Bài 5 Trang 142 Sgk Toán 11

     Bạn đang xem: Bài 5 trang 142 sgk toán 11

a)(limlimits_x o 2,dfracx+3x^2+x+4=dfrac2+32^2+2+4=dfrac510=dfrac12)

b)(limlimits_x o -3,dfracx^2+5x+6x^2+3x=limlimits_x o -3,dfracleft( x+2 ight)left( x+3 ight)xleft( x+3 ight)=limlimits_x o -3,dfracx+2x=dfrac-3+2-3=dfrac13)

c)(limlimits_x o 4^-,dfrac2x-5x-4)

Ta có:( limlimits_x o 4^-,left( x-4 ight)=0,,,x-4và(limlimits_x o 4^-,left( 2x-5 ight)=8-5=3>0)

nên(limlimits_x o 4^-,dfrac2x-5x-4=-infty)

d)(limlimits_x o +infty ,left( -x^3+x^2-2x+1 ight)=limlimits_x o +infty ,x^3left( -1+dfrac1x-dfrac2x^2+dfrac1x^3 ight)=-infty )

Vì(limlimits_x o +infty ,x^3=+infty) và(limlimits_x o +infty ,left( -1+dfrac1x-dfrac2x^2+dfrac1x^3 ight)=-1

e)(limlimits_x o -infty ,dfracx+33x-1=limlimits_x o -infty ,dfrac1+dfrac3x3-dfrac1x=dfrac13)

Vì(limlimits_x o -infty ,left( 1+dfrac3x ight)=1)và(limlimits_x o -infty ,left( 3-dfrac1x ight)=3)

f)

(limlimits_x o -infty ,dfracsqrtx^2-2x+4-x3x-1=limlimits_x o -infty ,dfrac-x sqrt1-dfrac2x+dfrac4x^2-xxleft( 3-dfrac1x ight)\=limlimits_x o -infty ,dfrac-sqrt1-dfrac2x+dfrac4x^2-13-dfrac1x=dfrac-23)

Vì(x o -infty, x và(limlimits_x o -infty ,left( 3-dfrac1x ight)=3)

 


Tham khảo lời giải các bài xích tập Ôn tập chương 4 khác • Giải bài xích 1 trang 141 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 Hãy lập bảng liệt kê... • Giải bài bác 2 trang 141 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 mang đến hai hàng số ((u_n))... • Giải bài bác 3 trang 141 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 tên của một học sinh... • Giải bài 4 trang 142 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 a) gồm nhận xét gì về... • Giải bài bác 5 trang 142 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 Tìm những giới hạn... • Giải bài 6 trang 142 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 đến hai hàm... • Giải bài bác 7 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 Xét tính liên tục... • Giải bài 8 trang 143 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 chứng minh... • Giải bài 9 trang 143 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 Mệnh đề làm sao sau đây... • Giải bài bác 10 trang 143 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 đến dãy số ((u_n))... • Giải bài bác 11 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 mang lại dãy ((u_n))... • Giải bài bác 12 trang 144 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 chọn phương án... • Giải bài 13 trang 144 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 mang đến hàm... • Giải bài 14 trang 144 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 cho hàm số(f(x)=left{... • Giải bài xích 15 trang 144 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 mang lại phương trình...


Xem thêm: Táo Quân 2022 Phát Sóng Lúc Mấy Giờ Có Táo Quân 2021, Lịch Phát Sóng Táo Quân 2022

Mục lục Giải bài bác tập SBT Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 2: tổng hợp và phần trăm - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 3: dãy số - cung cấp số cộng và cấp cho số nhân - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11 (SBT)


Xem thêm: Lời Bài Hát Việc Của Anh Là Yêu Em, Đúng Người Đúng Thời Điểm

bài trước bài bác sau