(Tiếng Việt) BIBOMART KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG TỈNH LỘ 10