Cho 200 Ml Dung DịCh Alcl3 1,5M TáC DụNg VớI V LíT Dung DịCh Ba(Oh)2 0,25M, LượNg KếT TủA Thu đượC Là 15,6 Gam

     

Cho 200 ml hỗn hợp AlCl3 1,5M công dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa chiếm được là 15,6 gam. Giá chỉ trị lớn số 1 của V là


+ kỹ năng 1: trường hợp Al3+ dư chỉ xẩy ra 1 phản bội ứng:

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 (1)

3b ← b

=> số mol OH- dùng nhỏ nhất = 3b mol

+ kỹ năng thứ 2: nếu như Al3+ hết xảy ra 2 phản ứng:

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 (1)

a → 3a → a

Al(OH)3 + OH- → - (2)

a – b → a –b

=> số mol OH- dùng lớn số 1 = 4a – b mol


 nAlCl3 = 0,3 mol; nAl(OH)3 = 0,2 mol

=> số mol OH- dùng lớn số 1 = 4a – b = 4.0,3 – 0,2 = 1 mol

=> VNaOH = 1 / 0,5 = 2 lít


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng do dự tìm hiểu tham gia thi không biết hỏi ai?

Bạn bắt buộc lộ trình ôn thi bài xích bản từ những người dân am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn yêu cầu thầy cô đồng hành suốt quy trình ôn luyện?

Đấy là lý do Vừng ơi - ccevents.vn đơn vị chuyên về ôn luyện thi review năng lực sẽ giúp bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp hóa 5V: từ bỏ cơ phiên bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ kín đáo lượng kiến thức bởi khối hệ thống ngân hàng 15.000 câu hỏi độc quyềnKết đúng theo học liên quan live, giáo viên chủ nhiệm cung cấp trong suốt vượt trình

Miễn phí support - TẠI ĐÂY


...

Bạn đang xem: Cho 200 ml dung dịch alcl3 1,5m tác dụng với v lít dung dịch ba(oh)2 0,25m, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam


Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập nhôm và hợp hóa học của nhôm công dụng với dung dịch kiềm Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi review năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên cùng

*


Đăng ký bốn vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Trộn dung dịch đựng a mol AlCl3 cùng với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần phải có tỉ lệ


Dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M để hòa tan hết về tối đa m gam Al2O3. Quý giá của m là


Cho 500 ml hỗn hợp NaOH 1M vào 150 ml hỗn hợp AlCl3 1M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M công dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa chiếm được là 15,6 gam. Giá bán trị lớn nhất của V là


Hòa tung 8,6 gam hỗn hợp kim loại K với Al vào nước, sau bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 4,48 lít khí (đktc) và m gam chất không tan. Cực hiếm của m là


Cho m gam láo lếu hợp tất cả Al và Na vào nước dư, sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí H2­ (đktc) với 2,35 gam hóa học rắn không tan. Giá trị của m là :


X gồm ba và Al. đến m gam X vào nước dư, sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 8,96 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X bởi dung dịch NaOH, nhận được 15,68 lít khí H2 (đktc). Quý giá của m là


Một tất cả hổn hợp X gồm Na, Al cùng Fe (với tỉ lệ thành phần mol Na cùng Al khớp ứng là 5 : 4) tác dụng với H2O dư thì nhận được V lít khí, dung dịch Y và hóa học rắn Z. đến Z công dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thì chiếm được 0,25V lít khí (các khí đo ở thuộc điều kiện). Yếu tố % theo khối lượng của sắt trong các thành phần hỗn hợp X là


Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,14 mol AlCl3, chiếm được m gam kết tủa. Khía cạnh khác, mang lại 1,5V lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch đựng 0,14 mol AlCl3, thu được 0,75m gam kết tủa. Quý giá của V là


Tiến hành 2 thí nghiệm: thể nghiệm 1: cho 100 ml dung dịch AlCl3 x (mol/l) tác dụng với 600 ml dung dịch NaOH 1M nhận được 2y mol kết tủa. Nghiên cứu 2: mang đến 100 ml dd AlCl3 x (mol/l) công dụng với 660 ml dd NaOH 1M thu được y mol kết tủa. Quý giá của x là:


Cho 5,6 gam tất cả hổn hợp NaOH với KOH (có thành phần chũm đổi) kết hợp vào nước được hỗn hợp Z. Cho dung dịch Z bội nghịch ứng cùng với dung dịch đựng 0,04 mol AlCl3, khối lượng kết tủa thu được lớn nhất và nhỏ tuổi nhất là:


Hoà tan hoàn toàn 0,15mol phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X tính năng với 200 ml dung dịch (Ba(OH)2 1M + NaOH 0,75M), sau bội nghịch ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


X là hỗn hợp Al2(SO4)3, Y là dung dịch Ba(OH)2. Trộn 200 ml dd X với 300 ml hỗn hợp Y thu được 8,55 gam kết tủa. Trộn 200 ml dd X cùng với 500 ml dd Y nhận được 12,045 gam kết tủa. độ đậm đặc mol/l của dd X là


Cho x gam Al tan hoàn toàn vào y mol HCl thu được hỗn hợp Z cất 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Thêm lỏng lẻo dung dịch NaOH vào dung dịch Z thì thứ thị trình diễn lượng kết tủa nhờ vào vào lượng OH- là


*

Giá trị của x là :


Nhỏ thư thả dung dịch mang đến dư Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml dung dịch A cất Al2(SO4)3 xM. Quan hệ giữa cân nặng kết tủa và số mol OH- được biểu diễn bằng thứ thị sau:


*

Nếu cho 100 ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M với NaOH 0,3M vào 100 ml hỗn hợp A thì khối lượng kết tủa chiếm được là bao nhiêu?


Dung dịch X đựng a mol AlCl3 cùng 2a mol HCl. Rót thong thả dung dịch NaOH vào hỗn hợp X ta gồm đồ thị sau


*

Giá trị của x là


Hòa tan không còn a mol Al vào dung dịch đựng 2a mol NaOH thu được dung dịch X. Tóm lại nào dưới đây đúng ?


Hòa tan hoàn toàn m gam láo hợp tất cả Al và Mg vào V ml hỗn hợp HNO3 2,5M. Dứt phản ứng thu được hỗn hợp X (không chứa muối amoni) cùng 0,084 mol hỗn hợp khí N2 và N2O có tỉ khối đối với oxi là 31 : 24. đến từ từ hỗn hợp NaOH 2M vào hỗn hợp X thì lượng kết tủa biến đổi thiên theo vật thị hình vẽ mặt .

*

Giá trị của m và V lần lượt là :


Cho 46,6 gam hỗn hợp X có Na, K, cha và Al2O3 ( trong các số đó oxi chiếm phần 30,9% về khối lượng) hài hòa hết nội địa thu được dung dịch Y với 8,96 lít H2 ( đktc). Cho 3,1 lít dung dịch HCl 0,5M vào hỗn hợp Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho một mẫu hợp kim Na-Ba công dụng với nước dư thu được dung dịch X với 3,36 lít khí (đktc). Mang đến dung dịch X tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và AlCl3 0,6M. Khối lượng kết tủa thu được là


Hòa tan hoàn toàn 0,54 gam Al vào vào 200 ml hỗn hợp X đựng HCl 0,2M cùng H2SO4 0,1M thu được dung dịch Y. Thể tích dung dịch NaOH 1M phải thêm vào dung dịch Y nhằm lượng kết tủa thu được lớn nhất là


Trộn 100 ml dung dịch AlCl3 1M với 350 ml hỗn hợp NaOH 1M. Khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng kết tủa nhận được là


Cho lượng dư hóa học nào trong số chất sau vào hỗn hợp AlCl3 mà sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thu được kết tủa Al(OH)3?


Hỗn hòa hợp X có Al với Al2O3. Hòa tan hoàn toàn 1,83 gam X trong 50 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là


Cho hỗn hợp kim loại có 5,4 gam Al cùng 2,3 gam Na tác dụng với nước dư. Sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn cân nặng chất rắn sót lại là


Cho trường đoản cú từ mang đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào hỗn hợp Al2(SO4)3 hiện tượng kỳ lạ quan gần kề được là


Hòa tan hết m gam nhôm vào dung dịch NaOH 1M, chiếm được 6,72 lít khí (đktc). Thể tích hỗn hợp NaOH tối thiểu phải dùng là


Cho 11,8 gam các thành phần hỗn hợp X có Al và Cu vào dung dịch NaOH (loãng, dư). Khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu trong các thành phần hỗn hợp X là


Lần lượt triển khai 2 thử nghiệm sau:

- phân tích 1: mang lại từ từ bỏ dd NH3 đến dư vào dd Al(NO3)3.

Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Chung Của Địa Hình Việt Nam, Đặc Điểm Chung Của Địa Hình Việt Nam

- phân tích 2: đến từ trường đoản cú dd NaOH cho dư vào dd Al(NO3)3.

Xem thêm: Xem TrựC TiếP Lễ BốC Thăm Vòng BảNg World Cup 2022 ở Đâu, Khi Nào?

Phát biểu nào dưới đây đúng?


Cho 100 ml hỗn hợp NaOH x mol/l (x > 0,4M) vào dung dịch đựng 0,02 mol MgCl2 và 0,02 mol AlCl3. Lọc lấy kết tủa với nung đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Để m nhỏ dại nhất thì quý hiếm của x buổi tối thiểu là


Hoà chảy 0,12 mol FeCl3, 0,15 mol MgSO4 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào dung dịch đựng 0,4 mol H2SO4 và 0,1 mol HCl được dung dịch X. đến 254 ml dung dịch NaOH 10M vào X được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Trường phù hợp nào tiếp sau đây thu được Al(OH)3?


Nhận định nào sau đây không đúng ?


Cho thảnh thơi dung dịch Ba(OH)2 mang lại dư vào dung dịch chứa a mol láo lếu hợp bao gồm HCl, AlCl3 cùng Al2(SO4)3. Số mol kết tủa nhận được (y mol) phụ thuộc vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được màn biểu diễn như đồ dùng thị bên. Giá trị của a là:

*


Cho 0,85 lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch cất 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4  đến lúc phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là:


Cho nhàn 350 ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch AlCl3 x mol/l, sau khi các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 3,9 gam kết tủa.Giá trị của x là


Hòa tan trọn vẹn m gam Al vào dung dịch loãng chứa 0,2 mol H2SO4, nhận được khí H2 cùng dung dịch X. Mang đến từ từ hỗn hợp NaOH 2M vào X, tác dụng thí nghiệm được ghi ngơi nghỉ bảng sau:

*
*

Giá trị của m với a theo thứ tự là


Hỗn hòa hợp X bao gồm Al và Al2O3. đến m gam các thành phần hỗn hợp X chức năng với hỗn hợp NaOH trọn vẹn thu được 1,344 lít H2 (đktc) cùng dung dịch Y. Mang lại dung dịch Y tính năng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Z chứa 26,88 gam muối. Phần trăm trọng lượng Al trong tất cả hổn hợp X gần nhất với


Cho phản ứng sau: Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + 1,5H2. Chất nào nhập vai trò là chất oxi hóa:


Kali alum là muối hạt sulfat kép của kali và nhôm, tên nước ta gọi là “phèn chua”. Phương pháp hóa học của chính nó là KAl(SO4)2 và thông thường được kiếm tìm thấy sống dạng ngậm nước là KAl(SO4)2.12H2O. Phèn chua đó là các loại muối bao gồm tinh thể to nhỏ tuổi không đều, ko màu hoặc trắng, cũng có thể trong hoặc tương đối đục.

*


Nung nóng 19,52 gam lếu hợp có Al, Cr2O3 trong điều kiện không tồn tại không khí, sau 1 thời gian, thu được hỗn hợp chất rắn X. Hài hòa hết X nên dùng 600 ml hỗn hợp HCl 1,6M nhận được 0,18 mol khí H2 với dung dịch Y. Mang đến dung dịch NaOH dư vào Y, nhận được x gam kết tủa. Quý giá của x là: