Cần Lấy Bao Nhiêu Gam Tinh Thể Cuso4.5H2O

     
*

Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4 ngậm 5H2O và từng nào gam dd CuSO4 4% và để được 500g dd CuSO 48%


*

a(g)=CuSO4.5H2O bao gồm 64% 

b(g)=dd CuSO4 có 4% cần sử dụng quy tắc đường chéo=> a/b = 11/4

=> 400/3 (g) CuSO4 (4%) và 1100/3 (g) CuSO4 (64%)


*

Gọi cân nặng của CuSO4.5H2O và dung dịch CuSO4 4% phải lấy là x, y ta có:

(x+y=500left(1 ight))

(n_CuSO_4.5H_2O=fracx250)

(Rightarrow m_CuSO_4left(1 ight)=frac16x25)

(m_CuSO_4left(4\% ight)=y.4\%=0,04y)

(m_CuSO_4left(48\% ight)=500.48\%=240)

(Rightarrowfrac16x25+0,04y=240left(2 ight))

Từ (1) và (2) ta có hệ: (left{eginmatrixx+y=500\frac16x25+0,04y=240endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixx=frac11003\y=frac4003endmatrix ight.)


Đúng 1
Bình luận (1)
Đúng 0
Bình luận (0)

Để pha trộn 500g hỗn hợp CuSO4 16% rất cần được lấy bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% và từng nào gam tinh thể CuSO4 5H2O


Xem chi tiết
Lớp 8Hóa họcCHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
1
0
GửiHủy

mCuSO4=16%.500= 80(g)

Gọi x,y là KL dd CuSO4 8% cùng tinh thế CuSO4.5H2O cần mang (x>0)

m(CuSO4)= 0,08x+ 16/25y

0,08x+ 0,64y= 80 (1)

Mặt khác do KL dung dịch CuSO4 16% là 500 gam nên: x+y=500 (2)

Từ (1), (2) ta gồm hpt:

(left{eginmatrix0,08x+0,64y=80\x+y=500endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx=dfrac30007\y=dfrac5007endmatrix ight.)

Vậy để pha chế 500 gam dd CuSO4 16% thì cần 3000/7 (g) dd CuSO4 8% với 500/7 (g) tinh thể CuSO4.5H2O.

Bạn đang xem: Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể cuso4.5h2o

 


Đúng 2

Bình luận (1)

cần lấy từng nào gam tinh thể CuSO4 ngậm 5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 5% để thu được 400gam hỗn hợp CuSO4 10%?


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Hóa họcBài 43. Pha trộn dung dịch
1
0
GửiHủy

gọi m dd CuSO4.5H2O là x (g)

m dd CuSO4 5% là y(g)

=> x+y=400(I)

mct (dd CuSO4 10%)= 10/100.400=40(g)

mct(dd CuSO4.5H2O)=160/250.x=0,64x(g)

mct (dd CUSO4 5%)=5/100.y=0,05y(g)

=> 0,64x+0,05y=40(II)

từ (I) và (II)

x+y=400

0,64x+0,05y=40

=>x=33,89(g)

y=366,1(g)


Đúng 0

Bình luận (0)

Cần lấy từng nào gam tinh thể CuSO4 .5H2O và bnhiu gam nước nhằm pha chế được 500 gam dd CuSO4 5%


Xem chi tiết
Lớp 8Hóa họcCHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
1
0
GửiHủy

https://ccevents.vn/hoi-dap/question/215000.html

câu của bn tg trường đoản cú nha


Đúng 0

Bình luận (0)

cần lấy bao nhiêu gam tinh thể cuso4 ngậm 5h2o nhằm điều chế được 250 ml hỗn hợp cuso4 0.15M


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Hóa họcBài 42: nồng độ dung dịch
2
0
GửiHủy

Ta tất cả : (M_CuSO_4=160g)

(M_CuSO_4.5H_2O=250g)

Đổi : 250 ml = 0,25 l

(n_CuSO_4=C_M.V=0,15cdot0,25=0,0375left(mol ight))

(Rightarrow m_CuSO_4=0,0375cdot160=6left(g ight))

Trong 250 g CuSO4.5H2O tất cả 160 g CuSO4

Vậy vào x g CuSO4.5H2O tất cả 6 g CuSO4

(Rightarrow x=dfrac6cdot250160=9,375left(g ight))

Vậy khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O cần lấy là 9,375 g


Đúng 0

Bình luận (0)

+) Ta có: (V_ddCuSO_4=250left(ml ight)=0,25left(l ight))

=> (n_CuSO_4=0,15.0,25=0,0375left(mol ight))

=> (m_CuSO_4=0,0375.160=6left(g ight))


Đúng 0
Bình luận (3)

Cần lấy bao nhiêu gam CuSO4.5H2O vào từng nào gam dd CuSO4 16% để pha trộn thành 300g dd CuSO4 48%.


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Hóa họcÔn tập học kỳ II
1
0
GửiHủy

(m_CuSO_4cdot5H_2O=aleft(g ight))

(m_dd_CuSO_4left(16\% ight)=bleft(g ight))

(Rightarrow m_dd_CuSO_4left(48\% ight)=a+b=300left(g ight)left(1 ight))

(m_CuSO_4=dfraca250cdot160=0.64aleft(g ight))

(m_CuSO_4left(16\% ight)=0.16bleft(g ight))

(m_CuSO_4left(48\% ight)=300cdot48\%=144left(g ight))

(Rightarrow0.64a+0.16b=144left(2 ight))

(left(1 ight),left(2 ight):a=200,b=100)


Đúng 2

Bình luận (0)

Cần lấy từng nào gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu nước để pha chế được 500g hỗn hợp CuSO4 5%.

Xem thêm: Khi Chia Một Số Tự Nhiên Có 4 Chữ Số Cho Tổng Các Chữ Số Đó Thì Được Thương Lớn Nhất Là Bao Nhiêu

Thanks!!!


Xem chi tiết
Lớp 8Hóa học
1
0
GửiHủy

(C\%=dfracm_ct.100\%m_dd\ ightarrow m_ct=dfracm_dd.C\%100\%=dfrac500.5\%100\%=25(g))

Vậy cần (25g,,CuSO_4) và (475g,,H_2O) tinh thể nhằm pha chế.


Đúng 2

Bình luận (0)

Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và từng nào gam CuSO4 8% để điều chế 280 gam CuSO4 16% ( hỗn hợp A ). Mang đến dung dịch A tác dụng với 200gam NaOH 20% . Tính C% các chất trong hỗn hợp thu được


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Hóa họcÔn tập học kỳ II
0
0
GửiHủy
Câu 1 : giải bằng 2 bí quyết ( phương pháp đại số và phương thức đường chéo cánh ) cần phải trộn hỗn hợp NaOH 10% theo tỉ lệ nỗ lực nào và để được dd NaOH 8%.Câu 2: giải bằng 2 giải pháp ( như câu 1)phải trộn dd HCl 0.2M cùng với dd HCl 0.8M theo tỉ trọng thể tích thế nào để được dd HCl 0.5MCâu 3: giải bởi 2 cách(như câu 1)cần từng nào ml dd NaOH 3% (d=1,05 g/ml)và bao nhiêu ml dd NaOH 10%(d=1,12g/ml)để trộn được 2 lít dd NaOH 8%(d=1,1g/ml)Câu 4: giải bằng hai giải pháp (như câu 1)để điều chế được 560g dd CuSO4 16% cần...

Xem thêm: Balance Chemical Equation - (Nh4)2So4 + Ba(Oh)2 = Nh3 + H2O + Baso4


Đọc tiếp

Câu 1 : giải bởi 2 cách ( phương thức đại số và phương pháp đường chéo ) rất cần được trộn dung dịch NaOH 10% theo tỉ lệ vắt nào sẽ được dd NaOH 8%.

Câu 2: giải bởi 2 cách ( như câu 1)phải trộn dd HCl 0.2M với dd HCl 0.8M theo tỉ lệ thể tích thế nào để được dd HCl 0.5M

Câu 3: giải bởi 2 cách(như câu 1)cần bao nhiêu ml dd NaOH 3% (d=1,05 g/ml)và bao nhiêu ml dd NaOH 10%(d=1,12g/ml)để trộn được 2 lít dd NaOH 8%(d=1,1g/ml)

Câu 4: giải bởi hai phương pháp (như câu 1)để điều chế được 560g dd CuSO4 16% bắt buộc lấy từng nào gam tinh thể CuSO4 8% và bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5 H2O

Câu 5: hòa hợp x gam K vào 150 g dd KOH 10% khi phản ứng xong xuôi được dd mới có nồng độ là 13,4 % . Tính x


Xem chi tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

Câu 3

Gọi V1,V2 theo lần lượt là thể tích của dd NaOH 3% và dd NaOH 10% cần dùng làm pha chế dd NaOH 8% Khối lượng dd NaOH 3% là 1,05.V1 (g) - - > số mol của NaOH 3% là nNaOH = 1,05.V1.3/(100.40) khối lượng dd NaOH 10% là 1,12.V2(g) - - > Số mol của NaOH 10% là nNaOH = 1,12.V2.10/(100.40) Khối lượng dd NaOH 8% là 2.1,11 = 2200(g) - -> Số mol của NaOH 8% sinh sản thành là nNaOH =2200.8/(100.40) = 4,4mol Ta tất cả hệ phương trình {1,05V1 + 1,12V2 = 2200 {1,05.V1.3/(100.40) + 1,12.V2.10/(100.40) = 4,4 giải hệ này ta được V1 = 598,6 (ml) ~0,6 (l) V2 = 1403,06(ml) ~ 1,4 (l) 


Đúng 0

Bình luận (0)

cần lấy từng nào gam tinh thể cuso4.5h2o và bao nhiêu gam dd cuso4 8% để pha 280 g dd cuso4 16%


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Hóa họcChủ đề. Các phương pháp giải nhanh bài bác tập hóa học
0
0
GửiHủy