(Tiếng Việt) 6 năm ‘Tháng Ba sách Trẻ’, người đọc đón tay hơn 2700 tựa sách