CHO 11.2 LÍT HỖN HỢP A GỒM CLO VÀ OXI

     
Home/ Môn học/Hóa học/Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với 16,98g hỗn hợp B gồm magie và nhôm tạo ra 42,43g hỗn hợp cloru


Bạn đang xem: Cho 11.2 lít hỗn hợp a gồm clo và oxi

Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với 16,98g hỗn hợp B gồm magie và nhôm tạo ra 42,43g hỗn hợp cloru


Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với 16,98g hỗn hợp B gồm magie và nhôm tạo ra 42,43g hỗn hợp clorua và oxit của hai kim loại a) Tính thể tích của từng chất trong A b) Tính khối lượng mỗi chất trong B
Xem thêm: Nồi Giữ Nhiệt Đa Năng Minh Tuyết, Nồi Ủ Giữ Nhiệt La Gourmet 5L (Bảo Hành 1 Năm)

*

a,

Gọi a, b là mol Cl2, O2

nA= 0,5 mol

=> a+b= 0,5 (1)

mA= 42,43-16,98= 25,45g

=> 71a+ 32b= 25,45 (2)

(1)(2) => a= 0,24; b= 0,26

%V Cl2= $\frac{0,24.100}{0,5}$= 48%

%V O2= 52%

b,

Gọi x là mol Mg, y là mol Al

=> 24x+ 27y= 16,98 (3)

Bảo toàn e: 2a+ 3b= 0,24.2+ 0,26.4 (4)

(3)(4) => a= 0,55; b= 0,14

mMg= 13,2g

mAl= 3,78g
Xem thêm: Luận Tử Vi Tuổi Nhâm Tuất Năm 2021 Nữ Mạng Chi Tiết Chính Xác

*

Đáp án:

a.

$\begin{gathered} {V_{C{l_2}}} = 5,376\,\,l \hfill \\ {V_{{O_2}}} = 5,824\,\,l \hfill \\ \end{gathered} $

b.

$\begin{gathered} {m_{Mg}} =13,2\,\,gam \hfill \\ {m_{Al}} = 3,78\,\,gam \hfill \\ \end{gathered} $

Giải thích các bước giải:

Sơ đồ phản ứng:

$\left\{ \begin{gathered} C{l_2} \hfill \\ {O_2} \hfill \\ \end{gathered} \right. + \left\{ \begin{gathered} Al \hfill \\ Mg \hfill \\ \end{gathered} \right. \to \left\{ \begin{gathered} A{l_2}{O_3};\,\,AlC{l_3} \hfill \\ MgO;\,\,MgC{l_2} \hfill \\ \end{gathered} \right.$

${n_A} = \dfrac{{11,2}}{{22,4}} = 0,5\,\,mol$

Gọi số mol của $Cl_2$ và $O_2$ trong hỗn hợp lần lượt là x và y mol

$ \to x + y = 0,5\,\,(1)$

Bảo toàn khối lượng:

${m_A} + {m_B} = {m_{hh}} \to {m_A} = 42,43 – 16,98 = 25,45\,\,gam$

$ \to 71x + 32y = 25,45\,\,(2)$

Từ (1) và (2) suy ra: $a \approx 0,24;\,\,b \approx 0,26$

Thể tích của từng khí trong A:

$\begin{gathered} {V_{C{l_2}}} = 0,24.22,4 = 5,376\,\,l \hfill \\ {V_{{O_2}}} = 11,2 – 5,376 = 5,824\,\,l \hfill \\ \end{gathered} $

b.

Gọi số mol của $Mg$ và $Al$ trong B lần lượt là a và b mol

$\to 24a + 27b = 16,98\,\,(*)$

Bảo toàn electron: $2{n_{Mg}} + 3{n_{Al}} = 2{n_{C{l_2}}} + 4{n_{{O_2}}}$

$ \to 2a + 3b = 2.0,24 + 4.0,26 = 1,52\,\,(**)$

Từ (*) và (**) suy ra: $a = 0,55;\,\,b = 0,14$

Khối lượng các chất trong $B$ là:

$\begin{gathered} {m_{Mg}} = 0,55.24 = 13,2\,\,gam \hfill \\ {m_{Al}} = 0,14.27 = 3,78\,\,gam \hfill \\ \end{gathered} $