Tìm Số Nguyên N Sao Cho : A) 4N

     
Home/ Môn học/Toán/Tìm số tự nhiên n sao choa) n + 3 chia hết cho n – 1 b) 4n + 3 chia hết mang lại 2n + 1


Bạn đang xem: Tìm số nguyên n sao cho : a) 4n

*

a) n + 3 phân chia hêt mang đến n-1

⇒ n-1+4 phân tách hêt mang lại n-1

⇒ 4 phân chia hêt mang lại n-1

⇒ n-1 ∈ Ư(4)

Mà Ư(4) =1;2;4

→ n = 2;3;5

b) 4n + 3 chia hêt đến 2n + 1

⇒ 2.2n + 1+2 phân tách hêt cho 2n + 1

⇒ 2 chia hêt đến 2n + 1

⇒ 2n + 1 ∈ Ư(2)

Mà Ư(2) =1;2

→ 2n + 1 =1;2

→ 2n =0;1

→ n = 0


*

a) n + 3 phân chia hết mang đến n – 1

=> (n + 3) – (n – 1) phân chia hết mang đến n – 1

=> n + 3 – n – 1 phân tách hết đến n – 1

=> 4 phân tách hết mang đến n – 1

=> n – 1 € Ư(4)

=> n – 1 = -1; 1; -2; 2; -4; 4

Mà n là số tự nhiên => n – 1 = 1; 2; 4

=> có 3 trường hợp

TH1: n – 1 = 1

=> n = 1 + 1

=> n = 2

TH2: n – 1 = 2

=> n = 2 + 1

=> n = 3

TH3: n – 1 = 4

=> n = 4 + 1

=> n = 5

Vậy n = 2; 3; 5

b) 4n + 3 phân chia hết mang đến 2n + 1

=> 4n + 2 + 1 phân chia hết cho 2n + 1

=> (4n + 2) + 1 chia hết cho 2n + 1

=> 2(2n + 1) + 1 phân chia hết cho 2n + 1

=> 1 phân chia hết đến 2n + 1

=> 2n + 1 € Ư(1) = -1, 1

Mà n trực thuộc số từ bỏ nhiên

=> 2n + 1 = 1

=> 2n + 1 = 1

=> 2n = 1 – 1

=> 2n = 0

=> n = 0 : 2

=> n = 0

Vậy n = 0


Leave an answer


Name*

E-Mail*

website


Featured image


Xem thêm: Cách Xóa Bài Viết Đã Xem Trên Facebook, Cách Xóa Lịch Sử Video Đã Xem Trên Facebook

Select tệp tin Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to cancel reply.
Valentina
*

About Valentina


Xem thêm: Học Không Chơi Đánh Rơi Tuổi Trẻ Chơi Không Học Đánh Mất Tương Lai

Đặt Câu Hỏi