. Sau phản nghịch ứng thu được tất cả hổn hợp khí A gồm N2 H2 NH3( những thể tích khí đo vào cùng đk nhiệt dộ và áp suất ) biết dA/h2=5 . Tính hiệu suất tổng vừa lòng NH3 với thể tích NH3 nhận được sau bội phản ứng.
*

1. đến 17,5 lít H2 và 5 lít N2 vào một trong những bình phản bội ứng. Sau bội nghịch ứng thu được các thành phần hỗn hợp khí A có NH3, N2 và H2 ( các thể tích khí đo vào cùng đk nhiệt độ với áp suất). Biết dA/H2=5Tính công suất tổng phù hợp NH3 với thể tích khí NH3 nhận được sau phản ứng.Bạn sẽ xem: mang đến 4l n2 với 14l h2 vào trong bình phản ứng


*

Đúng 0 phản hồi (0)

Cho 6.72 lít N2 và 13.44 lít H2 vào bình kín rồi nung lạnh với chất xúc tác phù hợp để tạo ra NH3, sau làm phản ứng nhận được 4.48 lít khí NH3. Tính hiệu suất phản ứng, biết những chất bởi ở cùng nhiệt độ và áp suất

Lớp 8 Toán 0 0 gởi Hủy

Cho 4 lít N2 cùng 14 lít H2 vào bình nhiên kế rồi thực hiện phản ứng tổng đúng theo amoniac thu được hỗn hợp khí hoàn toàn có thể tích 16,4 lít. Hiệu suất của bội nghịch ứng tổng phù hợp NH3 là (giả thiết những khí đo ở thuộc điều kiện)

A.

Bạn đang xem: Cho 4l n2 và 14l h2

80%.

B. 50%.

C. 20%.

D. 30%.

Lớp 0 chất hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

Chọn giải đáp C

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho 4 lít N2 cùng 14 lít H2 vào trong bình nhiên kế rồi tiến hành phản ứng tổng đúng theo amoniac thu được tất cả hổn hợp khí rất có thể tích 16,4 lít. Năng suất của phản nghịch ứng tổng vừa lòng NH3 là (giả thiết những khí đo ở thuộc điều kiện)

A. 80%.

B. 50%.

C. 20%

D. 30%.

Lớp 11 chất hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Chọn lời giải C

Ta bao gồm phản ứng

1N2 + 3H2 ⇌ 2NH3

Hiệu suất tính theo N2 vì:

*

.

nN2 pứ =

*

⇒ Hpứ =

*

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho 4 lít N2 và 12 lít H2 vào bình bí mật để thực hiện phản ứng tổng đúng theo NH3. Biết năng suất phản ứng là 25%, tất cả hổn hợp thu được sau bội phản ứng hoàn toàn có thể tích là bao nhiêu (các thể tích khí đo trong thuộc điều kiện)?

A.12 lít

B.14 lít

C.16 lít

D.18 lít

Lớp 11 hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

N2+ 3H2 ⇌ 2NH3

Ở cùng đk thì tỉ trọng về thể tích đó là tỉ lệ về số mol

Do hiệu suất phản ứng là 25% nên

VN2 pứ= 4.25%= 1 lít; VH2 pứ= 12.25%= 3 lít;

VNH3 sinh ra= 2VN2 pứ= 2 lít

VN2 dư= 4-1=3 lít, VH2 dư= 12-3=9 lít

Hỗn vừa lòng thu được sau phản nghịch ứng rất có thể tích là

V= VN2 dư+ VH2 dư+ VNH3 sinh ra= 3 +9+2=14 lít

Đáp án B

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng ở đk thích hợp, các thành phần hỗn hợp thu được sau làm phản ứng rất có thể tích bởi 16,4 lít (thể tích những khí đo được ở cùng điều kiện). Công suất phản ứng là

A.

Xem thêm: Unit 3 : A Trip To The Countryside, Unit 3 Lớp 9: Language Focus Trang 28, 29

30%.

C. 17,14%.

D. 34,28%.

Lớp 0 chất hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

Chọn đáp án B

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho 4 lít N2 với 14 lít H2 vào bình phản ứng ở điều kiện thích hợp, hỗn hợp thu được sau phản nghịch ứng có thể tích bởi 16,4 lít (thể tích các khí được đo ở thuộc điều kiện). Công suất phản ứng là

A. 30%.

B.20%.

C.17,14%.

D.

Xem thêm: Talk About Your Hobbies In French, How To Talk About Hobbies In English

34,28%.

Lớp 0 hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

Đáp án B

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng ở điều kiện thích hợp, tất cả hổn hợp thu được sau bội phản ứng hoàn toàn có thể tích bằng 16,4 lít (thể tích các khí được đo ở thuộc điều kiện). Hiệu suất phản ứng là